Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Vedoucí greenkeeper
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výroba substrátu pro zakládání trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit potřebu specifických substrátů pro jednotlivá stanoviště, vyjmenovat základní komponenty Ústní ověření
b Stanovit vlastnosti substrátu včetně poměru živin a způsobu jejich doplnění a popsat přípravu substrátu Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit substrát pro konkrétní podmínky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace prací při zakládání travnatých a okrasných ploch v areálu golfového hřiště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat travní druhy vhodné pro greeny, včetně zdůvodnění jejich volby a možných kombinací Ústní ověření
b Popsat a zdůvodnit technologický postup založení trávníku na greenu a odpališti výsevem a pokládkou koberců Ústní ověření
c Popsat zásady výsadby dřevin a vysadit určené dřeviny v areálu golfového hřiště Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout sortiment trvalek pro založení trvalkového záhonu včetně jednoduchého situačního nákresu Praktické předvedení
e Navrhnout personální a organizační zajištění prací na založení greenu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování údržby a renovace travnatých ploch v areálu golfového hřiště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla údržby travnatých ploch golfového areálu včetně četnosti a technologické návaznosti jednotlivých činností Ústní ověření
b Sestavit měsíční plán údržby travnatých ploch v průběhu herní sezóny včetně naplánování četností jednotlivých pracovních operací a potřeby pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu odpaliště a navrhnout způsob její renovace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení stavu travnatých ploch v areálu golfového hřiště s ohledem na výskyt plevelů, chorob a škůdců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit stav zaplevelenosti travnaté plochy, doporučit pěstební opatření v rámci celoroční údržby včetně termínů provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhodnotit výskyt chorob a škůdců travnaté plochy, doporučit vhodná opatření k omezení jejich výskytu či jejich likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Identifikace travních druhů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit jednotlivé travní druhy včetně uvedení jejich základní charakteristiky a možnosti použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Stanovování systému údržby strojů a zařízení pro provoz golfového areálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit strukturu a počet mechanizačních prostředků pro provoz daného golfového areálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Naplánovat a popsat systém celoroční údržby strojů a zařízení včetně četnosti a termínů jednotlivých činností v daném golfovém areálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výběr a využívání mechanizačních prostředků pro péči o zeleň v areálu golfového hřiště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit zadané mechanizační prostředky a doporučit mechanizační prostředky pro zadanou technologickou operaci z oblasti realizace a údržby okrasných a travnatých ploch golfového areálu Praktické předvedení
b Provést a zdůvodnit kontrolu mechanizace před použitím Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodnou sekačku pro daný typ travnaté plochy herního areálu, připravit ji a posekat plochu Praktické předvedení
d Předvést seřízení secího stroje a rozmetadla hnojiva Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace péče o drenážní a závlahové systémy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zdůvodnit potřebu oddrenážování jednotlivých ploch golfového areálu Ústní ověření
b Charakterizovat závlahové systémy využívané v systému herních ploch golfového areálu Ústní ověření
c Popsat organizaci každodenní a posezónní údržby závlahového systému Ústní ověření
d Provést běžnou údržbu závlahového systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně právní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví firmy Ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení modelových podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací v údržbě zeleně Ústní ověření
e Navrhnout systém motivačního odměňování modelových podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
f Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, zkontrolovat jejich dodržování ve firmě Praktické předvedení a ústní ověření
g Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-greenkeeper).

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat úkoly tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

 

U kompetence Výroba substrátu pro zakládání trávníku, v kritériu c) namíchá uchazeč z daných komponentů ručně 300 litrů substrátu pro založení trávníku na odpališti.

 

U kompetence Organizace prací při zakládání travnatých a okrasných ploch v areálu golfového hřiště v kritériu c) uchazeč vysadí minimálně 3 rozdílné dřeviny s různými technologickými požadavky nebo rozdílnými požadavky na ošetření rostlin při výsadbě nebo bezprostředně po ní. V kritériu d) zpracuje uchazeč výtvarný návrh řešení trvalkového záhonu o výměře 15 m2 s uvedením seznamu a počtu kusů jednotlivých druhů. Při uvádění rostlin je přípustné jen použití vědeckých názvů. V kritériu e) uvede uchazeč počty pracovníků a časovou náročnost jednotlivých činností.

