Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Výrobce obuvi
Platnost standardu: Od 31.8.2010 do 9.10.2016
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Jednání se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést příjem zakázky pro výrobu obuvi v souladu s platnou legislativou při simulované situaci Praktické provedení
b Stanovit předběžnou kalkulaci ceny za výrobu obuvi podle spotřeby materiálu a ceny za práci podle stanoveného ceníku prací Výpočet ceny
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací při konstrukci obuvi, tj. s výrobním předpisem, předpisem pro kosení součástí svršku, výkresem sestavy svršku, technologickým postupem montáže svršku a spodku obuvi. Podle předložené technické dokumentace odborně zdůvodnit zhotovení výrobku Praktické provedení se slovním komentářem
b Určit druhy strojů, na kterých se bude svršek nebo jiná část obuvi vyrábět, vycházet z výrobního předpisu. Zdůvodnit použití konkrétního stroje podle technických podkladů uvedených ve výrobním předpisu pro výrobek Praktické provedení se slovním komentářem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení, nástrojů a technologických podmínek pro výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce přípravných operací při montáži svršku obuvi z různých materiálů, tj. z přírodních usní, textilu a plastů, popsat zvolený postup práce u kompletování, barvení, kosení, vyztužování Písemně nebo se slovním komentářem
b Určit druh předloženého usňového materiálu a způsob jeho využití při výrobě konkrétní části obuvi, popsat materiál a zdůvodnit jeho použití k výrobě konkrétní části obuvi Slovní komentář
c Předvést práci se speciálními obuvnickými ručními nástroji, nářadím a zařízením na konkrétním materiálu nebo polotovaru, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů, nářadí a zařízení Praktické provedení
d Vymezit technologické podmínky pro jednoduché montážní operace, tj. spojování vrchových a podšívkových součástí a dílců šitím, lepením, svařováním. Popsat technologický postup u jednotlivých montážních prací s ohledem na BOZP Slovní komentář
Je třeba splnit tři z uvedených kritérií.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit šicí stroj pro vykonávání pracovní operace šití a připojit ho na síť, předvést fyzickou kontrolu technického stavu šicího stroje, ověřit jeho funkčnost Praktické provedení
b Provést základní údržbu u vybraného obuvnického stroje nebo zařízení, čištění a mazání podle technického průkazu. Zdůvodnit nutnost pravidelného provádění údržby u konkrétního stroje Praktické provedení se slovním komentářem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést šití dílců podle technologického postupu na jednojehlových, dvoujehlových, ramenových a sloupových šicích strojích. Provedení šití nejméně na dvou různých typech šicích strojů Praktické provedení se slovním komentářem
b Upravit tloušťku součástí po vyseknutí pomocí štípacího stroje dle výrobního předpisu. Praktické provedení se slovním komentářem
c Nastavit parametry u vysekávacího stroje pro konkrétní materiál podle příslušného výrobního předpisu Praktické provedení se slovním komentářem
Je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b) nebo c).
3

Vytvoření modelů, střihů a šablon

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit rozměry nohou podle vypracované metodiky a provést konstrukci pomocné sítě při modelování základního vzoru. Písemně provést přesný záznam měr do objednávkového listu pro konstrukci pomocné sítě, přesně zkonstruovat pomocnou síť podle zjištěných rozměrů. Praktické provedení
b Zhotovit šablony jednotlivých dílců svršku pro konkrétní druh obuvi, zdůvodnit přídavky na zaklepávání, záložky, ořez, zdůvodnit přídavky na šablonách Praktické provedení se slovním komentářem
c Zhotovit zákres sestavy svršku podle připravených šablon Praktické provedení
d Zkonstruovat jednotlivé spodkové součásti a dílce podle stélky kopyta, vybrat stélku kopyta odpovídající požadavkům na stanovený druh obuvi Praktické provedení
e Vypracovat šablony spodkových součástí a dílců, provést zákres jejich sestavy a označit potřebné údaje podle technologických zásad za použití standardních pomůcek Praktické provedení
Je třeba splnit kritérium a), jedno z kritérií b) a c) a jedno z d) a e).
3

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnický materiál nebo polotovar a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí konkrétní obuvi (vycházková, sportovní, společenská apod.) podle výrobní dokumentace Slovní zdůvodnění
b Vyhodnotit vady předložených usňových materiálů z hlediska jejich využití i při výrobě konkrétního druhu obuvi, navrhnout řešení konstrukce výrobku z poškozeného materiálu Slovně vyhodnotit
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování svrškových a spodkových dílců obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit plošný obsah dílců výpočtem podle šablon pro konkrétní druh obuvi Praktické provedení
b Vykrojit nebo vyseknout součásti svršku Praktické provedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
3

Zhotovení svršku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Okosit vrchové a podšívkové dílce pro konkrétní druh obuvi podle předpisu Praktické provedení
b Provést techniku spojování vrchových a podšívkových dílců šitím Praktické provedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Napínání svršku na kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyztužit patní část svršku opatkem a přetvarovat ji, tvar opatku musí být v souladu s tvarem kopyta na konkrétním polotovaru obuvi Praktické provedení
b Napnout svršek na kopyto, dotvarovat hranu a napínací záložku do požadovaného tvaru, posouzení kvality vytvarovaného svršku Praktické provedení se slovním komentářem
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
3

Ruční nebo strojní spojování svrškových a spodkových dílců obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou technologii pro spojení svršku se spodkovými součástmi, zdůvodnit provedení podle příslušné výrobní dokumentace Slovní komentář
b Vytvarovaný svršek spojit s dílci spodku obuvi, provést montáž spodku obuvi podle konkrétního technologického postupu Praktické provedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava vzhledu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní operace při dokončování vzhledu obuvi Slovní komentář
b Provést konečnou kontrolu 5 párů obuvi stejného vzoru, posoudit její vzhled a porovnat ho s požadavky technických norem nebo podle dílenského vzorku Slovní zdůvodnění
Je třeba splnit obě uvedená kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2455&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku obuvnické výroby. Kritéria hodnocení jsou komplexnějšího charakteru, zkoušející se může zaměřit na určitý stěžejní úkon, který je nosný pro ověřovanou kompetenci.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Expertním týmem kožedělného průmyslu, v němž byly zastoupeny:

Česká obuvnická a kožedělná asociace

Baťa, a. s.

Krol, Olga Králíková

Snaha v. d. Jihlava

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR