Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik analytik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v platné legislativě vztahující se k prováděným zkouškám v chemii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní legislativní rámec vztahující se k určené laboratorní zkoušce Ústní ověření
b Uvést legislativní rámec pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi v laboratoři Písemné a ústní ověření
c Vyhledat v právních předpisech pro konkrétní zadanou nebezpečnou chemickou látku způsob nakládání s touto látkou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v laboratorních metodách a postupech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat metody a postupy fyzikálně-chemických zkoušek Písemné a ústní ověření
b Popsat u jednotlivých metod princip, postup zkoušky, výhody, nevýhody, validitu a použitelnost metody Ústní ověření
c Uvést přístrojovou techniku/vybavení pro jednotlivé metody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení stanovených záznamů v listinné nebo elektronické podobě nebo vytváření vlastní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést obecné náležitosti dokumentace potřebné k provedení laboratorní zkoušky Ústní ověření
b Editovat v elektronické podobě dokumentaci (standardní operační postup - SOP apod.) pro konkrétní laboratorní zkoušku na základě předložené technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Pořídit záznamy o provádění laboratorní zkoušky v listinné podobě Praktické předvedení
d Editovat v elektronické podobě protokol o konkrétní zadané laboratorní zkoušce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění odběru vzorků a měření fyzikálně-chemických veličin při odběru vzorku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést obecné zásady odběru vzorku různých matric, značení odebraných vzorků a formální náležitosti záznamu o odběru vzorku Ústní ověření
b Navrhnout metodu a postup odběru konkrétního vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Odebrat vzorek k provedení zkoušky Praktické předvedení
d Provést měření fyzikálně-chemických veličin při odběru vzorku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování metod a postupů při odběru vzorků a fyzikálně chemických zkouškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pro zadanou chemickou látku/produkt možné metody ověření fyzikálně-chemických vlastností a zvolit nejvhodnější metodu Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést pro zadanou chemickou látku/produkt možné metody jejího stanovení a zvolit nejvhodnější metodu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění fyzikálně-chemických zkoušek a vyhodnocování výsledků zkoušek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést laboratorní zkoušky podle zadané dokumentace Praktické předvedení
b Početně a graficky zpracovat výsledky provedených laboratorních zkoušek Praktické předvedení
c Interpretovat výsledky laboratorních zkoušek, uvést možné zdroje chyb Praktické předvedení
d Vypracovat protokol o laboratorní zkoušce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace a koordinace systému řízení jakosti v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit principy systému řízení jakosti v chemické laboratoři Ústní ověření
b Popsat způsoby zajišťování jakosti výsledků laboratorních zkoušek Písemné a ústní ověření
c Uvést zásady metrologické návaznosti výsledků laboratorních měření Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Validování metod a postupů fyzikálně chemických zkoušek a odběrů vzorků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést přehled validačních metod a parametrů validace Ústní ověření
b Objasnit význam odhadu nejistoty měření a jeho stanovení Ústní ověření
c Provést validaci zadané zkušební metody na zadaném souboru dat Praktické předvedení
d Interpretovat výsledky validace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potrvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-analytik#zdravotni-zpusobilost).

 

Metodické pokyny

Při ověřování některých kritérií, zejména spojených s faktickým zacházením s chemickými látkami a pohybem v chemickém provozu je sledováno dodržování předpisů BOZP a PO.

Pro realizaci zkoušky profesní kvalifikace je preferováno ověřování znalostí a dovedností v rámci řešení zpracování komplexního úkolu.

Zejména se jedná o:

- prokázání schopnosti práce s chemickou legislativou a dalšími normami,

- práci s technickou dokumentací,

- analýzu, zpracování a evidenci příslušné dokumentace,

- přípravu, zpracování a vyhodnocování zadaných chemicko-technologických analýz,

- realizaci a validaci jednotlivých metod a postupů fyzikálně-chemických zkoušek.

 

U odborných kompetencí Orientace v platné legislativě vztahující se k prováděným zkouškám v chemii, kritérium a); Vedení stanovených záznamů v listinné nebo elektronické podobě nebo vytváření vlastní dokumentace, kriterium b), d), autorizovaná osoba zadá laboratorní zkoušku.

U odborné kompetence Orientace v platné legislativě vztahující se k prováděným zkouškám v chemii, kritérium c), autorizovaná osoba zadá nebezpečnou chemickou látku.

U odborné kompetence Provádění odběru vzorků a měření fyzikálně-chemických veličin při odběru vzorku, kritérium b), vzorek zadá autorizovaná osoba.

U odborné kompetence Provádění fyzikálně-chemických zkoušek a vyhodnocování výsledků zkoušek, kriterium a), dokumentaci zadá autorizovaná osoba. U odborné kompetence Validování metod a postupů fyzikálně-chemickýh zkoušek a odběrů vzorků, kriterium c), zadání připraví autorizovaná osoba.

U odborné kompetence Navrhování metod a postupů při odběru vzorků a fyzikálně-chemických zkouškách, kriterium a), b), určí chemickou látku, která bude předmětem ověřování autorizovaná osoba.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zpracování zadaného úkolu, dodržení jednotlivých postupů a kvalitě výstupu.

V případě ověřování kritérií způsobem písemné a ústní ověření uchazeč vypracuje písemnou zkoušku a ústně doplní či dovysvětlí daná kritéria.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě standardu se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Synthesia, a. s., Pardubice