Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Strážný
Platnost standardu: Od 19.6.2009 do 23.1.2013
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad ochrany a ostrahy majetku a osob Písemně
b Prokázat znalost ustanovení příslušných zákonů, nařízení a vyhlášek, které vymezují pravomoci, odpovědnost a způsob činnosti při ostraze a ochraně majetku a osob Písemně
c Prokázat znalost zásady bezpečnosti, požární ochrany, ochrany života a zdraví osob a ochrany životního prostředí, předcházení vzniku požáru, technické a ekologické havárie a zásady činnosti při úrazu Písemně
Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení.
2

Obsluhování technických bezpečnostních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost obecných zásad použití a obsluhy technických bezpečnostních systémů při jejich nasazení k ostraze majetku a osob Písemně
b Prokázat znalost zásad ochrany osobních údajů při jejich zpracování technickými bezpečnostními systémy Písemně
Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení.
2

Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad součinnosti s Policií ČR a obecní policií při ostraze a ochraně majetku a osob podle platných ustanovení příslušných zákonů Písemně
b Prokázat znalost zásad součinnosti s hasičskými jednotkami, záchrannou službou a havarijními službami při odvracení škod na majetku a zdraví osob podle platných ustanovení příslušných zákonů, znát čísla tísňového volání Písemně
Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení.
2

Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních ustanoveních, která vymezují práva a svobody člověka, nedotknutelnost soukromí, ochranu osobnosti, důstojnosti a cti a právo na majetek Písemně
b Orientovat se v občanském právu zejména v právních ustanoveních, která vymezují právo na přiměřenou ochranu proti zásahu do vlastnických práv a právo na přiměřenou obranu Písemně
c Prokázat znalost základních ustanovení pracovního práva, zejména povinností zaměstnance a ustanovení, která se výkonu bezpečnostní činnosti bezprostředně týkají Písemně
d Prokázat znalost ustanovení trestního zákona a zákona o přestupcích v rozsahu, který se bezprostředně týká výkonu činnosti a jejich aplikaci do výkonu činnosti, zejména posouzení trestného činu a přestupku, právo na nutnou obranu, činnost v krajní nouzi, možnost omezení osobní svobody, povinnost ochrany stop a důkazů Písemně
e Orientovat se v právních ustanoveních, které vymezují právo na držení a nošení zbraně při výkonu povolání Písemně
f Prokázat znalost ustanovení živnostenského zákona o podmínkách provozování a výkonu činnosti ostraha majetku a osob Písemně
g Prokázat znalost právních ustanovení na ochranu osobních údajů při jejich zpracování při výkonu činnosti Písemně
h Prokázat znalost zásad ochrany osobních údajů při jejich zpracování technickými bezpečnostními systémy ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů Písemně
Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení.
2

Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat oprávněnost vstupu osoby, odbavit návštěvu, vysvětlit pravidla a postup Prakticky a ústně
b Zkontrolovat oprávněnost vjezdu/výjezdu vozidla a vývozu věcí z objektu, vysvětlit pravidla a postup Prakticky a ústně
c Popsat pravidla postupu proti cizí či nežádoucí osobě zjištěné na volném prostranství a taktiku činnosti Ústně
d Provést kontrolu oprávněnosti odnášení věcí, zdůvodnit oprávnění a zásady pro kontrolu Prakticky a ústně
Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení.
2

Kontrolní činnost ve střežených objektech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné povinnosti a pravidla chování strážného na obchůzce, popsat hlavní taktické zásady Ústně
b Vyjmenovat preventivně kontrolní opatření a činnosti strážného při kontrole objektu Ústně
c Popsat taktiku činnosti při kontrole narušeného objektu (místnosti) Ústně
Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení.
2

Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzvat narušitele klidu, pořádku a důstojného průběhu akce k dodržování stanovených zásad, vyjmenovat taktické zásady činnosti Prakticky a ústně
b Provést kontrolu, zda návštěvník veřejné akce nevnáší do střeženého areálu zakázané věci, popsat oprávnění a zásady pro kontrolu Prakticky a ústně
c Zaujmout pozici k ostraze doprovázené osoby na veřejném prostranství, popsat taktiku činnosti Prakticky a ústně
Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení.
2

Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou taktiku činnosti pro zadanou situaci (např. obecné narušení objektu cizí osobou, požár, havárie elektrického proudu, havárie vody, nadměrný únik škodlivých látek, technických plynů) a zdůvodnit její výběr, přivolat příslušnou odbornou pomoc Prakticky a ústně
b Popsat pravidla a taktiku činnosti bezpečnostního zásahu, který vede k dočasnému omezení osobní svobody osoby přistižené při páchání trestného činu Ústně
c Popsat pravidla a taktiku činnosti bezpečnostního zásahu v místech, kde byl spáchán trestní čin Ústně
Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení.
2

Používání věcných bezpečnostních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla, vysvětlit postup použití zadaného věcného prostředku a předvést v modelové situaci Prakticky a ústně
b Popsat obecné zásady komunikace při použití spojovacích prostředků Ústně
Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení.
2

Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní údaje, které musí služební záznam o události obsahovat Ústně
b Zdůvodnit význam vedení dokumentace o ostraze a kontrolách Ústně
Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále zajistí a zveřejní místo konání zkoušky a další nezbytné organizační pokyny, stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušek a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a dalšími omezeními.

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření písemně (odborné způsobilosti: Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob; Obsluhování technických bezpečnostních systémů; Uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami a Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti), se prověřují písemnou zkouškou provedenou formou testu. Autorizovaná osoba sestaví test náhodným generováním ze souboru otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek. Aktuální soubor testových otázek bude spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem. Autorizovaným osobám bude předán při autorizaci a dále při aktualizaci soubor testových otázek na datovém nosiči. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Početní zastoupení jednotlivých okruhů otázek v testu je stanoveno klíčem, který je součástí souboru otázek. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a bude uchováváno v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Ústní/praktická zkouška je založena na řešení konkrétních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě typové situace vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B ze souboru 30 typových situací. Aktuální soubor typových situací bude spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem. Autorizovaným osobám bude předán při autorizaci a dále při aktualizaci soubor testových otázek na datovém nosiči. Typové situace jsou rozděleny do dvou skupin, kdy skupina A primárně ověřuje odborné způsobilosti: Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách; Kontrolní činnost ve střežených objektech; Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích a skupina B primárně ověřuje odborné způsobilosti: Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob; Používání věcných bezpečnostních prostředků; odborná způsobilost Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách je ověřována u všech typových situací.

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

Na tvorbě standardu se podíleli