Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Dělník ve strojírenské výrobě
Platnost standardu: Od 22.11.2011 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění Písemné ověření
b Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění kovových materiálů Praktické předvedení
c Popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve strojírenských normách (normalizované součásti, lícování součástí, materiály) Praktické předvedení
b Číst dílčí výkresy, technologické postupy, zvolit sled operací Praktické předvedení
c Vyhotovit skicu při dodržení zásad promítání podle ISO-E nebo ISO-A (zvolit vhodný systém kótování a skicu zakótovat) Praktické předvedení
d Vyplnit popisové pole v závislosti na volbě polotovaru a tepelného a chemicko-tepelného zpracování součásti Praktické předvedení
e Uvést údaje k dodržení požadavků na kvalitu, technologické a fyzikální vlastnosti, ochrany proti korozi a požadavků na vzhled součásti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle technické dokumentace technologický postup práce a způsob provedení technologických operací Praktické předvedení
b Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení
c Zvolit a připravit materiály podle výkresové dokumentace Praktické předvedení
d Zhotovit výrobek (orýsování polotovaru dle výkresu, zhotovení součásti s pomocí řezání, pilování, broušení, řezání závitů a vrtání) Praktické předvedení
e Zkontrolovat a proměřit kvalitu opracování a rozměry výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit měřicí metody a měřicí a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku Praktické předvedení
b Provést kontrolu rozměrů podle výkresu při použití digitálních a mikrometrických měřidel (správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru) při obrábění Praktické předvedení
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Výroba součástí na obráběcích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup (druhy strojů, nástrojů, nastavení zvolených strojů) podle výkresové dokumentace Praktické předvedení
b Upínat obrobky a nástroje na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách Praktické předvedení
c Nastavit řezné podmínky na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách Praktické předvedení
d Zhotovit součásti na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách Praktické předvedení
e Zkontrolovat, změřit přesnost hotového výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101083&kod_sm1=37).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.