Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Instalatér – topenář
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 29.7.2024 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 30.1.2024.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy vnitřních rozvodů vytápění a zařízení, stavební výkresy, technické zprávy, situace, instalační výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výpis materiálu z výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst schémata otopných soustav Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, zdroje tepla a otopná tělesa používaných v budovách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy materiálů pro rozvody tepelných soustav v budovách Ústní ověření
b Vyjmenovat druhy zdrojů tepla používaných v budovách Ústní ověření
c Vyjmenovat druhy otopných těles používaných v budovách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v armaturách a zabezpečovacích zařízeních používaných pro otopné soustavy v budovách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy armatur a zařízení tepelných otopných soustav, jejich vlastnosti a použití Ústní ověření
b Vyjmenovat druhy pojišťovacích a zabezpečovacích zařízení, otopných soustav v budovách, jejich vlastnosti a použití Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže otopných soustav a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže Ústní ověření
b Navrhnout pracovní postup montáže rozvodu vytápění Praktické předvedení
c Navrhnout postup montáže zdrojů tepla a otopných těles Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření rozměrů potrubí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy používaných měřidel a předvést způsob jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití Ústní ověření
b Popsat důvody délkových změn potrubí a vypočítat velikost délkové změny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění zkoušek otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zkušební podmínky pro provedení zkoušek otopné soustavy Ústní ověření
b Provést zkoušku těsnosti otopné soustavy Praktické předvedení
c Vysvětlit postup provedení topné zkoušky Ústní ověření
d Vyhotovit protokol o zkoušce těsnosti otopné soustavy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu Ústní ověření
b Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálu Ústní ověření
c Ručně zpracovat materiál kovového potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový a pájený Praktické předvedení
d Ručně zpracovat materiál plastového potrubí řezáním, broušením a odhrotováním pro jeden spoj svařovaný a lisovaný Praktické předvedení
e Strojně obrobit materiál kovového potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový a pájený Praktické předvedení
f Strojně obrobit materiál plastového potrubí řezáním, broušením a odhrotováním pro jeden spoj svařovaný a lisovaný Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování částí potrubí otopné soustavy rozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí otopné soustavy Ústní ověření
b Zhotovit rozebíratelné spojení potrubí otopné soustavy jedním spojem závitovým a přírubovým Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí otopné soustavy Ústní ověření
b Zhotovit nerozebíratelné spojení potrubí otopné soustavy jedním spojem svařovaným, pájením naměkko, natvrdo a lisovaním Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí otopné soustavy, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění Ústní ověření
b Zhotovit jeden spoj potrubí pájením naměkko a pájením natvrdo Praktické předvedení
c Zhotovit jeden spoj potrubí svařováním plamenem Praktické předvedení
d Zhotovit jeden spoj měděného potrubí lisováním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek Ústní ověření
b Popsat druhy a způsoby utěsňování prostupů potrubí ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení Ústní ověření
c Zhotovit jeden prostup a drážku délky min. 2 m pro rozvod potrubí v konstrukci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž potrubí otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž rozvodného potrubí otopné soustavy – zpracovat výpis materiálu, rozměřit rozvod potrubí pro dvě otopná tělesa a potrubí délky min. 2 m Praktické předvedení a ústní ověření
b Smontovat rozvodné potrubí otopné soustavy Praktické předvedení
c Připevnit rozvodné potrubí otopné soustavy ke konstrukci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace zařízení otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat regulaci otopných soustav Ústní ověření
b Připravit podmínky pro instalaci zdrojů tepla a otopných těles Praktické předvedení
c Instalovat oběhové čerpadlo nebo expanzní nádobu Praktické předvedení
d Připojit otopnou soustavu k rozvodu nerozebíratelným způsobem ocelovým potrubím (ohýbání trubek za tepla) Praktické předvedení
e Připojit velkoplošné soustavy k rozdělovači včetně montáže armatur a regulace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a opravy zařízení otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit vadnou část potrubí v délce min. 2 m Praktické předvedení
b Vyměnit jedno z uvedených zařízení: termostatický regulační ventil, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba Praktické předvedení
c Opravit zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tepelných izolací na rozvodech otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy, vlastnosti a způsoby montáže tepelných izolací potrubí a tvarovek používaných pro otopné soustavy Ústní ověření
b Zhotovit tepelnou izolaci potrubí otopné soustavy délky min. 2 m Praktické předvedení
c Zhotovit tepelnou izolaci 2 armatur nebo tvarovek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Ústní ověření
b Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Ústní ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Ústní ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Ústní ověření
e Nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP a PO při topenářských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost v předpisech BOZP a PO relevantních pro topenářské práce Ústní ověření
b Zvolit a používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
c Dodržovat BOZP a PO při provádění topenářských prací Praktické předvedení
d Identifikovat rizika spojené s topenářskými pracemi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Uchazeč o zkoušku musí být dále držitelem platných dokladů:

  1. osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko

  2. osvědčení ZK 311 1.1 pro svařování kovů plamenem

  3. osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/instalater-topenar#zdravotni-zpusobilost

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Odborná způsobilost Dodržování BOZP a PO při topenářských pracích bude ověřována v průběhu celé zkoušky.

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení technických norem v platném znění:

  • ČSN EN 12170 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách – Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

  • ČSN EN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách – Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

  • ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

  • ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace