Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Šička kožešinových a usňových výrobků
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožešnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého kožešinového výrobku, jednotlivé dílce a součásti pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technické dokumentace pracovní operace potřebné pro zhotovení předloženého kožešinového výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude předložený kožešinový výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup pro zhotovení konkrétního kožešinového výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat z předložených kožešin a textilií vhodný materiál pro zhotovení určeného kožešinového výrobku, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technologické podmínky pro výrobu předloženého kožešinového výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, pojmenovat a roztřídit podle původu předložené vzorky kožešin, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu předložených vzorků kožešin podle hustoty, výšky a lesku vlasu Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit vzorky kožešin podle barevného odstínu vlasu, rozdíly popsat Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit kvalitu hotového kožešinového výrobku, definovat případné nedostatky a navrhnout způsob jejich opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ztužování kožešinových polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyztužit dílce kožešinového výrobku podle technické dokumentace, popsat účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést fixaci kožešinového polotovaru v místě záložek a pevných spojů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Strojové šití kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sesadit a spojit strojovým šitím podle technické dokumentace základní díly kožešinového výrobku s ohledem na dodržování předpisů BOZP, čistoty a pořádku na pracovišti, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Ušít kapsy kožešinového výrobku včetně jejich zapravení, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení
c Sešít rukáv s ostatními polotovary kožešinového oděvu s ohledem na dodržování předpisů BOZP, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční šití kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně všít kožešinový díl do rozpracovaného kožešinového výrobku, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení
b Zapravit kožešinový výrobek ručním došitím podle technické dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Podšívkování kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ušít podšívku pro kožešinový výrobek spojením jednotlivých podšívkových dílů Praktické předvedení
b Vsadit a všít podšívku podle technické dokumentace do rozešitého kožešinového výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Mechanické úpravy a dokončování kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat mechanické úpravy a dokončovací pracovní operace hotových kožešinových výrobků Ústní ověření
b Provést úpravy vlasu v místech švů u hotového kožešinového výrobku před žehlením, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést konečnou úpravu vzhledu vnější části kožešinového výrobku přitíráním, vysvětlit účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyžehlit hotový kožešinový výrobek, popsat techniku provedení Praktické předvedení a ústní ověření
e Zabalit hotový kožešinový výrobek a připravit jej k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba strojů pro výrobu kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace používané při zhotovování kožešinových výrobků, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Určit kritická místa určeného stroje používaného při zhotovování kožešinových výrobků z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést čištění, mazání a základní údržbu stroje používaného při šití kožešinového výrobku s ohledem na dodržování zásad BOZP, čistoty a pořádku na pracovišti; jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-kozesinovych-a-usno#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti při výrobě kožešinových výrobků.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí dílny na výrobu kožešinových výrobků. Při ověřování kritérií hodnocení založených na praktickém předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, k správné volbě technologie, ke kvalitě provedení a ke správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie.

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožešnické výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), c); Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků pro kritérium hodnocení d) vzorek kožešinového výrobku v počtu jeden kus, typ vzorku bude záviset na zaměření výroby kožešinových výrobků v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči k posouzení u odborných kompetencí Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových výrobků pro kritérium hodnocení b); Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c) vzorky kožešin a podšívkových materiálů v počtu (minimálně 5 vzorků - maximálně 7 vzorků).

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborných kompetencí Ztužování kožešinových polotovarů pro kritérium hodnocení a); Strojové šití kožešinových výrobků pro kritérium hodnocení a); Podšívkování kožešinových výrobků pro kritérium hodnocení a) kožešinové a podšívkové díly v množství potřebném pro zhotovení 1 kožešinového výrobku, typ kožešinového výrobku bude záviset na technologii výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborné kompetence Ztužování kožešinových polotovarů pro kritérium hodnocení b); Strojové šití kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení b), c); Ruční šití kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), b); Podšívkování kožešinových výrobků pro kritérium hodnocení b); Mechanické úpravy a dokončování kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení b), c), d), e) 1 rozpracovaný kožešinový výrobek, typ kožešinového výrobku bude záviset na technologii výroby používané v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba stanoví pro ověření odborné kompetence Mechanické úpravy a dokončování kožešinových výrobků pro kritérium hodnocení a) vyjmenovat minimálně 3 způsoby úprav a dokončování hotových kožešinových výrobků.

 

Autorizovaná osoba určí uchazeči u odborné kompetence Seřizování, ošetřování a údržba strojů pro výrobu kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c) 1 šicí stroj pro výrobu kožešinových výrobků, typ stroje bude záviset na technologii výroby kožešinových výrobků v místě konání zkoušky.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín

Gasibo, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava