Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Brusič skla
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu Ústní ověření
c Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu broušení Praktické předvedení
d Posoudit předložené výkresy pro zušlechťovací provozy a rozhodnout, zda skleněný polotovar kvalitou odpovídá dané technologii broušení Praktické předvedení
e Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným technickým výkresem Praktické předvedení
f Rozlišit u výrobku operace prvotní rafinace a broušení hran, vysvětlit pojem prvotní rafinace Ústní ověření
g Určit a zjistit odpovídající druh polotovaru (suroviny), posoudit druh surovin nebo velikost a tvar polotovaru podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při broušení skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP v brusírně, zdůvodnit nutnost používání ochranných pomůcek při práci Ústní ověření
b Připravit skleněný polotovar k opracování, nástroje a pomůcky, technologický výkres nebo referenční vzorek podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů Ústní ověření a praktické předvedení
c Zvolit potřebný brousicí kotouč pro konkrétní operaci, vhodné brusivo nebo leštivo, upravit kotouče před započetím práce a v jejím průběhu Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a posuzování vzhledu a povrchu broušeného skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru Praktické předvedení a ústní ověření
b Opravit chyby a malé nedostatky na předloženém rozpracovaném výrobku broušením, u hotového výrobku provést konečnou kontrolu s vyznačením chyb a vad, praktické odstranění malých nedostatků na předloženém výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Broušení výrobků ze skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracoviště pro broušení skla (dílna pro obrušování a zabrušování, pracoviště pro předkreslování, dílna pro vybrušování a pro mechanické leštění skla) Ústní ověření
b Zhotovit dekor do předkreslené sítě podle technického výkresu s použitím rozdělovacího strojku Praktické předvedení
c Předvést mechanické opracování skleněného polotovaru na konkrétním stroji (hladinářský stroj nebo stroje na zabrušování nebo vybrušování skla podle výrobní dokumentace), popsat dodržování BOZP, ochranu životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit volné brusivo a připravit kotouče a leštivo podle receptury Praktické předvedení
e Zvolit pískovací zařízení, brusivo a ochranné kryty pro pískování konkrétních výrobků, vysvětlit princip pískování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), c) a dále kritérium d) nebo e).
3

Chemické leštění broušeného skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hlavní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při chemickém zušlechťování skla, postupovat v souladu s předpisy a pracovními postupy Ústní ověření
b Popsat pracoviště, nářadí a ochranné pomůcky pro chemické leštění Ústní ověření
c Uvést pracovní postup a vysvětlit princip chemického leštění Písemné ověření
d Uvést hlavní zásady při likvidaci odpadních produktů používaných při chemickém leštění broušeného skla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha strojů, nástrojů a pomůcek pro broušení skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit zařízení, stroje, nářadí a pomůcky pro broušení a provést seřízení pracovních nástrojů u konkrétní pracovní operace Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/brusic-skla#zdravotni-zpusobilost).

Vyžaduje-li technologický postup chemické leštění, je třeba zajistit chemické leštění včetně obsluhy.

Ověřováním kriterií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku sklářské výroby.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MOSER, a. s.

VOŠS a SŠ, Nový Bor

Crystalex CZ