Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník pro těžební činnost
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace a řízení těžební činnosti v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat motorové pily z pohledu jejich konstrukce, výkonu, hmotnosti a použití, popsat části motorové pily, údržbu, základní opravy a seřizování Písemné ověření
b Charakterizovat těžební a odvětvovací stroje používané v lesním hospodářství, zejména pak jejich účel a možnosti použití, konstrukci Písemné ověření
c Charakterizovat mechanizační prostředky k úvazkovému i bezúvazkovému soustřeďování dříví – lesní traktory, vyvážecí stroje, lanovky Ústní ověření
d Charakterizovat motorová vozidla v modifikacích určených pro lesní hospodářství, přípojná vozidla, vybavení vozidel a nakládací zařízení Ústní ověření
e Popsat rozdělení a význam skladů dříví, stroje pro vnitroskladovou dopravu, zkracovací a manipulační linky, charakterizovat mechanizační prostředky používané na skladech dříví Písemné ověření
f Stanovit na základě lesního hospodářského plánu časový plán těžební činnosti na stanoveném úseku Praktické předvedení a ústní ověření
g Rozvrhnout na stanoveném úseku nasazení těžebních a přibližovacích prostředků dle technologických možností, ekonomických kalkulací a možností dopravy dříví, při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
h Řešit náhlé situace ovlivňující těžební činnost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování technologie těžebních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit používání a význam jednotek prostorového rozdělení lesa, prakticky se orientovat v lesnických mapách Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout na konkrétním pracovišti technologii těžby a přibližování dříví dle přírodních podmínek, technologických možností a ekonomických kalkulací, při dodržení zásad ochrany lesa a BOZP, klasifikovat terénní poměry a lesní dopraví síť Praktické předvedení a ústní ověření
c Na základě výkonových norem stanovit časový harmonogram prací a provést kalkulaci nákladů na těžbu a přibližování dříví Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat použití dříví s ohledem na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti, popsat zásady ochrany vyráběného dříví proti znehodnocení Ústní ověření
e Rozpoznat vady dříví, zhodnotit a změřit jejich rozsah a jejich vliv na upotřebitelnost dřeva Praktické předvedení a ústní ověření
f Správně vydruhovat strom na jednotlivé sortimenty s ohledem na co nejvyšší zpeněžení Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat využití dendromasy jako možného obnovitelného zdroje energie Ústní ověření
h Převzít a předat pracoviště před zahájením a po ukončení těžebních prací Praktické předvedení a ústní ověření
i Zadat pracovní činnosti podřízeným pracovníkům (technologie těžby a přibližování, sortimentace, ochrana lesa, BOZP) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr a značení stromů k těžbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojmy obnova, obmýtí, obnovní doba, východisko obnovy, podrobně charakterizovat základní hospodářské způsoby, vysvětlit význam zakmenění a zastoupení, stanovit jejich hodnoty pro všechna vývojová stádia porostů, objasnit modely lesa holosečného, podrostního a výběrného Písemné ověření
b Poznat lesnicky důležité dřeviny podle habitu, letorostů a asimilačních orgánů, uvést jejich ekologické nároky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a poznat dřevo hlavních dřevin podle makroskopických znaků, pracovat s určovacími klíči Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit principy prořezávek a probírek Ústní ověření
e Vybrat a označit stromy k těžbě v porostech různých dřevin a věkových kategorií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přejímka vytěženého dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zákonné měrné jednotky používané v lesnictví a dendrometrickou symboliku, zásady měření v lesnické praxi a způsoby měření Písemné ověření
b Charakterizovat dendrometrické pomůcky pro měření délek, tlouštěk kulatiny, průměrů a výšek stojících stromů a popsat jejich využití Ústní ověření
c Vypočítat objem kulatiny pomocí vzorců, ovládat práci s objemovými tabulkami používanými v lesnické praxi, znát postup zjišťování objemu stojícího stromu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypočítat objem ostatních sortimentů, popsat označování sortimentů Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést kontrolu a převzít pracoviště od podřízených pracovníků (dodržení technologie těžby a přibližování, sortimentace, ochrana lesa, BOZP) Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést příjem dříví včetně kontroly měření, třídění a označování dříví Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence v oblasti těžby dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit a zpracovat číselníky dříví Praktické předvedení a ústní ověření
b Sumarizovat číselníky, předvést evidenci pohybu dříví Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat časově (měsíční) pohyb dříví, zásoby dříví dle jednotlivých lokalit Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyplnit dodací list Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování BOZP, PO a pracovních postupů v těžební činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence v lesním hospodářství Písemné ověření
b Vysvětlit důležitost dodržení pracovních a technologických postupů pro správný a bezpečný průběh těžební činnosti, uvést zákonem zakázané činnosti v lese Ústní ověření
c Popsat problematiku provozu strojů, vlastnosti a použití běžných provozních materiálů jako jsou paliva, maziva a ostatní provozní materiály s ohledem na zásady hygieny, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí při jejich používání, uvést příklady bezpečnostních rizik, nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci Ústní ověření
d Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění závad a možných rizik, uvést povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
e Popsat první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhotovování výkazů o práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s těžební činností z oblasti BOZP a PO, docházku pracovníků, čerpání pracovních prostředků a pohonných hmot, evidenci chemických prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Pro kritéria se způsobem ověření "Písemné ověření" může autorizována osoba použít ověřování formou testu za dodržení níže uvedených pravidel.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Další metodické pokyny ke zkoušce:

