Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Tapetář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické a projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Použít projektovou dokumentaci - porozumět technické zprávě jako součásti projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Použít technickou firemní dokumentaci při tapetářských pracích Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Použít výkresovou dokumentaci tapetářských prací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech provádění a oprav tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup tapetování tapetami běžnými, speciálními, stříkanými a válečkovanými pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Popsat technologický postup včetně prostředků pro jeho realizaci Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů provádění a oprav tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Zvolit materiály, nářadí a pracovní pomůcky pro úkol zadaný v kritériu a) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v materiálech pro tapetářské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy tapet a pomocných materiálů pro tapetování Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit význam piktogramů na tapetách Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit možnosti použití tapet a pomocných materiálů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby aplikace tapet Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů pro tapetářské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů pro tapetářské práce (tapet, lepidel a pomocných prostředků) dle technických podkladů výrobců Ústní ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava, používání a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky (štětce, štětky, válečky, nůžky, tapetovací stůl) pro provedení tapetovacích prací Praktické předvedení
b Ošetřit a udržovat nářadí, zařízení a pracovní pomůcky po použití Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Tmelení a broušení tmelených ploch při tapetářských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel tmelení, materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postup tmelení a broušení Písemné a ústní ověření
c Zvolit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
d Tmelit a brousit plochy do rozměru 10 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava podkladu před prováděním tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, opravy trhlin, tmelení, broušení, penetrace, vyrovnání nerovností) Písemné a ústní ověření
b Popsat prostředky pro přípravu podkladu a způsoby jejich aplikace Písemné a ústní ověření
c Posoudit stav podkladu o ploše cca 10 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout způsob úpravy podkladu na základě posouzení v rámci kritéria c) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zvolit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
f Upravit podklad o ploše cca 10 m2 na základě návrhu v kritériu d) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Zkontrolovat vizuálně kvalitu podkladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava tapet a lepidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy běžných a speciálních tapet Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat přípravu jednotlivých druhů tapet před lepením Písemné a ústní ověření
c Zkontrolovat vizuálně kvalitu tapet Písemné a ústní ověření s vysvětlením
d Popsat druhy lepidel pro různé druhy tapet, jejich přípravu a použití Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení běžných tapet a tapet s papírovou podložkou na stěny a stropy, opracování detailů a montáž zakončovacích lišt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kvalitu podkladu Praktické předvedení
b Popsat pracovní postup lepení běžných tapet a používané materiály Ústní ověření
c Zvolit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky (štětce, štětky, válečky, nůžky, tapetovací stůl) pro provedení tapetovacích prací Praktické předvedení
d Připravit podklad před lepením tapet Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Připravit lepidlo pro tapety Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Lepit tapety na ploše cca 10 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Připevnit zakončovaní lišty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení speciálních tapet na stěny a stropy, opracování detailů a montáž zakončovacích lišt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kvalitu podkladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat pracovní postup lepení speciálních tapet a používané materiály Ústní ověření
c Zvolit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky (štětce, štětky, válečky, nůžky, tapetovací stůl) pro provedení tapetovacích prací Praktické předvedení
d Připravit podklad před lepením tapet Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Připravit lepidlo pro tapety Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Lepit tapety na ploše cca 2 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Připevnit zakončovaní lišty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tapet stříkaných

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovení stříkaných tapet včetně stříkacího zařízení Písemné a ústní ověření
b Zvolit a připravit k použití nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro zhotovení stříkaných tapet Praktické předvedení
c Zhotovit stříkanou tapetu na ploše cca 2 m2 Praktické předvedení
d Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tapet válečkovaných

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovení válečkovaných tapet včetně nářadí a pracovních pomůcek Ústní ověření
b Zvolit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky pro zhotovení válečkovaných tapet Praktické předvedení
c Zhotovit válečkovanou tapetu na ploše cca 1 m2 Praktické předvedení
d Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy při provádění tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy materiálů, způsoby jejich úpravy a aplikace Písemné a ústní ověření
b Zvolit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Osadit stropní rohové lišty - jeden spoj přímý, vnitřní a vnější roh Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Osadit dekorativní prvek (rozetu) na stěnu nebo strop Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Provést finální úpravu povrchu tapetované plochy o rozměru cca 10 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava přetíratelných tapet nátěrem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nátěrové hmoty pro úpravu přetíratelných tapet nátěrem (druhy a použití) Písemné a ústní ověření
b Zvolit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Upravit konzistenci nátěrové hmoty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Připravit nátěrovou hmotu na požadovaný barevný odstín Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Upravit tapetu nátěrem do 10 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh barevného řešení tapetovaných ploch a prostorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady barevného řešení prostorů (fyzikální princip vzniku barev, barevný vjem, působení barev na člověka, barevný soulad a kontrast) Ústní ověření
b Navrhnout barevné řešení tapetovaných ploch v jedné místnosti Praktické předvedení s nakreslením náčrtu barevného řešení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření tapetovaných ploch a výpočtu spotřeby materiálů Písemné a ústní ověření
b Vypočítat velikost tapetovaných ploch z naměřených hodnot Praktické předvedení s výpočtem
c Vypočítat spotřebu materiálu dle zadání Praktické předvedení s výpočtem
d Zpracovat položkový rozpočet dle zadání Praktické předvedení s rozpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při tapetářských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a PO Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemné a ústní ověření
e Popsat první pomoc při úrazech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“ Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
d Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné a ústní ověření
e Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné a ústní ověření
f Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30727&kod_sm1=41).

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem a obuví, může použít vlastní osobní ochranné pracovní prostředky, základní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím.

 

Pro plnění kompetence "Orientace v technologických postupech provádění a oprav tapetářských prací" je možný výběr zadání: technologický postup tapetování hotelového pokoje a chodby, koupelny, dětského pokoje, reprezentačního prostoru, dílny. Zadány budou alespoň dvě možnosti.

 

Při praktickém ověřování kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek a kvalitu provedení prací. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech malířů a lakýrníků České republiky, o. s.

Pavel Žatečka, OSVČ

Radomil Konečný, OSVČ

Ing. Jaroslav Málek, OSVČ

Zdeněk Daňo, OSVČ

Jan Zeman, OSVČ

Jiří Nový, OSVČ

Martin Páral, OSVČ