Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Řezník a uzenář
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Nakládka a vykládka jatečných zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby a zásady nakládky a vykládky jatečných zvířat Ústní ověření
b Popsat požadavky na zajištění pohody jatečných zvířat při nakládce a vykládce Ústní ověření
c Provést základní vyhodnocení zdravotního stavu jatečných prasat (ověřit způsobilost k nakládce, prepravě a vykládce) Praktické předvedení
d Naložit jatečná prasata Praktické předvedení
e Vyložit jatečná prasata Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přeprava jatečných zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby a zásady přepravy jatečných zvířat Ústní ověření
b Popsat požadavky na zajištění pohody jatečných zvířat při přepravě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Předporážkové ošetření a ustájení, přísun zvířat k porážení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby a zásady předporážkového ošetření a ustájení jatečných zvířat, jejich evidence a přísunu k porážce Ústní ověření
b Popsat požadavky na zajištění pohody jatečných zvířat při předporážkovém ošetření a ustájení jatečných zvířat a při jejich přísunu k porážce Ústní ověření
c Ustájit jatečný skot a jatečná prasata Praktické předvedení
d Předporážkově ošetřit jatečný skot a jatečná prasata Praktické předvedení
e Přihánět jatečný skot a jatečná prasata k porážce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování hygieny a sanitace přepravních prostředků a stájí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy a osobní hygienu Praktické předvedení
b Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na jatkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
b Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
c Rozlišit specifická bezpečnostní rizika související s manipulací s jatečnými zvířaty, přepravními prostředky a s výkonem pracovní činnosti ve stájích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením  (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/reznik-a-uzenar#zdravotni-zpusobilost).

  

Ověřování je spojeno s činnostmi vedoucími k přepravě a ustájení jatečného skotu a jatečných prasat s využitím technologických postupů, zajištěním požadavků na pohodu zvířat a hygienických zásad zacházení s jatečnými zvířaty.

Pro ověření kompetencí: "Nakládka a vykládka jatečných zvířat" a "Předporážkové ošetření a ustájení, přísun zvířat k porážení" stačí 10 ks jatečného skotu a jatečných prasat.

Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, zkoušející sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, zajišťování pohody zvířat a dodržování zásad bezpečnosti práce, posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, dodržování časového harmonogramu a organizace práce. Zkoušející ověřuje hodnoticí kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český svaz zpracovatelů masa

Sdružení drůbežářských podniků

Steinhauser, s. r. o.