Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci pro individuální výrobu ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s měrným listem a plantogramem (statickým nebo dynamickým) nebo s otiskem nohy v pěně nebo se sádrovým negativem a pozitivem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést slovní rozbor předložené dokumentace nebo otisků či sádrových negativů nebo pozitivů ve vztahu ke konstrukci konkrétní ortopedické obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit druhy a zdůvodnit použití konkrétních materiálů, polotovarů, komponentů, ztužovacích dílců obuvi na výrobu svršků případně jiných částí ortopedické obuvi podle předložených podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v lékařské dokumentaci pro účely zhotovení ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat anatomii a fyziologii nohy s použitím odborné terminologie a názorně ukázat na anatomickém obrázku nebo modelu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat deformace a ortopedické vady nohou na ukázkách Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozeznat a popsat korekční a kompenzační prvky používané při výrobě ortopedické obuvi a ortopedických vložek, slovně posoudit jejich význam ve vztahu k onemocnění nohy Praktické předvedení a ústní ověření
d Vybrat korekční a kompenzační prvky z předložených vzorků pro zadané typy onemocnění nohou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vytvoření modelů, střihů a šablon v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit rozměry nohou podle vypracované metodiky a provést konstrukci pomocné sítě při modelování základního vzoru, písemně provést přesný záznam měr do objednávkového listu pro konstrukci pomocné sítě Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zhotovení šablon jednotlivých dílců svršku pro konkrétní druh obuvi, zdůvodnit přídavky na zaklepávání záložky, ořez, zdůvodnit přídavky na šablonách Ústní ověření
c Popsat zhotovení zákresu sestavy svršku podle připravených šablon Ústní ověření
d Popsat konstrukci jednotlivých spodkových součásti a dílců podle stélky kopyta, vybrat stélku kopyta odpovídající požadavkům na stanovený druh obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování a výběr materiálů pro výrobu ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnický materiál a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí konkrétní ortopedické obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit vady předložených usňových materiálů (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 kusů) z hlediska využití těchto materiálů při výrobě svršků konkrétního druhu ortopedické obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést základní materiály používané při výrobě spodkových součástí ortopedické obuvi a způsoby jejich zpracování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce přípravných operací při montáži svršku obuvi z různých materiálů, popsat zvolený postup práce u kompletování, barvení, kosení, vyztužování obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit druh předloženého usňového materiálu a způsob jeho využití při výrobě konkrétní části ortopedické obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést práci se speciálními obuvnickými ručními nástroji, nářadím a zařízením na konkrétním materiálu nebo polotovaru Praktické předvedení
d Stanovit podmínky pro jednoduché montážní operace, tj. spojování vrchových a podšívkových součástí a dílců, popsat technologický postup u jednotlivých montážních prací s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Klasifikace zhotovování kopyt a sádrových pozitivů pro výrobu ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit základní míry nohy pro výrobu kopyta, tj. délka nohy, obvod prstních kloubů, obvod paty, obvod nártu atd. na modelu nohy Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat získání otisku a obrysu chodidla a uvést způsob konstrukce stélky kopyta a napínací stélky Ústní ověření
c Na předloženém modelu nohy popsat vady nohou a navrhnout úpravu kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést určenou pracovní operaci na stanoveném obuvnickém stroji, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit pracovní operace při výrobě lepené obuvi, vyjmenovat a popsat funkci a účel strojů, které budou na jednotlivé operace použity Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování svrškových a spodkových dílců ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vykrojení dílců svršku obuvi v souladu s lékařským předpisem a měrným listem Praktické předvedení
b Zhotovit spodkové dílce obuvi podle uvedeného návrhu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování svršku obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Okosit vrchové nebo podšívkové dílce pro konkrétní druh obuvi Praktické předvedení
b Provést spojení vrchových a podšívkových dílců šitím Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování svršků se spodkovými dílci a součástmi ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodnou technologii pro spojení vrchových, podšívkových a ztužovacích součástí podle lékařského předpisu a zadané dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyztužit patní část opatkem a vytvarovat ji Praktické předvedení
c Ustředit svršek na kopyto a provézt napínání svršku obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování korekčních a vyrovnávacích vložek do ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit funkce předložených korekčních nebo kompenzačních stélek obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit způsob zhotovení korekčních nebo kompenzačních stélek obuvi podle předložených podkladů a údajů v lékařském předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést materiály, jejich použití a technologie výroby korekčních nebo kompenzačních ortopedických stélek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2456&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku výroby ortopedické obuvi. Ověřování kompetencí, kde je způsob ověření praktické předvedení, bude probíhat v reálném procesu výroby ortopedické obuv; výrobní způsob a střih obuvi určí autorizovaná osoba.

 

Autorizovaná osoba určí u kompetence Orientace v dokumentaci pro individuální výrobu ortopedické obuvi, v kritériu a), zda uchazeč při zkoušce bude pracovat s měrným listem a plantogramem (statickým nebo dynamickým) nebo s otiskem nohy v pěně nebo se sádrovým negativem a pozitivem; v kritériu b), zda uchazeč provede slovní rozbor předložené dokumentace nebo otisků nebo sádrových negativů nebo pozitivů.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leoš Duda - Leon SHOES

ORTO plus, s. r. o.