Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Potápěč operátor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech, postupech, metodách a dokumentaci pro vykonávání potápěčských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění Ústní ověření
b Orientovat se ve vyhlášce č. 432/2003 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií Ústní ověření
c Orientovat se ve vyhlášce o použití plavidel a plovoucích pracovních základen při výkonu potápěčských prací – vyhláška č. 344/1991 Sb., Řád plavební bezpečnosti v platném znění Ústní ověření
d Orientovat se v zákoně č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění Ústní ověření
e Vysvětlit organizaci a postup přípravy práce pod vodou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupů pro zajištění potápěčských prací z povrchového pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Při kontrolní a průzkumné činnosti uvést postupy a rizika včetně personálního a technického zajištění nutného k výkonu potápěčských prací Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést postupy a rizika při čištění vtokových česlí a přemístění sypkého materiálu Ústní ověření
c Uvést postupy, rizika a zabezpečení potápěčských prací pro hloubky vyžadující dekompresní procedury včetně vypracování tří dekompresních postupů zadaných příkladů Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést postupy, rizika a zabezpečení pro práce v prostředí bez volné hladiny a pod ledem Ústní ověření
e Uvést postupy pro práce v proudící vodě Ústní ověření
f Popsat postup prací při sanaci ponořených železobetonových konstrukcí Ústní ověření
g Popsat obecné znalosti postupu potápěčských prací a rizik při vrtání těchto materiálů: železobeton; beton; ocel; dřevo Ústní ověření
h Vypracovat postupy potápěčských prací s možnými riziky při řešení těchto situací: odsávání a odstraňování naplavenin; hrazení a vyhrazení vtokových objektů; potápěčských pracích ve zdraví škodlivém prostředí; potápěčských pracích s nulovou viditelností; vázání břemen a práci se zdvihacím zařízením Praktické předvedení a ústní ověření
i Vysvětlit postupy a rizika při instalaci slupic, hrazení jezů, vtoků a výpustí Ústní ověření
j Vypracovat postup potápěčských prací a uvést rizika při tryskání vysokotlakým vodním paprskem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavení pracovních skupin a určení kvalifikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné složení pracovní skupiny pro provádění potápěčských prací v hloubkách menších než 13 m a větších než 13 m Ústní ověření
b Uvést a charakterizovat odborné způsobilosti pro: svářečské práce v hyperbarickém prostředí za mokra; řezání konstrukcí kyslíkem; vázání břemen; jeřábnické práce; potápěčské práce v podzemí podle horního zákona; trhací práce Ústní ověření
c Popsat specifické složení pracovní skupiny při zabezpečení daného ponoru s použitím plavidla pro pracovní potápěče Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení průzkumu podmínek na povrchovém pracovišti potápěčů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést fyzickou rekognoskaci terénu a zpracovat postup k zabezpečení potápěčských prací podle stanoveného úkolu na pracovišti potápěčů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit volbu a funkci postupu zabezpečení potápěčů v místě nad volnou hloubkou a s nebezpečím utonutí podle závěrů rekognoskace pracoviště Ústní ověření
c Vysvětlit způsob zajištění potápěčského průzkumu ve zdraví škodlivém prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava výstroje potápěčů dle klimatických podmínek a prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a sestavit výstroj potápěčů:
- s dodávkou dýchacích plynů z místa nad hladinou
- autonomní potápěčský dýchací přístroj
Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat a zdůvodnit vhodnou potápěčskou výstroj a techniku k zajištění vybraných potápěčských prací Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
c Uvést kritéria pro použití suchých a mokrých potápěčských obleků v praxi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a kontrola sestavy vhodné potápěčské techniky potápěčů před ponorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly mezi potápěčskými přístroji na: stlačený vzduch; nitrox; trimix; potápěčskými přístroji na regeneraci dýchacích plynů typu rebreather Ústní ověření
b Zkontrolovat zvolenou potápěčskou techniku pro následující typy pracovních činností a předvést její obsluhu a údržbu: potápěčský dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí s plicní automatikou; potápěčský dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí s volným průtokem; autonomní potápěčský dýchací přístroj s otevřeným okruhem Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
c Vysvětlit účel, rozdíly a způsob použití následujících umělých směsí plynů pro dýchání: nitrox, trimix a kyslík, včetně možných rizik a potřebných kvalifikací a oprávnění Ústní ověření
d Popsat různé typy výstroje potápěčů a předvést její čištění, ošetření a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit a předvést obsluhu a údržbu vysokotlakého kompresoru pro plnění tlakových lahví včetně vedení písemné dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat režim revize potápěčské techniky a výstroje Ústní ověření
g Zpracovat záznamy o kontrole potápěčské techniky a výstroje Praktické předvedení
h Předvést uvázání těchto uzlů: vůdcovský osmičkový uzel; lodní smyčka; rybářský uzel pro spojení dvou lan (dvojitý a jednoduchý); škotový uzel; plochá spojka – ambulanční uzel; dračí smyčka Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace povrchového pracoviště s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit použití komunikačních prostředků během provádění potápěčských prací při řízení prací z povrchového pracoviště Ústní ověření
b Vysvětlit využití a vlastnosti signálního lana včetně předvedení signalizace lanem pro individuálního potápěče Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést využití potápěčského kabelového telefonu nebo jiného hlasového komunikačního zařízení při činnosti pod vodou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řešení krizové situace potápěče z povrchového pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a vysvětlit postup rekognoskace povrchového pracoviště s určením místa pro práci potápěčů z hlediska možné nehody Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
b Zvolit postup a úkoly a stanovit pracovní skupinu pro řešení krizové situace na povrchovém pracovišti potápěčů Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
c Vysvětlit využití možností a součinnosti s jednotkami Integrovaného záchranného systému (IZS): Zdravotnická záchranná služba; Hasičský záchranný sbor; Policie ČR Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení písemné dokumentace o činnosti potápěčské skupiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat písemný záznam o předání a převzetí pracoviště a rekognoskaci terénu s využitím dokumentace stavby i popisu zařízení Praktické předvedení
b Vést následující dokumentaci: stavební deník; deník potápěčských prací/jednoduchý záznam o stavbě; zápis o seznámení s riziky a bezpečností a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení
c Zpracovat určený "Technologický postup potápěčských prací“ Praktické předvedení
d Zpracovat seznam vybavení pracoviště k zabezpečení potápěčských prací podle zadání Praktické předvedení
e Provést zápis o mimořádné události a zápis o úrazu do knihy úrazů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci na povrchovém pracovišti se zaměřením na potápěčské nehody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup a techniku podle dané záchranné činnosti a klimatických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
b Předvést správný postup: kardio-pulmo-cerebrální resuscitace (KPCR); použití kyslíkového oživovacího přístroje; poskytnutí kyslíku k inhalaci; použití automatického externího defibrilátoru (AED) Praktické předvedení
c Poskytnout první pomoc při záchraně tonoucího a vysvětlit správný postup při poskytování první pomoci při potápěčské nehodě Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
d Vysvětlit správný postup při záchraně potápěče na hladině včetně poskytnutí první pomoci při potápěčské nehodě Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
e Vysvětlit postup a činnost obsluhy dekompresní komory při dekompresní nehodě a plicním barotraumatu Ústní ověření
f Vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při otravě oxidem uhelnatým, oxidem uhličitým a kyslíkem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění záchranářských prací nad hladinou při hledání, vyprošťování a evakuaci osob, techniky a materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup, připravit výstroj a techniku podle dané záchranné činnosti a klimatických podmínek při povodních a mimořádných situacích Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady zabezpečení sportovních a společenských akcí na vodě Ústní ověření
c Vysvětlit spolupráci se se složkami Integrovaného záchranného systému při ochraně života, zdraví a majetku v mimořádných situacích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokázání znalostí potápěčské fyziky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy: tlak; hydrostatický tlak; celkový tlak; stlačování plynu; Pascalův zákon Ústní ověření
b Vysvětlit pojem: stavové změny plynu, včetně aplikace souvisejících zákonů: Izotermický Boyleův-Mariottův zákon; Izobarický Gay-Lussacův zákon; Izochorický Charlesův zákon Ústní ověření
c Vysvětlit pojmy: rozpouštění plynů v kapalinách; komprese a dekomprese při potápění Ústní ověření
d Provést výpočet tří zadaných dekompresních postupů s použitím dekompresních tabulek Praktické předvedení
e Vysvětlit využití Archimédova zákona při potápění Ústní ověření
f Vysvětlit pojmy: parciální tlak plynu; Daltonův zákon Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat průzkumnou a revizní činnost pod vodou Ústní ověření
b Popsat příklady havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení Ústní ověření
c Popsat způsoby diagnostiky ponořených železobetonových konstrukcí Ústní ověření
d Zpracovat postup k provedení odborného průzkumu zvoleného objektu a uvést rizika Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat specifika pracoviště k provádění odborných průzkumů, kontrolní a revizní činnosti Ústní ověření
f Vysvětlit specifika a rizika pracoviště při odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení Ústní ověření
g Popsat správnými technickými názvy tato vodohospodářská zařízení a jejich hlavní části: přehrady; jezy; hydroelektrárny; plavební komory Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kriteria.
3

