Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotograf
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 17.5.2024
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v druzích fotografických přístrojů a videokamer

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný postup pro zhotovení reportáže v exteriéru, interiéru a podle požadavku zákazníka Ústní ověření
b Vysvětlit důvod a vhodnost volby a funkci zvolené techniky Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba vhodného objektivu a dalšího příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost vlastností objektivů a příslušenství pro různé reportážní fotografie s ohledem na vlastnosti různých optických soustav Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit vhodnost volby a vysvětlit funkci vybraného zařízení pro zadaný úkol Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba vhodného osvětlení při fotografování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost různých druhů osvětlovacích těles Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíly mezi přirozeným a umělým světlem Ústní ověření
c Vysvětlit problematiku teploty chromatičnosti Ústní ověření
d Prokázat základní znalost a dovednost exponometrie Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vlastní reportážní snímky ve formě neupraveného digitálního záznamu včetně přístroje, kterým byly zhotoveny Praktické předvedení
b Prokázat znalost a dovednost tvorby kompozice snímku a volby stanoviště záběru s ohledem na správné zobrazení fotografovaného děje nebo procesu Ústní ověření a praktické předvedení
c Provést úpravy digitálního obrazu pomocí vhodného softwarového prostředí na počítači, přenášení záznamů na vhodný nosič Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení povinné dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v povinné dokumentaci, znát možnosti archivace obrazových materiálů na klasických nosičích a digitálních médiích Ústní ověření
b Orientovat se v právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Komunikace při styku s klienty a zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplatňovat zásady verbální a neverbální komunikace při styku s klienty a zákazníky Ústní ověření
b Vyřídit reklamační řízení Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Při zadávání se mimo jiné doporučuje např.:

- zjistit předchozí aktivity, související s povoláním fotograf

- ověřit, jakým způsobem manipuluje s negativy, případně s jinými záznamovými médii (CD, paměťová karta, přenosné flashdisky atd.)

- ověřit, jak manipuluje s nebezpečným chemickým nebo běžným odpadem

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou služeb, v níž byly zastoupeny:

Společenstvo drobného podnikání

Střední podnikatelský stav

Česká asociace úklidu a čištění

Česká komora služeb ochrany osob a majetku

Unie kosmetiček

Asociace technických bezpečnostních služeb GRÉMIUM ALARM, o. s.

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Svaz účetních

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze