Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Hrázný a jezný
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah vodního zákona a uvést související předpisy Ústní ověření
b Vysvětlit jednotlivé vodohospodářské pojmy (vodní tok, povodí, koryto, stupeň, jez, nádrž, přehrada…) Ústní ověření
c Číst projektovou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozlišit dokumentaci a výkresy vodních děl, vysvětlit členění a úplnost dokumentace vodních děl Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit obsah zákona o odpadech a uvést související předpisy Ústní ověření
f Vysvětlit obsah zákona o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby měření množství vody Ústní ověření
b Provést odečet stavu vody na vodočetné lati Praktické předvedení
c Popsat veličiny a metody kontroly jakosti vody Ústní ověření
d Provést vizuální kontrolu čistoty vody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola stavu břehových opevnění, břehových porostů, průtočnosti koryt a kontrola nakládání s vodami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit a popsat typy břehových opevnění Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit náročnost a vhodnost jednotlivých typů břehového opevnění vzhledem k údržbě Ústní ověření
c Posoudit stav břehového porostu a případné nebezpečí při pádu stromu s následným vznikem zátarasu a vzhledem k možným škodám na okolním majetku Praktické předvedení
d Posoudit stupně nebezpečí jednotlivých poruch opevnění, stavu břehových porostů a míru omezení průtočnosti koryta (intravilán, extravilán) Praktické předvedení a ústní ověření
e Objasnit, co je předmětem povolení k nakládání s vodami Ústní ověření
f Provést kontrolu vodorysu nádrže či zdrže, včetně úseků bez břehového opevnění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy ochranných pásem a jejich vymezení Ústní ověření
b Vysvětlit zásady hospodaření v ochranných pásmech Ústní ověření
c Vysvětlit nepovolené činnosti v ochranných pásmech vodárenských děl Ústní ověření
d Zkontrolovat vytyčení ochranných pásem na všech přístupech a zkontrolovat technické vymezení ochranných pásem I. stupně (oplocení a zamezení přístupu) Praktické předvedení
e Vysvětlit pravomoci vodohospodářů při kontrolách hospodaření v ochranných pásmech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy hydrologických údajů a způsoby jejich měření Ústní ověření
b Popsat druhy meteorologických údajů a způsoby jejich měření Ústní ověření
c Popsat četnost měření a předávání údajů Ústní ověření
d Provést kontrolu funkčnosti měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
e Měřit hydrologické a meteorologické údaje dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat postup při zaměřování profilů koryta vodního toku Ústní ověření
g Zaměřit profil koryta dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
h Zapisovat a vyhodnotit naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy dokumentací vodních děl (provozní deník, záznamy dle programu technicko-bezpečnostního dohledu, evidence měření a mimořádných událostí) Ústní ověření
b Popsat rozsah záznamů v závislosti na provozních poměrech Ústní ověření
c Provést vzorový zápis do jednotlivých typů dokumentace vodního díla (provozní deník, záznamy dle programu technicko-bezpečnostního dohledu, evidence měření a mimořádných událostí) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologická zařízení na vodních dílech a vodních tocích Ústní ověření
b Popsat rozsah oprav prováděných vlastními silami Ústní ověření
c Vysvětlit kontrolní činnost při opravě cizím zhotovitelem Ústní ověření
d Objasnit údržbu technologie dle plánu cyklické údržby vodního díla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění čištění koryt a vodohospodářských zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup a nasazení mechanizace pro pročištění vodního díla nebo vodního toku Praktické předvedení
b Vysvětlit způsoby nakládání s odstraněnými sedimenty a dalšími předměty Ústní ověření
c Vysvětlit zásady BOZP při čištění vodních děl a vodních toků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v obsluze malých vodních elektráren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé části vodní elektrárny a jejich funkčnost Ústní ověření
b Vysvětlit zásady dodržování ustanovení manipulačních a provozních řádů a povolení k nakládání s vodami Ústní ověření
c Vysvětlit využití energetického potenciálu při zachování stanoveného minimálního průtoku ve vodním toku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provoz, obsluha a údržba vodních děl dle manipulačního a provozního řádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a účel manipulačního řádu Ústní ověření
b Vysvětlit obsah a účel provozního řádu Ústní ověření
c Popsat rozsah činnosti na vodních dílech a jejich periodicitu Ústní ověření
d Popsat rozsah údržby dle plánu cyklické údržby Ústní ověření
e Provést kontrolu provozu, obluhy a údržby vodního díla dle provozního řádu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a obsluha drobné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat potřebná oprávnění pro obsluhu jednotlivých strojů Ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP při řízení a obsluze drobné mechanizace Ústní ověření
c Předvést řízení a obsluhu malotraktoru Praktické předvedení
d Předvést obsluhu křovinořezu, sekačky a motorové pily Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prevence před povodněmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost spolupráce s obcemi v oblasti předpovodňové prevence (povodňové plány, povodňové komise) Ústní ověření
b Popsat úkony prováděné při předpovodňových prohlídkách vodních toků a děl Ústní ověření
c Vysvětlit předmět kontrolní činnosti na vodních tocích a vodních dílech Ústní ověření
d Popsat obsah předpovodňové prevence Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a pozorování dle programu technicko-bezpečnostního dohledu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a účel programu technicko-bezpečnostního dohledu Ústní ověření
b Popsat základní sledované veličiny na vodních dílech a jejich četnost Ústní ověření
c Vysvětlit způsob záznamu výsledků měření a předání hlavnímu pracovníku technicko-bezpečnostního dohledu organizace Ústní ověření
d Provést základní vyhodnocení změřených veličin na základě vzorového příkladu Praktické předvedení
e Provést záznam výsledků měření dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné mimořádné události na vodních dílech, vodních tocích a celém povodí (povodeň, zvláštní povodeň, ledochod, sucho, havárie...) Ústní ověření
b Navrhnout řešení vzorové mimořádné události na vodním toku nebo díle Praktické předvedení
c Vysvětlit zásady BOZP při vzniku mimořádných událostí (identifikace a minimalizace rizik, zakázané činnosti, zásady komunikace) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro vodní hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat příklady veřejně přístupných informačních systémů a vysvětlit jejich význam Ústní ověření
b Zjistit potřebné informace o povodí, pozemku, stavbě, nakládání s vodami, způsobu hospodaření, omezeních apod. na zadaném příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit potřebné hydrologické a meteorologické informace a vysvětlit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30684&kod_sm1=44)

