Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Obsluha pálicích pecí
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výrobních podkladech pro výpal keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technických a výrobních podkladech pro výpal keramiky Ústní ověření
b Posoudit, zda zvolený pracovní postup pro výpal keramiky odpovídá technické a výrobní dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při sušení a výpalu keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit jednotlivé fáze výpalu, proces slinování a zpevňování keramického střepu Ústní ověření
b Posoudit vliv sušení, vypalovací teploty, pálicí křivky, chlazení a prostředí v peci při výpalu na konečnou podobu keramického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha zařízení při výpalu keramických výrobků a manipulace s výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pálicí pomůcky, popsat ložení výrobků do pecí, dodržení požadovaných parametrů při výpalu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést ložení výrobků do pece nebo pecních vozů, zvolit vhodné pálicí pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat režim výpalu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyložit výrobky po výpalu Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést základní údržbu pecních vozů a pálicích pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality keramických výrobků po výpalu a evidence výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat výrobek podle kvality a popsat vady výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výstupní kontrolu a evidenci výrobků, zajistit přesun výrobků k dalšímu výrobnímu postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101580&kod_sm1=35).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.

Uchazeč prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech. Vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě. U odborné kompetence Orientace v normách a v technických a výrobních podkladech pro výpal keramiky, kritérium b) autorizovaná osoba určí druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se bude vztahovat zadaný úkol, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky.V odborné kompetenci Posuzování kvality keramických výrobků po výpalu a evidence výrobků, kritérium a), při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar.V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek. Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, je kladen důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je také manuální zručnost uchazeče.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

Český porcelán, akciová společnost

Laufen CZ, s. r. o.

G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o.

Lasselsberger, s. r. o.

Střední škola Horní Bříza

Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s. r. o.