Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklář technického skla
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických i výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování technického skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na sklářském výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout podle výkresu o technologickém postupu tvarování Praktické předvedení
d Posoudit výkresy a rozhodnout, zda tvarovaný výrobek kvalitou odpovídá dané technologii výroby Praktické předvedení
e Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným technickým výkresem Praktické předvedení
f Rozlišit u předloženého výrobku operace prvotní rafinace, vysvětlit pojem prvotní rafinace Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat podle technické dokumentace sítotiskovou metodu, popsat přesný barevný rastr stupnic laboratorního skla na výrobek Ústní ověření
h Určit a zjistit odpovídající druh předloženého polotovaru (suroviny), posoudit velikost a tvar polotovaru podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě technického skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat sklofoukačskou dílu, zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP ve foukačské dílně, popsat vybavení skláře pro práci, zdůvodnit nutnost ochrany očí a pracovního oděvu Ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů pro ověřovanou činnost Praktické předvedení
c Manipulovat správně se sklofoukačským kahanem a uvést zásady pro jeho čištění a seřízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit postup práce a technologické podmínky při výrobě technického skla podle výrobního předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Foukání výrobků z technického skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zhotovení 5 –10 kusů výrobků technického skla podle zadání z polotovarů Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Ošetřování a údržba zařízení a pomůcek pro výrobu technického skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit zařízení, nástroje a pomůcky pro konkrétní prvotní opracování skleněného polotovaru (pukání, leštění, zapalování, odtavování) a provést seřízení pracovních nástrojů Praktické předvedení
b Popsat a provést údržbu a seřízení pracovních nástrojů pro výrobu technického skla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/sklar-technickeho-skla#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnost v určitém úseku sklářské výroby.

 

Při ověřování odborné kompetence Foukání výrobků z technického skla, kritérium hodnocení a), určí autorizovaná osoba počet kusů výrobků (v minimálním počtu 5 – maximálně 10 kusů) a druh výrobku (zkumavky, kapiláry, chladiče, díly pro přístroje a aparatury) podle zaměření konkrétní sklářské výroby a místa konání zkoušky.

Při ověřování odborné kompetence Ošetřování a údržba zařízení a pomůcek pro výrobu technického skla, kritérium hodnocení a), určí autorizovaná osoba konkrétní pracovní operaci (pukání, leštění, zapalování, odtavování) podle zaměření sklářské výroby a místa konání zkoušky.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

 

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor