Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Specialista náboru pracovních sil
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikování personálních potřeb firmy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat strukturu firmy a uvést pravomoci a odpovědnost statutárních orgánů a vedoucích pracovníků firmy (souvislost s platnými právními předpisy ČR) Praktické předvedení a ústní ověření
b Definovat pojmy „poslání a cíle firmy“ Ústní ověření
c Identifikovat personální potřeby firmy Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést zásady spolupráce s manažery firmy při vytváření pracovních týmů Ústní ověření
e Definovat nároky na požadovaného kandidáta Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využívání informací z trhu práce pro nábor zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních a formách dalšího vzdělávání Ústní ověření
b Popsat Národní soustavu kvalifikací (NSK) a její uplatnění v personální praxi Ústní ověření
c Vysvětlit Národní soustavu povolání (NSP) a rozdíl mezi NSP a NSK Ústní ověření
d Charakterizovat činnosti při využívání vnitřních a vnějších lidských zdrojů Ústní ověření
e Charakterizovat jednotlivé možnosti získávání nových pracovníků, které nabízí trh práce Ústní ověření
f Uvést možnosti práce s personálními servery, úřady práce a dalšími subjekty na trhu práce Ústní ověření
g Připravit vhodný inzerát pro nábor zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
h Ověřit vhodnost kandidáta pro zvažovanou pracovní pozici Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Výběr a přijímání zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předvýběr kandidátů Praktické předvedení
b Předvést vstupní pohovor s kandidátem Praktické předvedení
c Vysvětlit postupy ověřování vhodnosti kandidáta pro uvažovanou funkci Ústní ověření
d Charakterizovat zásady pro výběr pracovníka Ústní ověření
e Zpracovat pracovní smlouvu a platový výměr Praktické předvedení
f Vysvětlit postup při seznámení nového zaměstnance s firmou, identifikování se s firmou a motivace k odpovědnému přístupu k pracovnímu výkonu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení adaptačního procesu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a nástroje adaptačního procesu, jeho účel a členění Ústní ověření
b Navrhnout a charakterizovat adaptační proces Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat způsoby vyhodnocování výsledků pracovní činnosti a další motivace Ústní ověření
d Uvést podmínky pro využití Assesment centra/Development centra (AC/DC) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Uvolňování zaměstnanců z pracovního poměru dle Zákoníku práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zákonem dané podmínky, za kterých může firma přistoupit k uvolnění zaměstnance Ústní ověření
b Předvést výstupní pohovor Praktické předvedení
c Charakterizovat pravidla psychologického přístupu při uvolňování zaměstnanců, včetně možných způsobů odborného poradenství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-hodnoceni-a-o#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška zahrnuje ústní a praktickou část. Praktické ověřování se děje formou případové studie.

 

Autorizovaná osoba si pro zkoušku připraví soubor minimálně 10 případových studií, které je nutno použít pro ověření těchto kompetencí: Identifikování personálních potřeb firmy; Využívání informací z trhu práce pro nábor zaměstnanců; Výběr a přijímání zaměstnanců; Řízení adaptačního procesu.

Uchazeč si vylosuje jednu případovou studii, kterou vyřeší a odprezentuje. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. Řešení případové studie je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na samotné řešení případové studie je 60 až 90 minut.

Při ověřování kompetence Uvolňování zaměstnanců, kritérium b) uchazeč předvede ve spolupráci s figurantem výstupní pohovor. Figurantem může být i člen zkušební komise.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Klub personalistů ČR, o. s.

Kooperativa VIG

JOB-centrum Ostrava, s. r. o.

NN pojišťovna

Fujikoki Czech, s. r. o.