Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik plánovač
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Evidování technických a ekonomických dat a ukazatelů průběhu a výsledků činnosti provozu v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu technických a ekonomických dat z provozu chemické výroby Ústní ověření
b Charakterizovat hlavní technické a ekonomické ukazatele využívané v chemické výrobě Písemné ověření
c Vyhodnotit rentabilitu chemické výroby na základě technických a ekonomických dat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace o spotřebě práce a času, o plnění výkonových norem v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat zadanou dokumentaci z hlediska spotřeby práce a času, plnění výkonových norem Praktické předvedení
b Uvést obecné náležitosti dokumentace spotřeby práce a času, výkonových norem v chemické výrobě Ústní ověření
c Vytvořit příslušnou výkonovou dokumentaci na základě zadaných informací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracovávání podkladů pro plánování, rozhodování a řízení chemické výroby, provádění výpočtů podle zadání a parametrů výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat podklady a jejich náležitosti potřebné pro plánování a řízení chemické výroby Ústní a písemné ověření
b Vypracovat podklady pro plánování chemické výroby na základě zadaného příkladu Praktické předvedení
c Provést výpočty dle zadání a parametrů výroby Praktické předvedení
d Vyhodnotit získané výsledky a navrhnout možné varianty dalšího postupu, doporučit a odůvodnit výběr nejvýhodnější varianty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování nákladovosti jednotlivých technologií, výrobních postupů a činností v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit způsoby zjišťování nákladovosti technologií, výrobních postupů a činností v chemické výrobě Praktické předvedení
b Určit standardní podklady a informace potřebné ke stanovení nákladovosti chemické technologie, výrobního postupu, ekologických aspektů výroby a určité činnosti v chemické výrobě Praktické předvedení
c Vypočítat nákladovost určitého chemického procesu na základě zadaných specifik Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření spotřeby práce, vypracovávání časových studií, jejich vyhodnocování a stanovování spotřeby času v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat metody měření spotřeby práce a aplikovat je v rámci chemické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat návrh časové studie vybraného chemického procesu Praktické předvedení
c Vyhodnotit zadanou časovou studii a stanovit spotřebu času v chemické výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba podkladů pro úkolovou mzdu a zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit podmínky využití úkolové mzdy v rámci chemické výroby Praktické předvedení
b Vytvořit podklady pro výpočet úkolové mzdy na zadaném příkladu Praktické předvedení
c Zpracovat podklady pro cenovou kalkulaci v chemické výrobě za využití úkolové mzdy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba sborníků a systému norem a normativů spotřeby práce, norem početních stavů a norem obsluh v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojmy norma a normativ spotřeby práce, normy početních stavů a normy obsluh v chemické výrobě Ústní a písemné ověření
b Popsat obecné vlastnosti systému norem v chemické výrobě Ústní ověření
c Navrhnout systém interních norem a normativů spotřeby práce, norem početních stavů a norem obsluh v chemické výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Rozbory plnění výkonových norem v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozbor plnění výkonových norem chemické výroby na zadaném příkladu Praktické předvedení
b Navrhnout úpravu výkonových norem chemického procesu na základě provedeného rozboru Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout další postup přehodnocení výkonových norem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát z nekvality v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy ztrát z nekvality a jejich vliv na chemickou výrobu Písemné ověření
b Vysvětlit ekonomické ztráty v rámci dílčích technologických procesů v chemické výrobě Ústní ověření
c Stanovit kritéria pro sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát z nekvality v chemické výrobě Praktické předvedení
d Vyhodnotit výši ekonomické ztráty chemické výroby na základě zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování racionalizačních opatření a zpracovávání projektů organizace práce v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit osnovu projektu organizace práce v chemické výrobě Praktické předvedení
b Vytvořit blokové schéma výroby a následně stanovit kritéria úspěšnosti zadaného chemického procesu na základě technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat úspěšnost chemické výroby, navrhnout a odůvodnit racionalizační opatření v oblasti organizace práce na základě zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracovávání harmonogramů dodávek a logistických činností pro chemickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady pro vypracovávání harmonogramů dodávek, uvést specifika logistických činností pro chemickou výrobu Ústní a písemné ověření
b Vypracovat harmonogram dodávek surovin a navazujících logistických činností pro chemickou výrobu dle zadaného příkladu se zohledněním plánovaných výrobních zastávek Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout úpravu zadaného harmonogramu dodávek a logistických činností v rámci zadaného úseku chemické výroby za účelem zefektivnění činností Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat osnovu pro optimalizaci zásobovací činnosti s využitím metod oceňování zásob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Při ověřování odborných kompetencí bude třeba zadávat zejména úkoly a příklady prověřující širší oblast požadovaných znalostí a dovedností.

Při ověřování je třeba se zaměřit na:

- teoretické znalosti v oblasti ekonomiky a technologie chemické výroby,

- přípravu, analýzu, tvorbu a evidenci dokumentace,

- definici a výpočet ekonomických a logistických charakteristik chemické výroby,

- práci s normami, technickou dokumentací, telekomunikační a zobrazovací technikou.

 

Metodické pokyny

U odborné kompetence Měření spotřeby práce, vypracovávání časových studií, jejich vyhodnocování a stanovování spotřeby času v chemické výrobě, kritérium b), uchazeč zpracuje návrh časové studie dle zadání autorizované osoby v rámci přípravy ke zkoušce. Autorizovaná osoba vybere daný chemický proces, na kterém uchazeč návrh vypracuje.

 

U odborných kompetencí Vypracování podkladů pro plánování, rozhodování a řízení chemické výroby, provádění výpočtů podle zadání a parametrů výroby, kritérium b) a c); Tvorba podkladů pro úkolovou mzdu a zpracování podkladů pro cenové kalkulace v chemické výrobě, kritérium b); Rozbory plnění výkonových norem v chemické výrobě, kritérium a); Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát z nekvality v chemické výrobě, kritérium d); Vypracovávání harmonogramů dodávek a logistických činností pro chemickou výrobu, kritérium b), autorizovaná osoba připraví zadání. U odborné kompetence Zjišťování nákladovosti jednotlivých technologií, výrobních postupů a činností v chemické výrobě, kritérium b), konkterizuje autorizovaná osoba činnosti v chemické výrobě.

 

V odborné kompetenci Vypracovávání harmonogramů dodávek a logistických činností pro chemickou výrobu, kritérium c), autorizovaná osoba určí úsek chemické výroby, který bude předmětem ověřování u zkoušky.

 

V případě ověřování kritérií způsobem písemné a ústní ověření uchazeč vypracuje písemnou zkoušku a ústně doplní či dovysvětlí daná kritéria.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě standardu se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Synthesia, a. s., Pardubice