Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Nástrojař
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce na kovoobráběcích strojích a při využívání mechanizovaných nástrojů Písemné ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při obsluze kovoobráběcích strojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat bezpečnost práce při ručním zpracování kovů a plastů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru Praktické předvedení
b Číst technologické postupy výroby nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení
c Vyhledat informace k vybraným součástem nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pořadí technologických operací při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nástroje, nářadí a pomůcky pro plošné a objemové tváření či jejich součástí Praktické předvedení
b Zvolit postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nástroje, nářadí a pomůcky pro plošné a objemové tváření či jejich součástí Praktické předvedení
c Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí Praktické předvedení
d Zvolit technologické podmínky určené operace při výrobě nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění funkčních zkoušek nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob zkoušky nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí a jejích podmínek Praktické předvedení
b Provést zkoušku nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí Praktické předvedení
c Vyhodnotit výsledky zkoušky nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí Praktické předvedení
d Navrhnout případnou úpravu nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí podle výsledků provedené zkoušky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných délkových rozměrů nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí Praktické předvedení
b Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí Praktické předvedení
c Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole jakosti povrchu nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí Praktické předvedení
d Změřit vybrané délkové rozměry nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické předvedení + metricky
e Zvolit měřicí metodu pro měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí Praktické předvedení
f Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení + metricky
g Změřit a zkontrolovat jakost povrchu nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí komparačními měřidly Praktické předvedení + metricky
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění výpočtů rozměrů, úhlů a zaoblení strojních součástí a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést potřebné pomocné výpočty z údajů, uvedených na výkresech nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí, nebo v jiné dokumentaci Praktické předvedení
b Provést výpočet rozměru základních měrek pro nastavení sinusového pravítka ke kontrole zadané kuželovitosti či úkosu Praktické předvedení
c Vypočítat pro zadaný délkový rozměr a uložení dané značkou ISO mezní rozměry a stanovit druh uložení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování opotřebení či závad nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat nástroj, nářadí a pomůcku pro plošné a objemové tváření či jejich součásti, zjistit jejich opotřebení či závady a určit jejich možnou příčinu Praktické předvedení
b Rozhodnout o způsobu opravy či renovace poškozeného či opotřebeného nástroje, nářadí a pomůcky pro plošné a objemové tváření či jejich součástí Praktické předvedení
c Navrhnout úpravu nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí s cílem zamezit či snížit možnost jejich opotřebení či závad Praktické předvedení
d Zvolit vhodný materiál při úpravách, renovacích a výrobě nových částí nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obrobit a zpracovat ručně kovové materiály a plasty Praktické předvedení
b Používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
c Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru nástrojů k plošnému a objemovému tváření a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
d Používat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orýsovat dvojrozměrnou součást s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
b Orýsovat trojrozměrnou součást na rýsovací desce s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
c Orýsovat součást s použitím rýsovačského polohovacího přístroje, hrotového přístroje, univerzálního dělicího přístroje Praktické předvedení
d Zkontrolovat orýsovanou součást Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně nabrousit a naleštit funkční části nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
b Ručně nabrousit a naleštit funkční části nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí s použitím ručního mechanizovaného nářadí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Jednoduché tepelné zpracování drobných částí nástrojů, přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Samostatně stanovit žádoucí výši teploty pro daný materiál a technologickou operaci Praktické předvedení
b Ohřát součást na žíhací, kalicí či popouštěcí teplotu Praktické předvedení
c Odečíst kalicí a popouštěcí teplotu podle přístrojů, odhadnout kalicí a popouštěcí teplotu podle barvy oceli Praktické předvedení
d Ochladit součást v lázni nebo v jiném prostředí Praktické předvedení
e Zkontrolovat výsledek tepelného zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slícovávání částí nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek, jejich ustavování, sestavování, justáž a fixace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Slícovat části nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření Praktické předvedení
b Ustavit části nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření do žádoucí polohy Praktické předvedení
c Zajistit polohu částí nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření svrtáním, sešroubováním a skolíkováním Praktické předvedení
d Sestavit jednotlivé části nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření Praktické předvedení
e Nastavit žádoucí vzájemnou polohu nastavitelných částí nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření a tuto polohu zajistit Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a smísit vícesložkové hmoty v předepsaném poměru a potřebném množství Praktické předvedení
b Připravit části nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření k aplikaci tmelů, licích pryskyřic, lepidel Praktické předvedení
c Aplikovat při výrobě a opravách nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí tmely, licí pryskyřice, lepidla nanášením a odléváním Praktické předvedení
d Vystavit nástroje, nářadí a pomůcky pro plošné a objemové tváření či jejich součásti s aplikovanými tmely, licími pryskyřicemi a lepidly působení předepsané teploty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravování a renovace řezných a tvářecích nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat nástroje, nářadí a pomůcky pro plošné a objemové tváření či jejich součásti Praktické předvedení
b Posoudit opotřebení či poškození, rozhodnout o způsobu renovace či opravy nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí Praktické předvedení
c Vyměnit, opravit či renovovat opotřebené či poškozené části nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření Praktické předvedení
d Sestavit a seřídit nástroje, nářadí a pomůcky pro plošné a objemové tváření či jejich součástí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit obráběcí stroje používané při výrobě a opravách nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření či jejich součástí a provést jejich běžnou údržbu Praktické předvedení
b Správně uložit, udržovat, naostřit a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě a opravách nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné a objemové tváření Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha konvenčních frézek, soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout bez poškození obrobek jednoduššího tvaru na soustruzích, frézkách, vrtačkách a vyvrtávačkách Praktické předvedení
b Upnout nástroje běžně používané při technologických operacích vykonávaných na soustruzích, frézkách, vrtačkách a vyvrtávačkách Praktické předvedení
c Nastavit řezné podmínky při technologických operacích vykonávaných na soustruzích, frézkách, vrtačkách a vyvrtávačkách, seřídit stroj Praktické předvedení
d Obrobit technologickými operacemi na soustruzích, frézkách, vrtačkách a vyvrtávačkách nástroje, nářadí, přípravky, měřidla, pomůcky a jejich nenáročné části Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ostření nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné tváření na rovinných bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout obrobek na magnetický upínač rovinné brusky Praktické předvedení
b Obsluhovat horizontální a vertikální rovinnou brusku při ostření nástroje pro plošné tváření Praktické předvedení
c Odmagnetovat obrobek po jeho broušení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení pro elektroerozívní hloubení a tvarování a CNC strojů pro elektroerozívní obrábění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, doplnit či vyměnit elektrolyt pro elektroerozívní obrábění Praktické předvedení
b Nastavit technologické podmínky elektroerozívního obrábění Praktické předvedení
c Upnout nástroj a obrobek k elektroerozívnímu obrábění Praktické předvedení
d Upravit program elektroerozívního obrábění a provést jeho korekce Praktické předvedení
e Řídit a kontrolovat průběh elektroerozívního obrábění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=102902).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je nutno přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Pokud není u ověřování jednotlivých kritérii stanoven rozsah, tj. počet kusů opracovávaných materiálů, nástrojů, nářadí, pomůcek, stanoví autorizovaná osoba konkrétní rozsah tak, aby nebyla překročena celková doba trvání vlastní zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Šmeral Brno, a. s.

BMT Medical Technology, s. r. o.

SŠ TEGA Blansko