Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Obráběč kovů
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění kovových materiálů Ústní ověření
b Předvést a ústně vysvětlit použití osobních ochranných pracovních pomůcek používaných při obrábění kovových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat bezpečnost práce při broušení kovových materiálů a uvést možná rizika při obsluze brousicích strojů. Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a v technické dokumentaci, včetně výkresové dokumentace (normalizované součásti, lícování součástí, materiály, sestavy, výrobní výkresy) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání dle ISO-E, případně ISO-A Praktické předvedení
c Vyhledat údaje uvedené v popisovaném poli v závislosti na volbě polotovaru a potřebného tepelného či chemicko-tepelného zpracování součásti, dodržet sled operací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek broušení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit dle výkresu plochu vhodnou jako technologickou základnu pro daný obrobek Praktické předvedení
b Sestavit optimální sled operací technologického postupu na součást typu „hřídel, čep, skříň“ (broušení obvodem kotouče, podélné broušení, otočné broušení) a zvolit potřebné přípravky Praktické předvedení
c Zvolit správný typ brousicího nástroje včetně volby technologických podmínek (řezná rychlost, otáčky, posuv) a zvolit pomůcky a pomocné hmoty (řezné kapaliny, olej) Praktické předvedení
d Zvolit správný typ brousicího nástroje z hlediska příslušné operace (hrubování, hlazení, jemné broušení) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí metody a vhodné měřicí a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku Praktické předvedení
b Změřit správnost délkových rozměrů a geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upínání brousících nástrojů, upínání obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit způsob upnutí polotovaru, upnout polotovary, ustavit zvolené nástroje ve stroji Praktické předvedení
b Zvolit vhodný upínač obrobků či polotovarů Praktické předvedení
c Upnout součásti na rotačních bruskách, rovinných bruskách, upnout různé druhy brousicích kotoučů (s malým a velkým upínacím otvorem, hrncovité) Praktické předvedení
d Upnout brousicí nástroje Praktické předvedení
e Podrobit brousicí kotouč zvukové zkoušce (na různých druzích brusek) Praktické předvedení
f Upnout obrobky mezi hroty, do sklíčidla, lunety Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyvažování brousicích kotoučů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout brousicí kotouč do stroje při dodržení zásad bezpečnosti Praktické předvedení
b Zvolit správný způsob a druh vyvažování a vyvážit brousicí kotouče Praktické předvedení a ústní ověření
c Orovnat kotouče orovnávači Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit zvolené řezné podmínky Praktické předvedení
b Brousit rotační i nerotační plochy Praktické předvedení
c Brousit obrobek (IT 6) na rovinné brusce, nakulato, bezhrotým broušením, na nástrojové brusce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ostření nástrojů na nástrojových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí podle technologických postupů pro ostření nástrojů Praktické předvedení
b Seřídit brusky a pomocná zařízení, na kterých se bude provádět broušení nástrojů s ohledem na geometrii řezného nástroje Praktické předvedení
c Zvolit příslušný brusný kotouč s ohledem na typ broušeného nástroje Praktické předvedení
d Zvolit správný způsob broušení Praktické předvedení
e Brousit různé druhy soustružnických nožů, vrtáků, válcovité a kuželovité nástroje se šroubovitými drážkami Praktické předvedení
f Ostřit výstružníky, závitníky, válcové, úhlové a čelní frézy Praktické předvedení
g Podbrousit vrtáky axiálně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba různých druhů brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit stroje podle technologických a bezpečnostních norem Praktické předvedení
b Provést údržbu stroje pomocí jednoduchých oprav a seřizování Praktické předvedení
c Připravit stroje podle technologických a bezpečnostních norem (kontrola stavu oleje, mazací plán, kontrola klínových řemenů) Praktické předvedení
d Zkontrolovat a prohlédnout brousicí stroj, vést evidenci vniklých závad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s návody na obsluhu strojů, na kterých se bude zkouška provádět, s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=102903).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení se hodnotí provádění všech úkonů a kvalita zhotoveného produktu.

Pokud není u ověřování jednotlivých kritérii stanoven rozsah, tj. počet kusů opracovávaných materiálů, stanoví autorizovaná osoba konkrétní rozsah tak, aby nebyla překročena celková doba trvání vlastní zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VÍTKOVICE, a. s.

Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium

VÍTKOVICE GEARWORKS, a. s.