Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat normy systému managementu kvality řady ISO 9000 (ČSN EN ISO 9000, 9001, 9004) Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v dalších systémech řízení: Environmental Management system - EMS (ISO 14001), Systém řízení BOZP - SM BOZP (OHSAS 18001), Integrovaný systém managementu - ISM (ISO 9001), Information Security Management system - ISMS (ISO/IEC 27001), Energy Management System - EnMS (ISO 5001) Písemné a ústní ověření
c Popsat a charakterizovat stručně model Excellence EFQM (European Foundation for Quality Management) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění kalibrace jednodušších měřicích přístrojů a zařízení dle platných postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní metody kalibrace, podmínky a lhůty kalibrace, volby třídy přesnosti měřidel, přesnost a poruchy měřidel Písemné ověření
b Orientovat se v příslušné legislativě (metrologický zákon), vysvětlit pojmy správnost a přesnost měření a management konfigurace Písemné ověření
c Popsat postup kalibrace, případně údržby měřicích přístrojů a zařízení Písemné ověření
d Charakterizovat náležitosti dokumentace o provedených kalibracích měřicích přístrojů a zařízení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat procesní model organizace včetně rozčlenění procesů na řídicí, hlavní a pomocné Písemné a ústní ověření
b Popsat systém řízení dokumentace Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat kritéria a metody měření výkonnosti a zjišťování efektivnosti procesů Písemné a ústní ověření
d Popsat principy optimalizace procesů Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit pojmy: kvalita produktu, kvalita služby, kvalita procesu, kvalita organizace, způsobilost procesů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Analyzování příčin snížené kvality produkce a navrhování opatření k nápravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém kontroly nebo měření kvality produkce Písemné ověření
b Charakterizovat nástroje pro určení možné příčiny snížené kvality produkce Písemné ověření
c Popsat monitoring ukazatelů kvality produkce a určit negativní nebo rizikové hodnoty Písemné ověření
d Navrhnout opatření a doporučení k dosahování žádoucí kvality produkce pro konkrétní případ Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení komplexní dokumentace o provedených zkouškách výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat náležitosti dokumentace o vstupní, mezioperační a výstupní kontrole výrobků Písemné ověření
b Popsat obsah a náležitosti záznamů v provozní dokumentaci Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Přezkoumání a odstranění neshod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat postupy a metody řízení neshod Písemné ověření
b Popsat metody zjišťování kořenových příčin vzniku neshod Písemné ověření
c Charakterizovat klasifikaci neshod dle jejich závažnosti Písemné ověření
d Pořídit záznam o neshodě (Registr neshod) Praktické předvedení
e Charakterizovat obecné postupy odstraňování neshod Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení a kontrola kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy a cíle systému managementu kvality (QMS) Písemné a ústní ověření
b Popsat principy a cíle Integrovaného systému managementu (IMS), tj. systému managementu kvality (QMS), životního prostředí (EMS) a BOZP (SM BOZP) Písemné a ústní ověření
c Popsat principy a výhody/nevýhody systému managementu kvality založeného na koncepci Total Quality Management (TQM) Písemné a ústní ověření
d Popsat základní metody kontroly kvality (audit, monitoring, měření, zkoušky, revize, analýzy, přezkoumání, vyhodnocování, průzkumy, interview) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování zkušebních metod, navrhování a ověřování postupů zkoušek výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout možnosti uplatnění jednotlivých zkušebních metod a zkoušek výrobků na základě konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést klasifikaci výsledků zkoušek výrobků složitých tvarů na základě konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout další postup pro případ negativního výsledku provedených zkoušek pro konkrétní případ Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení odborných pracovníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy stanovování cílů a tvorby ukazatelů kvality Ústní ověření
b Vysvětlit principy delegování odpovědnosti a koordinování úkolů Ústní ověření
c Navrhnout obsah a metody profesního rozvoje pro konkrétní případ Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pojem leadership ve vazbě na systém řízení kvality (QMS) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Aplikace nástrojů managementu kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat 7 jednoduchých nástrojů managementu kvality Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základní statistické pojmy (variabilita, regulace, regulační diagram, rozpětí, medián, směrodatná odchylka) Písemné a ústní ověření
c Popsat metody FMEA - Failure Mode and Effect Analysis (analýza možných vad a jejich následků) a FTA - Fault Tree Analysis (analýza stromu poruchových stavů) Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit metodiky zlepšování (8D Report, Six Sigma, Kaizen, Demingův cyklus, Lean, kroužky kvality, 5S) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Zkouška se skládá z:

1) písemné části, která u kompetencí

  • Orientace v normách kvality
  • Provádění kalibrace jednodušších měřicích přístrojů a zařízení dle platných předpisů
  • Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality
  • Analyzování příčin snížené kvality odhalování nedostatků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality (mimo kritéria d)
  • Vedení komplexní dokumentace o provedených zkouškách výrobků
  • Přezkoumání a odstranění neshod
  • Řízení a kontrola kvality
  • Aplikace nástrojů managementu kvality

 

musí mít formu testu.

 

2) ústní části (autorizovaná osoba může povolit písemnou přípravu k ústním otázkám)

3) praktického předvedení na konkrétním případu s ústní obhajobou, které uchazeč realizuje podle vylosovaného/stanoveného zadání pro každé kritérium, které se ověřuje praktickým předvedením. Praktické předvedení bude realizováno hraním rolí, kdy kandidát předvede realizaci zadání formou rozhovoru s přítomnými členy zkušební komise, kteří budou hrát roli představitelů/zástupců kontrolovaného procesu/organizace.

 

Doporučení k průběhu zkoušky:

Na počátku zkoušky jsou uchazeči (uchazeč) seznámeni předsedou zkušební komise s průběhem zkoušky.

Každý uchazeč absolvuje písemnou, praktickou a ústní část zkoušky.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací:

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

  1. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek (minimálně 4 otázky pro každé testem ověřované kritérium), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.
  2. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň čtyři otázky.

Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Písemný test trvá minimálně 80 minut.

 

U kompetencí, u nichž je uvedeno „Písemné a ústní ověření“, autorizovaná osoba ověří daná kritéria nejprve písemnou formou (vč. povinnnosti použít písemný test při splnění výše uvedených pravidel jejich aplikace) a po vyhodnocení písemné formy zkoušený ústně doplní své odpovědi.

 

Pro písemnou i ústní zkoušku musí autorizovaná osoba připravit takový počet otázek, aby obsáhly všechny požadavky uvedené v hodnoticím standardu.

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

 

Při písemné zkoušce (testu) uchazeč volí správnou odpověď ze 4 (čtyř) možností.

Předseda zkušební komise organizuje písemnou část zkoušky s ohledem na nutnost samostatné práce uchazeče. V průběhu zkoušky smí uchazeč používat pouze psací potřeby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o.

Česká společnost pro jakost

Gradua-CEGOS, s. r. o.

SITA, a. s.

Unipetrol, a. s.

HR expert (OSVČ)