Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Psovod horské služby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Předvedení poslušnosti a ovladatelnosti psa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přivolat psa k psovodovi Praktické předvedení
b Ovládat psa u nohy psovoda Praktické předvedení
c Odložit psa na místě Praktické předvedení
d Vysílat psa do určených směrů Praktické předvedení
e Překonávat různorodé překážky v terénu Praktické předvedení
f Přimět psa štěkat na povel psovoda Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Použití psů pro vyhledávání v lavině

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stupeň A - na cvičné lavině cca 1 500 m² najít až čtyři lehce zasypané subjekty (40, 60 cm). Nalézt v určeném čase Praktické předvedení a ústní ověření
b Stupeň B – lavina rozměrů cca 3 000 m², najít až pět subjektů zasypaných v hloubce až 2 m. Nalézt v určeném čase Praktické předvedení a ústní ověření
c Stupeň C – lavina rozměrů cca 3 000 m² najít až šest subjektů zasypaných v hloubce až 3 m. Nalézt v určeném čase, naprostá jistota označení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
3

Orientace v lavinové problematice a vyhledávání pomocí lavinových vyhledávačů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit lavinovou problematiku Ústní ověření
b Používat prakticky lavinové vyhledávače Praktické předvedení a ústní ověření
c Nalézt na ploše cca 1 000 m² a označit sondou dva zasypané lavinové vyhledávače v hloubce až 1 m, zakryté ochrannou deskou 30 x 30 cm, vzdálené od sebe minimálně 5 m, v časovém limitu 5 minut Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Použití psů pro vyhledávání v horském terénu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stupeň A – na cvičném prostoru cca 30 000 m² - 50 000 m² najít dva subjekty v úrovni terénu. Nalézt v určeném čase Praktické předvedení a ústní ověření
b Stupeň B – cvičný prostor rozměrů cca 50 000 m² - 100 000 m² najít dva až čtyři subjekty. Úkryt pod úrovní, nad úrovní nebo v úrovni terénu, volně nebo skrytě. Nalézt v určeném čase Praktické předvedení a ústní ověření
c Stupeň C – cvičný prostor cca 50 000 m² - 150 000 m² najít dva až čtyři subjekty. Úkryt pod úrovní, nad úrovní nebo v úrovni terénu, volně nebo skrytě. Nalezení v určeném čase. Naprostá jistota označení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
3

Orientace v topografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit základní topografické pojmy Ústní ověření
b Číst v mapách (mapy, legenda, měřítko, souřadnicový systém) Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v terénu Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat mapu Praktické předvedení
e Stanovit vlastní stanoviště v terénu Praktické předvedení
f Vyhodnotit trasy, analyzovat další postup pátrání, případně přenesení záznamů z GPS do PC Praktické předvedení a ústní ověření
g Stanovit zeměpisné i kilometrové souřadnice známého bodu na mapě Praktické předvedení
h Stanovit bod na mapě prostřednictvím známých zeměpisných i kilometrových souřadnic Praktické předvedení
i Určit nadmořskou výšku bodů na mapě Praktické předvedení
j Určit vzdálenost terénních a místopisných bodů v terénu Praktické předvedení
k Určit světové strany pomocí technických pomůcek i bez pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
l Pracovat se satelitním navigačním systémem, určit polohu Praktické předvedení
m Pracovat s elektronickými mapovými aplikacemi Praktické předvedení
n Pracovat s aplikacemi horské služby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a bezpečností práce ve výškách a nad volnou hloubkou (VH), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/psovod-horske-sluzby#zdravotni-zpusobilost).

Zdravotní způsobilost se prokazuje předložením ergometrického vyšetření se zátěží W170 od sportovního lékaře (nebo internisty). Doklad o zdravotní způsobilosti nesmí být starší 12 měsíců.

U odborných způsobilostí, u kterých je nezbytná přítomnost třetích osob jsou přítomni figuranti.

 

Ke zkoušce může přistoupit ten, kdo splní požadavky stanovené Metodickým pokynem Horské služby ČR. Metodický pokyn zašle autorizovaná osoba uchazeči současně s pozvánkou ke zkoušce.

 

Požadavky na psa (bez kterého není možné zkoušku konat) upřesní autorizovaná osoba a vycházejí z následujících předpokladů:

  • pes nebo vykastrovaná fena jakéhokoliv plemene minimální věk 12 měsíců,

  • konstituce a správný typ vyšší nervové činnosti odpovídající požadavkům pro nasazení při zásahu,

  • odborná příprava a požadovaný stupeň vycvičenosti,

  • fyzická způsobilost s požadovanou vytrvalostí, je však nutno přihlížet ke zvýšeným nárokům na fyzickou kondici a odolnost vůči klimatickým podmínkám,

  • platná veterinární prohlídka a převozní povolení,

  • pes je registrován u organizace, která je členem IKAR.

 

Uchazeč se ke zkoušce dostaví vybaven vlastní výstrojí a výzbrojí:

Letní období: pes dle výše uvedených požadavků, batoh, čelová svítilna, lékárnička člena horské služby, vysílačka, pevná obuv, úvazek pro práci ve výškách, dohledávací světlomet, GPS, mobilní telefon.

Zimní období: pes dle výše uvedených požadavků, batoh, čelová svítilna, lékárnička člena horské služby, vysílačka, lavinová sonda, lavinová lopatka, lavinový vyhledávač, skialpinistická výzbroj a výstroj, mačky, cepín, pevná obuv, úvazek pro práci ve výškách, dohledávací světlomet, GPS, mobilní telefon.

 

Vybavení pro psa: stahovací obojek hladký, vodítko, náhubek, postroj pod vrtulník, záchranná dečka, lavinový vysílač, osvětlení pro práci v noci, GPS lokátor.

Kompetence Použití psů pro vyhledávání v horském terénu, kritéria b) a c): ověření je možné provést v jakoukoli denní či noční dobu a v jakémkoliv ročním období.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ozbrojené složky, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Horská služba ČR, o. p. s.