Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Vysekávač
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé součásti pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení ve vysekávací dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vysekávací stroj k vysekávání dílců, provést fyzickou kontrolu stavu stroje a vysekávacích nožů, ověřit jejich funkčnost Praktické předvedení
b Seřídit vysekávací stroj pro vysekávání stanoveného usňového materiálu Praktické předvedení
c Provést čištění, mazání a základní údržbu stroje s ohledem na dodržování předpisů BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, popsat jejich povrchovou úpravu Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu předložené usně z hlediska bodového ohodnocení a jejího použití pro vyseknutí určených vrchových dílců Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit vady na předložených usních, stanovit způsob eliminace těchto vad z hlediska další využitelnosti materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vysekávání obuvnických dílců z usní vysekávacím strojem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést umístění nožů na useň s ohledem na její tažnost a kvalitativní rozložení, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Vychystat usně k vysekávání dílců podle výrobního předpisu pro daný výrobek Praktické předvedení
c Vysekat vrchové usňové dílce s přihlédnutím k maximální výtěžnosti materiálu a s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
d Vysekat podšívkové dílce podle technologických zásad pro zpracování usní s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha vysekávacích strojů pro vysekávání textilních a syntetických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdíly mezi technologiemi vysekávání usní a syntetických materiálů ve vrstvách Ústní ověření
b Popsat pracovní postup přípravy textilních a syntetických materiálů pro vysekávání dílců ve vrstvách Ústní ověření
c Popsat pracovní postup vysekávání dílců z textilních a syntetických materiálů ve vrstvách Ústní ověření
d Popsat nové metody oddělování dílců ve vrstvách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončovací pracovní operace ve vysekávací dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat dokončovací pracovní operace ve vysekávací dílně Ústní ověření
b Předvést pracovní operaci číslování podle výrobního předpisu a popsat systémy velikostního číslování Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit provádění pracovní operace štípání dílců, popsat pracovní postup Ústní ověření
d Vysvětlit účel pracovní operace ražení dílců, popsat pracovní postup Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kompletace, mezioperační a konečná kontrola kvality dílců ve vysekávací dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kompletaci dílců ve vysekávací dílně Praktické předvedení
b Provést mezioperační a konečnou kontrolu kvality dílců, vadné dílce vytřídit Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=40&kod_sm1=30).

Ověřováním kompetencí hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku obuvnické a kožedělné výroby. Autorizovaná osoba určí druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborných kompetencí Posuzování kvality usní, kritérium a); Vysekávání obuvnických dílců z usní vysekávacím strojem, kritéria c), d), autorizovaná osoba zadá pro ověření kritérií počet vzorků (v minimálním počtu 5 - maximálně 10 vzorků), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (brašnářská výroba, výroba obuvi, rukavičkářská výroba) a místa konání zkoušky.

Ověřování kritérií v odborných kompetencích Obsluha vysekávacích strojů pro vysekávání textilních a syntetických materiálů, kritéria a), b), c), d); Dokončovací pracovní operace ve vysekávací dílně, kritéria a), c), d), se realizuje v reálném provozu jako ústní ověřování nad dokumentací, na pracovních místech u konkrétních strojů, na modelových situacích, které připraví autorizovaná osoba.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku, k používaným pracovním postupům, k dodržování časového limitu a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí.

Ověřování kompetencí, kde je způsob ověření praktické předvedení, bude probíhat v prostředí vysekávací dílny.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie,Trnava