 

U kompetence Plánování údržby a renovace travnatých ploch v areálu golfového hřiště v kritériu b) uchazeč odevzdá v tabulce definovaný měsíční plán údržby herních ploch v měsíci červnu. U každé činnosti bude stanoven limit pracovníků, potřeba času a druh stroje (bez uvedení výrobce). Činnosti budou plánovány takto: 100m2 – pro green, 300m2 – pro raf a 100m2 – pro plochu odpaliště. Pro každou z ploch bude vyhotovena samostatná tabulka, celkem tedy tři tabulky. Možné je zpracování tabulek na počítači i písemně bez použití výpočetní techniky. V kritériu c) provede uchazeč kontrolu 30 m2 odpaliště a navrhne způsob renovace plochy.

 

V kompetenci Hodnocení stavu travnatých ploch v areálu golfového hřiště s ohledem na výskyt plevelů, chorob a škůdců v kritériu a) zhodnotí uchazeč stav zaplevelenosti 30 m2 ferveje a určí nejčastější druhy vyskytujících se plevelných rostlin. Při výčtu je přípustné použití vědeckých i českých názvů rostlin. U kritéria b) určí uchazeč choroby a škůdce trav vyskytující se na ploše 30 m2 trávníku. Přípustné je použití vědeckých i českých názvů chorob a škůdců.

 

U kompetence Identifikace travních druhů bude určování travních druhů probíhat formou poznávání jednotlivých rostlin v přírodním stavu. Připouští se možnost využití fotografií. Předmětem poznávání bude následujících 8 druhů trav: Festuca ovina, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Lollium perenne, Poa pratensis, Poa annua, Agrostis stolonifera, Agrostis tenuis. Při poznávání je nutno uvádět jen vědecké názvy rostlin. Za úspěšné splnění identifikace rostlin se považuje 80 % správně určených rostlin. Minimální počet předložených vzorků je 8 ks.

 

V kompetenci Stanovování systému údržby strojů a zařízení pro provoz golfového areálu v kritériu a) uchazeč určí zadané mechanizační prostředky využívané v oblasti realizace a údržby okrasných a travnatých ploch golfového areálu a následně vybere vhodné mechanizační prostředky pro technologickou operaci zadanou autorizovanou osobou. Jde o tyto mechanizační prostředky: stroje na sekání greenů, fervejí, rafů, semirafů, aerifikátor, vertikutátor, stroje pro topdressing, rozmetadlo, postřikovač, zařízení pro tvorbu jamek. V kritériu b) uchazeč u zkoušky stanoví strukturu a počty jednotlivých mechanizačních prostředků pro osmnáctijamkové hřiště. U jednotlivých strojů zpracuje četnost údržby v jednotlivých termínech roku v závislosti na druhu a četnosti prováděných prací údržby. Požadované údaje budou zpracovány v tabulkách odděleně pro green, raf a odpaliště. Uchazeč nebude hodnotit počty pracovníků ani spotřebu času pro jednotlivé práce. Hodnocen bude především relevantní soubor mechanizačních prostředků, schopnost správně stanovit práce na údržbě strojů v technologické návaznosti na roční období a druh prováděných prací. V kritériu c) bude uchazeč pracovat na ploše o rozloze 50 až 100 m2.

 

U kompetence Organizace péče o drenážní a závlahové systémy bude kritérium d) ověřeno jednoduchým vyčištěním trysky postřikovače a nastavení výseče postřikovače.

 

U kompetence Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu v kritériu c) uchazeč prokáže orientaci v potřebě odborných školení pracovníků firmy v závislosti na typu ošetřovaných ploch (greeny, ferveje, rafy, ferveje) a druhu používaných mechanizačních prostředků. Naplánuje u zkoušky potřebu a četnost odborných školení pro práci se specifickými druhy mechanizace, definuje stupeň náročnosti pro práci na greenech, rafech, fervejích. Součástí navrženého plánu bude struktura a forma jednotlivých školení včetně ověření dovedností a znalostí proškolených pracovníků a výstupu školení (osvědčení, certifikát apod.). Strukturu školení lze pojmout tak, že uchazeči bude zadán požadavek na zpracování: a) seznamu požadovaných odborných školení společných a následně b) pro jednotlivé typy ploch (specifická školení).

Při používání hnojiv a jiných chemických či biologických ochranných prostředků pracovat v souladu s ekologickými zásadami a BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český svaz greenkeeperů

Mendelova univerzita v Brně

Česká zemědělská univerzita v Praze

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace