Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Personalista specialista
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikování vzdělávacích potřeb ve vztahu k personálním potřebám firmy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit smysl a cíl identifikace vzdělávacích potřeb firmy Ústní ověření
b Identifikovat personální potřeby firmy Praktické předvedení
c Charakterizovat hlavní způsoby zavádění systému vzdělávání ve firmě Ústní ověření
d Vyhodnotit analýzu vzdělávacích potřeb firmy Praktické předvedení
e Charakterizovat personální audit a jeho výhody a nevýhody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovení požadavků na pracovní pozici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat možnosti spolupráce s manažery firmy v oblasti rozvoje zaměstnanců Ústní ověření
b Charakterizovat tvrdé (hard skills) a měkké dovednosti (soft skills) a jejich využití Ústní ověření
c Vysvětlit pojem kvalifikační standard a charakterizovat způsoby tvorby firemních kvalifikačních standardů Ústní ověření
d Stanovit požadavky na vybrané pozice v organizaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytváření zásad kariérového růstu zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zavádění pravidelného hodnocení zaměstnanců ve firmě (za účelem jejich rozvoje) Ústní ověření
b Charakterizovat způsob zpracování a vyhodnocování výsledků pravidelného hodnocení v návaznosti na další rozvoj zaměstnanců Ústní ověření
c Charakterizovat „učící se organizaci“ a vyjmenovat její základní přednosti Ústní ověření
d Charakterizovat systém řízení talentů Ústní ověření
e Uvést hlavní charakteristiky vůdcovství (leadership) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace ve formách a možnostech dalšího vzdělávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních a oborech vzdělání Ústní ověření
b Charakterizovat možnosti dalšího vzdělávání a získání další kvalifikace Ústní ověření
c Popsat Národní soustavu kvalifikací (NSK) a její uplatnění v personální praxi Ústní ověření
d Vyjmenovat formy vzdělávacích akcí, uvést jejich klady a zápory Ústní ověření
e Uvést možnosti spolupráce s dalšími vzdělávacími subjekty Ústní ověření
f Charakterizovat způsob výchovy a vzdělávání interních lektorů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Sestavení vzdělávacího plánu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat některé profese vyžadující pravidelné přezkušování nebo školení Ústní ověření
b Sestavit a vyhodnotit plán vzdělávání zaměstnanců Praktické předvedení
c Sestavit a vyhodnotit finanční plán vzdělávání Praktické předvedení
d Objasnit úlohu zpětné vazby ve vztahu k výkonu, potenciálu a rozvoji potřeb organizace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocení efektivity vzdělávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat formy a možnosti sběru výsledků vzdělávacích akcí Ústní ověření
b Uvést možné modely hodnocení, jejich výhody a nevýhody Ústní ověření
c Vyhodnotit efektivitu vzdělávání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška zahrnuje ústní a praktickou část.

Autorizovaná osoba si pro zkoušku připraví soubor 10 případových studií, které je nutno použít pro ověření praktických kritérií těchto kompetencí: Identifikování vzdělávacích potřeb ve vztahu k personálním potřebám firmy, Sestavení požadavků na pracovní pozici, Sestavení vzdělávacího plánu a Vyhodnocení efektivity vzdělávání. Autorizovaná osoba sestaví případovou studii tak, aby byla jednotlivá praktická kritéria ověřena v dostatečném rozsahu. Součástí zadání je i stručná charakteristika firmy, pro jejíž potřeby uchazeč plní úkoly v rámci případové studie. Uchazeč si vylosuje jednu případovou studii, kterou vyřeší a odprezentuje. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. Řešení případové studie je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na samotné řešení případové studie je 60 až 90 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Klub personalistů ČR, o. s.

Kooperativa VIG

JOB-centrum Ostrava, s. r. o.

NN pojišťovna

Fujikoki Czech, s. r. o.