Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Obsluha železniční dopravní cesty
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy pro činnost provozních zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve vybraných značkách a číst trasy v grafikonu Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost dopravních údajů v grafikonu a zapisovat je Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat základní právní předpisy týkající se železniční dopravy Písemné ověření
d Prokázat znalost základní terminologie železniční dopravy (námezník, návěstidlo, výhybka, výkolejka, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný průřez, posun, posun mezi dopravnami, přestavná jízda apod.) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dopravní dokumentace signalisty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést telefonní zápisník Praktické předvedení a ústní ověření
b Vést dokumentaci o průběhu drážní dopravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vést knihu záznamu poruch Praktické předvedení a ústní ověření
d Vést knihu předávky služby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stavění jízdní cesty pro vlak a posun

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést technologické postupy při přípravě jízdní cesty Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat organizování činnosti během poruchových stavů při stavění jízdní cesty Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha železničních návěstidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce železničních návěstidel a návěstí Ústní ověření
b Popsat obsluhu železničních návěstidel během poruchových stavů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha zabezpečovacího a sdělovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy zabezpečovacích a sdělovacích zařízení Písemné ověření
b Obsluhovat zabezpečovací a sdělovací zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Sjednávat jízdy (rozkazy, hlášení) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat obsluhu zabezpečovacího a sdělovacího zařízení během poruchových stavů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha železničních výhybek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce železničních výhybek a jejich částí Ústní ověření
b Obsluhovat železniční výhybky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obsluhu železniční výhybky během poruchových stavů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy výhybek a výkolejek Ústní ověření
b Obsluhovat výhybky a výkolejky Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést použití klíčů od výhybek a výkolejek Praktické předvedení a ústní ověření
d Stavět posunové cesty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha pomocných stavědel v železničních stanicích a vlečkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu pomocných stavědel Ústní ověření
b Převzít a předat obsluhu pomocných stavědel Praktické předvedení a ústní ověření
c Obsluhovat pomocná stavědla při stavění posunovacích cest Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha železničních závor

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat železniční závory Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost obsluhy závor při poruchových stavech Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a prokazatelně doložit absolvování Kabinetu bezpečnosti práce, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany (PO) a poskytování první pomoc. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2853&kod_sm1=14).

 

Kritéria by měla být pokud možno ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti obsluhy dopravní cesty.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dopravní vzdělávací institut, akciová společnost