Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Průmyslový modelář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při výrobě sádrových forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních, technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek Ústní ověření
b Určit postup práce při odlévání formy pomocí rozmnožovacího zařízení, který bude odpovídat platným normám, technickým a výtvarným podkladům Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda zvolený postup práce u předložené sádrové formy odpovídá výrobní a technické dokumentaci a danému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat základní vlastnosti a druhy sádry, uvést způsoby přípravy sádry v závislosti na druhu odlévaných forem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro zhotovování forem keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce a vybrat vhodné nástroje včetně mechanizačních prostředků a pomůcek pro zhotovení a opracování sádrové formy podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zásady postupu při sušení sádrové formy s ohledem na daný yp formy Ústní ověření
c Zvolit vhodné uskladnění formy, popsat značení a evidenci forem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování forem pro keramické výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné pomůcky a materiály pro zhotovení formy Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit a provést izolaci rozmnožovacího zařízení a vysvětlit účel izolace ploch Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit licí sádrovou suspenzi podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést odlití sádrové formy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Rozebrat rozmnožovací zařízení a vyjmout sádrovou formu Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést povrchovou úpravu sádrové formy, případně odstranit vady Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit význam značení sádrové formy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a posuzování funkčnosti a rozměrů zhotovených forem pro keramické výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu přesnosti dosedacích ploch a lícování spár Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu povrchu sádrových forem Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést možné vady sádrových forem, určit možné příčiny vad sádrových forem Ústní ověření
d Navrhnout řešení vedoucí k odstranění vad sádrových forem ve výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení pro odlévání forem pro výrobu keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nástroje a stroje určené k odlévání forem pro keramické výrobky, dodržovat zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat obsluhu a údržbu strojního zařízení pro odlévání forem Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha zařízení na sušení forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat průběh sušení v sušárně, uvést vznik vad při sušení Ústní ověření
b Vysvětlit přičiny vzniku vad při sušení sádrové formy Ústní ověření
c Usušit zhotovenou sádrovou formu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Skladování, manipulace, vedení evidence forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vhodné ošetření sádrových forem a údržbu rozmnožovacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vhodné uskladnění rozmnožovacího zařízení Ústní ověření
c Popsat a předvést zásady správného skladování sádrových forem a evidenci forem Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit zásady BOZP při skladování a manipulaci s formami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-sadrovych-forem#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.

Autorizovaná osoba určí druh a parametry sádrové formy, ke které se budou vztahovat zadané úkoly, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky.

 

V odborné kompetenci Obsluha zařízení pro odlévání forem pro výrobu keramických výrobků probíhá ověřování kritérií v reálném provozu jako ústní ověřování nad dokumentací, na pracovních místech u strojů a linek, na modelové situaci, kterou připraví autorizovaná osoba.

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci v návaznosti na technické vybavení, kterým disponuje v místě konání zkoušky.

V odborné kompetenci Kontrola a posuzování funkčnosti a rozměrů zhotovených forem pro keramické výrobky, kritérium a), b), c) se modelová situace týká předvedení kontroly rozměrů a přesnosti dosedacích ploch, lícování spár a funkčnosti hotových forem, které má zkoušející k dispozici; při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravené sádrové formy.

V odborné kompetenci Skladování, manipulace, vedení evidence forem, kritérium a), při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravené sádrové formy.

V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita provedení a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek.

 

Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, se klade důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je také manuální zručnost zkoušeného a kvalita provedení.

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

G. Benedikt s. r. o. Karlovy Vary

SUPŠ, Karlovy Vary

Silikátový svaz ČR