Dokumentování objektů a zařízení na povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby dokumentace objektů a zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit a předvést způsob použití fotodokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob použití video-dokumentace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování potápěčských prací nad hladinou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymezit pracoviště pro bezpečnou realizaci potápěčských prací Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
b Číst a orientovat se v podkladech projekce nebo v plánech pro realizaci potápěčských prací Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat: čištění vtokových česlí; přemístění sypkého materiálu odsávacím zařízením; montážní práce; vyhledání a vyzvednutí předmětu ze dna na hladinu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a zdůvodnit postup potápěčských prací v uzavřeném prostoru bez volné hladiny a provést: výklad a vysvětlení pracovních podmínek; vysvětlení zdravotního zajištění; výklad zvláštních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v tomto prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a charakterizovat vhodnou potápěčskou techniku, potápěčskou výstroj a vhodný způsob realizace pracovního postupu potápěčských prací v uzavřeném prostoru bez volné hladiny Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
c Zabezpečit komunikaci příslušným spojením a vyjmenovat možnosti rizik podle charakteru pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
d Charakterizovat a specifikovat další rizika potápěčských prací v uzavřeném prostoru v následujících situacích: práce před vtoky; proudění vody; hloubka; vzdálenost od volné hladiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče, jeho zdravotního stavu nebo nepříznivých klimatických podmínek bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (viz NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/potapec-operator#zdravotni-zpusobilosti).

