Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Keramický technik technolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy, které se týkají keramické výroby, orientovat se v těchto normách Ústní ověření
b Přečíst a popsat výrobní výkres a související technologickou dokumentaci k zadanému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin pro keramickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ovládat základní chemické názvosloví silikátů Písemné ověření
b Charakterizovat vlastnosti základních surovin, které jsou součástí zadané receptury a jejich vliv na skladbu keramické hmoty Ústní ověření
c Posoudit kvalitu surovin z hlediska jejich vhodnosti pro zadanou keramickou výrobu Praktické předvedení
d Popsat složení keramické hmoty a glazury Ústní ověření
e Provést výpočet navážky keramické hmoty a glazury s využitím PC podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro keramickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat typy zařízení, které se běžně vyskytují v keramické výrobě, popsat princip jejich fungování a uvést, kde se v technologickém procesu používají Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat výrobní technologie, které se používají v keramické výrobě Ústní ověření
c Objasnit technologický postup výroby u zadaného výrobku, včetně popisu základních procesů probíhajících v keramické výrobě na základě výrobní dokumentace Ústní ověření
d Vypracovat návrh úpravy daného technologického postupu za základě modelové situace, včetně daných technologických podmínek pro zadaný úsek keramické výroby s využitím PC Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody kontroly dodržení technologického postupu a systémy řízení jakosti ISO 9001 Ústní ověření
b Popsat, jak kontrola dodržování technologických postupů ovlivňuje výslednou kvalitu produktů Ústní ověření
c Vyjmenovat základní bezpečnostní předpisy charakteristické pro keramickou výrobu, uvést základní parametry pro rizikové oblasti (hlučnost, prašnost, ochranné prvky technologických zařízení) v keramické výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického dozoru na pracovištích keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní parametry a zkušební metody, kterými měříme v dané keramické výrobě Ústní ověření
b Posoudit správnost použité metody měření rozměrů a hmotnosti na zadaném výrobku, vyjmenovat základní měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Klasifikovat předložené vzorky výrobků z hlediska kvality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technologických zkoušek v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zkušební metody u zadaného výrobku Ústní ověření
b Připravit vzorek, měřicí přístroje, zařízení a pomůcky podle technické dokumentace na základě zadání Praktické předvedení
c Provést měření na základě zadání modelové situace, zaznamenat výsledky, provést výpočty, vyhodnotit výsledky s využitím PC Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní součásti technické dokumentace v keramické výrobě Ústní ověření
b Předvést a popsat způsob provádění a evidování změn v technologických a pracovních postupech v keramické výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řešení technologických problémů v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsob řešení technologického problému v průběhu výrobního procesu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit vadu zadaného keramického výrobku a navrhnout opatření ve výrobním procesu vedoucí k odstranění příčin vzniku této vady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-technik-technol#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby připraví nabídku různých druhů keramických výrobků (minimálně 2 druhy výrobků), typy pracovních operací (uvedení minimálně 2 typů operací ve formě názvů pracovních operací), vzorky keramických materiálů (minimálně 3 kusy vzorků vad na výrobek) a umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. O formě seznámení uchazeče s nabídkou keramických výrobků, pracovních operací, vzorků keramických materiálů a s přehledem doporučené odborné literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Pro ověření odborné kompetence Provádění technologických zkoušek v keramické výrobě, kritérium hodnocení c), autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby zadá uchazeči dvě modelové situace, kde uchazeč provede měření: a) Smrštění zadaného výrobku; b) Stanovení křivky zrnitosti. Výsledky měření uchazeč zapíše do tabulkového procesoru a vyjádří je graficky.

 

Pro ověření odborné kompetence Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro keramickou výrobu, kritérium hodnocení d), zadá autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby jednu modelovou situaci.

 

Uchazeč bude mít k dispozici PC s nainstalovaným kancelářským SW, obsahující textový editor, tabulkový procesor a program na vytváření prezentace. S pomocí uvedeného vybavení bude uchazeč zpracovávat úkoly ověřující tyto odborné kompetence: Stanovování druhu a množství surovin pro keramickou výrobu, kritérium hodnocení e); Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro keramickou výrobu, kritérium hodnocení d); Provádění technologických zkoušek v keramické výrobě, kritérium hodnocení c); výsledky uchazeč zapíše do tabulkového procesoru a vyjádří je graficky.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby sdělí uchazeči SW vybavení pro potřeby zkoušky dle hodnoticího standardu profesní kvalifikace v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

LAUFEN CZ, s. r. o.

LASSELSBERGER, s. r. o.

G. BENEDIKT Karlovy Vary, s. r. o.

Imerys CZ, s. r. o.