V ČR rostoucí dřeviny, které mohou být předmětem zkoušky – poznávání:

Jehličnaté: smrk, jedle douglaska, borovice, vejmutovka, modřín

Listnaté tvrdé: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, ořešák, třešeň, jabloň, hrušeň

Listnaté měkké: lípa, olše, topol, vrba, jírovec

 

Osobní ochranné pracovní prostředky si zajistí každý uchazeč sám.

 

Kompetence Organizace a řízení těžební činnosti v lese, kritérium d)

přípojnými vozidly se rozumí přívěsy, polopřívěsy a návěsy

vybavením vozidel se rozumí opleny, klanice, poutací zařízení a pomůcky

nakládacím zařízením se rozumí lesní jeřáby – hydraulické ruky

 

Kompetence Organizace a řízení těžební činnosti v lese, kritéria f, g, h)

stanoveným úsekem se rozumí lesnický úsek o rozloze 300 až 700 ha

 

Kompetence Organizace a řízení těžební činnosti v lese, kritérium h)

náhlou situací ovlivňující těžební činnost se rozumí změna sortimentace, změna těžebních plánů, kalamita nebo výpadky prostředků a pracovníků

 

Kompetence Navrhování technologie těžebních prací, kritérium i)

úkoly v těžební činnosti se rozumí technologie těžby a přibližování dříví, sortimentace, ochrana lesa a BOZP

 

Kompetence Výběr a značení stromů k těžbě, kritérium c)

výběrem stromů k těžbě různých věkových kategorií se rozumí negativní i pozitivní výběr v prořezávce, probírce do 40 let, probírce nad 40 let a mýtním porostu

 

Kompetence Přejímka vytěženého dřeva, kritérium d)

výpočtet objemů ostatních sortimentů probíhá na základě prostorového měření

 

Kompetence Přejímka vytěženého dřeva, kritérium e)

kontrolou a převzetím pracoviště od podřízených pracovníků se rozumí dodržení technologie těžby a přibližování dříví, sortimentace, ochrana lesy a dodržování BOZP

 

Pro ověření kompetence Vedení evidence v oblasti těžby dříví je dán minimální rozsah:

vypracování minimálně jednoho číselníku na dlouhé dříví – surové kmeny

vypracování minimálně jednoho číselníku na výřezy

vypracování minimálně jednoho číselníku na rovnané dříví

Pro účely posouzení vad dříví při sortimentaci se použijí Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR v aktuálním znění.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.