 

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně dle logických celků, kdy bude během praktického předvedení současně prováděno ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy. Ústní ověření kompetencí Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci, Prevence před povodněmi, Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav, Orientace v obsluze malých vodních elektráren a Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích bude provedeno samostatně jako teoretická část a může být odzkoušena v učebně nebo jiné místnosti k tomu určené.

 

Současně lze provádět hodnocení kompetencí Kontrola stavu břehových opevnění, břehových porostů, průtočnosti koryt a kontrola nakládání s vodami, Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů a Zajištění čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení, kdy uchazeč předvede schopnost provádět manuální činnosti související s údržbou vodního díla nebo vodního toku. Během těchto činností bude provedeno jejich ústní ověření dle hodnoticích kritérií.

 

Další celek tvoří kritéria - Kontrola množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích, Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů, Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení, Provoz, obsluha a údržba vodních děl dle manipulačního a provozního řádu a Měření a pozorování dle programu technicko-bezpečnostního dohledu, ve kterých uchazeč prokáže svoji schopnost provádět hydrologická měření, získávat základní hydrologická data a jejich vyhodnocení a schopnost vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a jejich obsluhu dle provozního a manipulačního řádu. Současně své znalosti prokáže splněním hodnoticích kritérií s ústním ověřením.

 

V kompetenci Řízení a obsluha drobné mechanizace uchazeč prakticky prokáže svoji schopnost práce s určenou mechanizací a ústním ověřením potvrdí znalosti z oblasti bezpečnosti práce při práci s drobnou mechanizací a uvede potřebná oprávnění pro obsluhu jednotlivých strojů.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Mezi další požadavky na uchazeče patří dovednost práce s výpočetní technikou: práce v textovém editoru a tabulkovém procesoru, práce s internetem, vyhledávání dat na internetu.

 

Vzhledem k provádění praktické části zkoušky přímo na úseku vodního toku a potřebě provést praktické ověření práce s drobnou mechanizací (sekačka, křovinořez, motorová pila) je vhodná doba pro vykonání zkoušky období březen - listopad, kdy by mělo být možné provést veškeré požadované praktické úkony. Zkouška nemůže být provedena během povodní, extrémního sucha nebo mrazů.

Zkouška proběhne na vodním díle, které zvolí autorizovaná osoba provádějící zkoušku. Autorizovaná osoba předloží uchazeči seznam věcí, které si uchazeč přinese ke zkoušce sám (gumová obuv vysoká, nepromokavý oděv apod.).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Povodí Labe, státní podnik

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto

P O P R spol. s r.o.