Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel ryb a vodní drůbeže , Chovatel okrasných a akvarijních ryb
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Chov remontních a plemenných ryb, zajištění výtěru ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit exteriér remontní ryby Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést anestézii ryb před výtěrem Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit připravenost ryb k výtěru, třídit ryby podle pohlaví Praktické předvedení a ústní ověření
d Demonstrovat citlivou manipulaci s generačními rybami Praktické předvedení
e Provést hormonální stimulaci ryb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odchov raných stádií plůdku a chov ryb do prodejní velikosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný postup pro převedení plůdku na vnější výživu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést rozkrmování váčkového plůdku přirozenou potravou a startérovými krmivy Praktické předvedení
c Posoudit naplněnost trávicího ústrojí Praktické předvedení
d Vytřídit ryby vhodné k prodeji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kvality chovného prostředí okrasných a akvarijních ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam hlavních parametrů kvality vody při chovu ryb Ústní ověření
b Popsat proces samočištění vody a funkci biofiltru Ústní ověření
c Provést stanovení hlavních fyzikálních a chemických vlastností vody v odchovném zařízení Praktické předvedení
d Posoudit kvalitu vody z hlediska požadavků pro chov ryb Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby odchovných zařízení a asanačních opatření v chovech okrasných a akvarijních ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odkalení odchovných nádrží Praktické předvedení
b Provést údržbu (čištění) filtrů Praktické předvedení
c Provést čištění a desinfekci nářadí, žlabů, akvárií Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zooveterinárních opatření v chovech okrasných a akvarijních ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit zdravotní a kondiční stav ryb Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout léčebné opatření podle zadání příznaků onemocnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést preventivní nebo léčebnou koupel ryb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování potravy a krmení ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Lovit, třídit a konzervovat živý zooplankton Praktické předvedení
b Analyzovat složení a charakter zooplanktonu Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit vhodný druh krmiva a krmnou dávku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění, počítání, přeprava a distribuce ryb k prodeji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit ryby podle velikosti a standardů (zbarvení, tvar) pro prodej Praktické předvedení
b Stanovit počty ryb pro účely prodeje v závislosti na délce přepravy, velikosti ryb a druhu ryb a velikosti přepravních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit a expedovat ryby v polyetylénových vacích Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhotovit doklad o prodeji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-okrasnych-a-akva#zdravotni-zpusobilost ).

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutné posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s rybami podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Rovněž je kladen důraz na bezpečné zacházení s chemikáliemi a léčivy a vyloučení možnosti znečištění recipientů povrchové vody.

Termín vykonání zkoušky je závislý na biologickém rytmu chovu ryb.

 

Podrobnější pokyny k jednotlivým kompetencím

 

Chov remontních a plemenných ryb, zajištění výtěru ryb

 1. Uchazeč posoudí kondiční a výživný stav živé remontní ryby, její reflexy, stav kůže, šupin, zbarvení, žaberní aparát, oko, močopohlavní papilu, přítomnost exoparazitů.

 2. Předvede aplikaci lázně v hřebíčkovém oleji nebo jiném anestetiku za účelem anestézie ryby.

 3. Ve skupině vybírá ryby pohlavně dospělé, připravené k výtěru a třídí je podle pohlaví.

 4. Šetrně manipuluje s rybami na navlhčené podložce, používá vhodné (navlhčené) nářadí.

 5. Připraví fyziologický roztok nebo roztok Ovopelu či jiného obdobného injekčního přípravku a aplikuje jej do hřbetní svaloviny nebo břišní dutiny ryby větší velikosti (př. okrasný karas).

Odchov raných stádií plůdku a chov ryb do prodejní velikosti

 1. Podle druhu, věkové kategorie, velikosti ryby a podmínek rozhodne o přikrmování startérovou směsí, konzervovanou potravou nebo živou potravou.

 2. Vhodným způsobem a odpovídající dávkou provede krmení ryb v odchovné nádrži.

 3. Pohledem lupou nebo pod mikroskopem ověří naplněnost trávicího ústrojí odchovávaných ryb.

 4. Třídí ryby podle požadované velikosti pro prodej, vyřazuje nevhodné jedince, mechanicky poškozené, deformované.

 

Kontrola kvality chovného prostředí okrasných a akvarijních ryb

 1. Popíše požadavky ryb na optimální chemické a fyzikální vlastnosti vody - pH, teplota, obsah rozpuštěného kyslíku, průhlednost vody, barva, zákal..., v závislosti na druhu a věkové kategorii.

 2. Popíše proces samočištění vody, úlohu jednotlivých skupin organizmů, podstatu nitritace a nitratace.

 3. Pomocí soupravy na rozbor vody nebo měřicích přístrojů stanoví zadané parametry (pH, teplota, obsah rozpuštěného kyslíku).

 4. Vyhodnotí naměřené hodnoty v odchovné nádrži z hlediska vhodnosti pro daný druh a kategorii ryb.

 

Provádění údržby odchovných zařízení a asanačních opatření v chovech okrasných a akvarijních ryb

 1. Dno nádrže (akvária, žlabu) zbaví nečistot ručním odsáváním.

 2. Předvede vyprání a propláchnutí filtrační náplně různých typů filtrů (mechanických, biologických).

 3. Chovné žlaby nebo akvária (bez ryb) a nářadí vyčistí od hrubších nečistot a dezinfikuje vhodným dezinfekčním prostředkem.

 

Provádění zooveterinárních opatření v chovech okrasných a akvarijních ryb

 1. Provede posouzení kondičního a výživného stavu živé ryby, dále její vyšetření zaměřené na přítomnost parazitů, po usmrcení pitvu se zaměřením na přítomnost vnitřních parazitů a posouzení stavu orgánů v tělní dutině; odebrané vzorky mikroskopuje.

 2. Při zjištění příznaků bakteriálního nebo plísňového onemocnění nebo přítomnosti parazitů (nebo podle zadaných příznaků bakteriálního nebo plísňového onemocnění a zadaného parazita) navrhne aplikaci léčebného postupu formou aplikace medikovaného krmiva nebo léčebné koupele.

 3. Stanoví koncentraci látky a dobu expozice zadané preventivní nebo léčebné koupele, postup demonstruje na skupině ryb.

 

Zajišťování potravy a krmení ryb

 1. Planktonní sítí loví plankton na rybnících, velikostně jej třídí na soustavě sít, živý plankton dezinfikuje nebo konzervuje zamražením.

 2. Pod mikroskopem vyhodnotí kvalitativní složení zooplanktonu - podíl perlooček, buchanek, vířníků, naupliových stádií.., a jeho vhodnost pro krmení ryb.

 3. Podle chované kategorie a druhu ryb určí nejvhodnější technologii krmení, tj. druh krmiva, frekvenci krmení, počet krmných dávek a krmivo aplikuje v dílčí krmné dávce.

 

Třídění, počítání, přeprava a distribuce ryb k prodeji

 1. Ručně třídí ryby pro prodej, spočítá je a připraví pro distribuci.

 2. Podle zadaných atributů (př. velikost ryb, doba přepravy) navrhne optimální režim přepravy, tj. počet ryb na jednotku objemu vody, vhodné přepravní nádoby nebo polyetylenové vaky, režim bez vzduchování, se vzduchováním nebo oxygenací.

 3. Předvede vybavení zásilky ryb v polyetylenovém vaku s použitím kyslíkové atmosféry.

 4. Vyplní dodací list zaslaných ryb odběrateli.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, Vodňany

Rybářství Lnáře, s. r. o.

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň