Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kominík
Platnost standardu: Od 6.10.2009 do 31.12.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava měření vypouštěných látek ve spalinách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit přístroj k měření a zvolit místo pro odběr vzorku spalin Praktické provedení
b Připravit kotelnu a spotřebič k měření, zjistit potřebné údaje k měření Praktické provedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provozní kontrola a zkoušení spalinových cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést provozní kontrolu spotřebičů a spalinové cesty podle zadání Praktické provedení kontroly a vyhotovení protokolu
Je třeba splnit kritérium.
3

Měření vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést měření vypouštěných látek ve spalinách Praktické provedení
Je třeba splnit kritérium.
3

Zpracování dokumentace měření vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předpisech týkajících se měření spalin Písemně nebo slovně
b Zpracovat dokumentaci měření a vyhodnotit účinnost spalování Prakticky
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Uchazeč musí předložit doklad o seznámení s požadavky BOZP a PO vztahujícími se k činnosti montáže komínů a komínových vložek a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=182&kod_sm1=41).

Hodnocení by mělo vycházet z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění úkonů a z výsledné kvality práce.

Při posuzování kvality se doporučuje hodnotit podle těchto kritérií:

– Dodržení správného postupu přípravy měřeného spotřebiče a měřicího přístroje k měření a vytvoření předepsaných podmínek

– Dodržení stanoveného postupu při odběru vzorků a změření předepsaných veličin.

 

Při ověřování způsobilostí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou ve stavebnictví, v níž byly zastoupeny:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů ČR

Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR

Svaz drobných, malých a středních podnikatelů ve stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely:

Společenstvo kominíků ČR