Uchazeč je povinen s ohledem na skutečnost, že zkoušku nelze provádět v simulovaném prostředí a její výkon se svojí rizikovostí rovná výkonu práce a činností podle přílohy číslo 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění (práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví předložit certifikát s minimálně druhým kvalifikačním stupněm "Samostatný potápěč" s kvalifikací AOWD (Advanced Open Water Diver, nebo P2 - Potápěč se dvěma hvězdami), podle aktuálně platné technické normy ČSN EN ISO 24801-2 (761301) Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň - Samostatný potápěč (norma k přímému použití jako ČSN).

Při hodnocení úkolů se doporučuje zaměřit se na:

  • bezpečný způsob manipulace s potápěčskou výstrojí, přístroji a technikou;

  • správné a samostatné ošetřování potápěčské techniky;

  • způsob využívání komunikačních prostředků a techniky související s pracovním potápěním;

  • bezpečné provádění všech úkonů, kvalitu provedeného úkolu a na časové hledisko zvládání operací při praktickém ponoru;

  • používání správného technického názvosloví.

V průběhu zkoušky musí být dodržena všechna pravidla pro provádění pracovních činností, která vyplývají z příslušných ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění.

 

Ověřování kritérií hodnocení způsobem praktické předvedení a ústní ověření v praktické části zkoušky realizované nad hladinou bude provedeno ve vhodném prostoru (učebna, skříňová nástavba, stavební buňka apod.)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace profesionálních potápěčů ČR