Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník maloobchodu , Pokladní
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kontrola cen na pokladně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Senzoricky zkontrolovat cenu uvedenou na obalu zboží a zadané násobky ceny podle množství a porovnat s cenou na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
b Senzoricky zkontrolovat cenu a druh zboží na čtecím zařízení pokladního systému po načtení číselného kódu a ověřit násobky ceny podle množství Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vyúčtování tržeb na pokladně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat finanční uzávěrku pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat výčetku hotovosti (bankovek a jiných cenin) na předepsaném tiskopise Praktické předvedení a ústní ověření
c Uzavřít pokladnu včetně tisku dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přepočítat cenu zboží na požadovanou měnu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správnou manipulaci s cizí měnou na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby platby na pokladně Ústní ověření
b Předvést příjem hotovosti a cenin, ověřit platnost měny nebo platnost ceniny (stravenky, dárkové kupony, šeky, aj.), vyúčtovat platbu zákazníkovi, uložit hotovost a ceniny do pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést manipulaci s platební kartou zákazníka - identifikovat kartu, předložit doklad o bezhotovostní platbě k autorizaci zákazníkem při dodržení bezpečnostních pravidel platby kartou Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsob evidence dokladů o bezhotovostních platbách a platbách ceninami Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést způsoby řešení vzniklých nedostatků při bezhotovostních i hotovostních platbách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit předepsanou prodejní dokumentaci, např. záruční listy, paragon, aj. Praktické předvedení a ústní ověření
b Poskytnout zákazníkovi informace ve spojitosti s prodejní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výdej pokladních stvrzenek a dokladů za prodej zboží a služeb v pokladně obchodně provozní jednotky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit náležitosti prodejních dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
b Označit doklad z hlediska časového a odpovědnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zaevidování dokladu v pokladní evidenci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha pokladny a pokladních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít počáteční hotovost a odstranit případné nedostatky před zahájením práce na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
b Zprovoznit pokladnu, uvést možné problémy vzniklé při provozu pokladny a popsat jejich řešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Komunikovat vhodně se zákazníkem, řešit obvyklé i neobvyklé situace při obsluze zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
d Účtovat ceny zboží mechanicky nebo za pomoci čtecího zařízení kontrolní pokladny, kontrolovat ceny zboží, odstranit vzniklé nedostatky při účtování cen Praktické předvedení a ústní ověření
e Stornovat platbu na pokladně, vystavit příslušný doklad a evidovat ho Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést základní údržbu pokladny (výměna pásky) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení administrativní agendy spojené s prací na kontrolní pokladně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vyúčtování jednotlivých druhů plateb a platidel Ústní ověření
b Provést odvod tržby při dodržení bezpečnostních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit výkaz kontrolní pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat podmínky a postupy reklamace zboží Ústní ověření
b Vyjmenovat základní právní normy vztahující se k prodeji zboží a specifikovat jejich obsah Ústní ověření
c Vyplnit příslušné doklady spojené s reklamací zboží podle platné legislativy Praktické předvedení
d Popsat a předvést komunikaci se zákazníkem při stížnostech a reklamacích zboží v souladu s předepsanými normami Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a předvést řešení různých konfliktních situací při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ zákazníka, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení a ústní ověření
f Komunikovat se zákazníkem v cizím jazyce na základní úrovni Praktické předvedení a ústní ověření
g Kultivovaně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce Praktické předvedení a ústní ověření
h Profesionálně jednat s kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení a ústní ověření
i Vyjmenovat a předvést dodržování pravidel úspěšného prodeje při komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
j Předvést umístění značení EET (Elektronické evidence tržeb) na pokladním dokladu Praktické předvedení a ústní ověření
k Vysvětlit pojem "Tržba evidovaná v běžném režimu" a "Tržba evidovaná ve zjednodušeném režimu" Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést inventarizaci zásob podle zadaných kritérií a postupů Praktické předvedení a ústní ověření
b Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit nedostatky zjištěné inventurou v souladu s platnými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením, (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/pokladni#zdravotni-zpusobilost). V případě, že bude uchazeč vykonávat zkoušku v potravinářském provozu, musí doložit i platný zdravotní průkaz.

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby. Veškeré úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující prostory k vykonání zkoušky.

Při samotné zkoušce se autorizovaná osoba zaměří na teoretické a praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici.

Uchazeč s 2týdenním předstihem před zkouškou sdělí cizí jazyk, ve kterém bude ověřována jazyková způsobilost. Prokázat schopnost ústně komunikovat v cizím jazyce na základní úrovni bude prakticky ověřena ústně autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované osoby. Ústní ověření by mělo trvat maximálně 10 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

COOP Jednota

Střední škola hotelnictví a gastronomie

Kaufland

Automotive Lighting