Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér zateplovacích systémů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci a technických listech pro zateplování budov, čtení prováděcích výkresů zateplovacích systémů budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Ústní ověření nad stavební dokumentací
b Číst prováděcí výkresy zateplovacích systémů (zateplovací systém ETICS) Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a předpisech pro zateplování budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a předpisech pro zateplování budov Ústní ověření a praktické předvedení práce s předpisy
b Vysvětlit a zdůvodnit požadavky na tepelnou ochranu budov podle platných norem Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek zateplování obvodového pláště budov kontaktními systémy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup práce při zateplování obvodového pláště budov kontaktním systémem Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Posoudit technologické podmínky pro zateplovací práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů a povinnosti výrobců Písemné a ústní ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly - metr, laserový metr, laserový nivelační přístroj, vodováha), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro zateplovací práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit nářadí a pracovní pomůcky pro zateplovací práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Obsluhovat, ošetřovat a udržovat nářadí a pracovní pomůcky pro zateplovací práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Doprava a skladování materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dopravit materiál na místo zpracování
(rudl - dvoukolový ruční vozík, stavební výtah, kladka)
Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Správně skladovat materiály Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výpočty zateplovaných ploch a spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat zateplované plochy z údajů naměřených na stavbě nebo zjištěných ve výkresové dokumentaci Písemné ověření s výpočtem
b Vypočítat spotřebu materiálů v dokumentaci vybrané části zateplované plochy a nacenit Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava podkladu pro zateplovací systém

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a připravit podklad pod izolační vrstvu v souladu s ČSN 73 2901 Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Upravit podklad a provést penetrační nátěr Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Zateplování obvodového pláště budov kontaktním systémem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup Písemné a ústní ověření
b Připravit nářadí a pracovní pomůcky k použití Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Osadit soklové lišty Praktické předvedení
d Namíchat lepidlo Praktické předvedení
e Upravit rozměry a tvar desek Praktické předvedení
f Lepit izolační desky na podklad v souladu s technickými podmínkami Praktické předvedení
g Mechanicky kotvit izolační desky v souladu s technickými podmínkami Praktické předvedení
h Provést základní vrstvu s vloženou skleněnou síťovinou včetně návazností na další konstrukční detaily Praktické předvedení
i Provést vlastní kontrolu v jednotlivých etapách aplikace v souladu s normou ČSN 73 2901 Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění povrchových úprav kontaktního zateplovacího systému omítkami včetně barevných nátěrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Srovnat podklad a penetrovat podklad před nanesením tenkovrstvé omítky Praktické předvedení
b Nanést tenkovrstvou omítku hladkou nebo strukturovanou Praktické předvedení
c Provést hydrofobizační nebo barevný nátěr omítky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zateplování vodorovných konstrukcí – podlah a stropů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby zateplování vodorovných konstrukcí a používané materiály Písemné a ústní ověření
b Provést zateplení vodorovné konstrukce podle zadání (strop nebo překlad nebo podlaha) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Zateplování podzemních částí budov a soklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v projektové dokumentaci informace o zateplení podzemní části nebo soklu budovy Praktické předvedení nad technickou dokumentací
b Upravit podklad pod tepelnou izolaci Praktické předvedení
c Upravit rozměr a tvar tepelně izolačních desek Praktické předvedení
d Upevnit tepelnou izolaci pomocí lepidla nebo asfaltu Praktické předvedení
e Mechanicky kotvit izolační desky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-zateplovacich-syst#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

 

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části zkoušky může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem v platném znění:

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov-část1 – Terminologie

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-část 2 – Požadavky

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN EN ISO 7345 Tepelná izolace – Fyzikální veličiny a definice

ČSN EN 13499 (72 7101) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrénu – Specifikace

ČSN EN 13500 (72 7102) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – Specifikace

TPZ 2001-1 Technická pravidla CZB 2001. Technická pravidla pro navrhování, ověřování a provádění VKZS (vnějších kompozitních zateplovacích systémů); CZB, Praha, 2000

ČSN 73 3713 Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů

ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – Část 1: Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

 

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných způsobilostí je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek.

 

Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

METROSTAV, a. s.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví