Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Technik BOZP
Platnost standardu: Od 28.11.2011 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních právních předpisech a technických normách v oblasti BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních zákonů Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost základních nařízení vlády Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost základních vyhlášek Písemné a ústní ověření
d Prokázat orientaci v základních technických normách Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace o preventivních prohlídkách na pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat používání kontrolního listu při provádění preventivní kontroly BOZP na určitém pracovišti Písemné a ústní ověření
b Zpracovat záznam o provedené preventivní kontrole BOZP na konkrétním pracovišti, včetně popisu nedostatků Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění zápisů do knihy úrazů a vyplňování záznamů o pracovních úrazech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zápis úrazu do Knihy úrazů Praktické předvedení
b Vyplnit záznam o pracovním úrazu ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zařazování prací do kategorií pro konkrétní pracoviště zaměstnavatele ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zařazování jednotlivých prací na pracovištích zaměstnavatele do kategorií Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit spolupráci zaměstnavatele s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví při vydání správního rozhodnutí o zařazení jednotlivých prací do kategorií Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy školení BOZP zaměstnanců na konkrétním pracovišti Ústní ověření
b Popsat přípravu a způsob provádění školení a používání didaktických pomůcek Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP a navrhování opatření k jejich minimalizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob vyhledávání a vyhodnocování rizik na konkrétním pracovišti ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Písemné a ústní ověření
b Popsat konkrétní způsoby navrhování opatření ke snižování rizik na konkrétním pracovišti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení dokumentace BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zpracování vybraného dokumentu v oblasti BOZP pro konkrétní pracoviště a jeho následnou aktualizaci Písemné a ústní ověření
b Popsat konkrétní způsoby spolupráce s dalšími odborníky na BOZP a přínosy z této spolupráce (individuální, skupinovou) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Zkouška zahrnuje odpověď na test, prezentaci konkrétní dokumentace BOZP, kterou uchazeč zpracoval nebo se na jejím zpracování podílel (viz ověření kompetence „Vedení dokumentace BOZP“) a posouzení BOZP na pracovišti podle předložené fotografie. Kompetence „Orientace v právních předpisech a technických normách BOZP“ je ověřována pomocí písemného testu. Písemný test není jediným způsobem ověřování odborných kompetencí v rámci dílčí kvalifikace.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možno sestavit několik desítek písemných testů. Minimální počet otázek úplného souboru písemných otázek je 350.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor fotografií nejrůznějších pracovišť s nedostatky, které se z hlediska BOZP na nich nacházejí. Uchazeč si vylosuje jednu fotografii, na níž odhalí a popíše nedostatky a rizika související s činnostmi na daném pracovišti. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. Práce s fotografií je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na odhalování nedostatků a rizik je 10 až 20 minut.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu, a to v počtu nejméně 70 („otevřených“) ústních otázek. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Uchazeč nesmí po celou dobu zkoušky použít mobilní telefon.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard dílčí kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině

CIVOP, s. r. o.

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Institut výchovy bezpečnosti práce

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o.