Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce kovové bižuterie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozbor parametrů (druh a množství materiálu) uvedených v předloženém výrobním výkresu nebo vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst výrobní, výkresovou a technickou dokumentaci pro výrobu bižuterie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, technologických podmínek pro zhotovování kovové bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP a PO a používání ochranných pracovních pomůcek při práci Ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu nebo vzorku Praktické předvedení
c Zvolit postup práce u zadaného výrobku podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Zvolit vhodné nástroje a pomůcky pro ruční tváření kovu u jedné zadané operace, popsat části a funkce použitého nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a vysvětlit postup práce při pájení zadaného výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvarování a pájení kovové bižuterie, připevňování různých druhů mechanik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit postup práce při opracovávání kovových materiálů podle technické a výtvarné dokumentace Ústní ověření
b Popsat a předvést montáž mechanik a spojování jednotlivých polotovarů pomocí kovových dílů nebo letování, popsat jednotlivé druhy mechanik a jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést na konkrétním výrobku jednu z technik podle zadání: měkké pájení, tvrdé pájení Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat princip technologie odstředivého lití do gumových (silikonových) forem a lití do ztraceného vosku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchové úpravy, dekorativní a ochranné povlaky při výrobě kovové bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předmořit a mořit výrobek určený k letování nebo pokovení Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést rozdíly u předložených vzorků v použité technice povrchových úprav u měkce a tvrdě pájené bižuterie Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit mechanické broušení a leštění na předloženém konkrétním polotovaru Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat princip elektrolytického pokovování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování jednotlivých dílů bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat prnicip techniky ketlování, svěšování, lepení, montáž mechanik u výrobku Písemné a ústní ověření
b Uvést počty kusů bižuterie ve starších jednotkách Ústní ověření
c Sestavit a zkompletovat tři bižuterní výrobky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení a strojů při výrobě kovové bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat a provádět běžnou údržbu jednoúčelových strojů a nástrojů při výrobě kovové bižuterie podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Kontrola kvality bižuterních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby balení a expedice polotovarů a hotových výrobků Ústní ověření
b Provést vizuální kontrolu vad výrobků na 5 předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-kovove-bizuterie#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku bižuterní výroby.

 

Autorizovaná osoba připraví nabídku různých druhů 5 bižuterních výrobků podle zaměření a místa konání zkoušky, typy pracovních operací (seznam ve formě názvů pracovních operací), vzorky materiálů a umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 2 týdny) před zkouškou.

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

O formě seznámení uchazeče s nabídkou bižuterních výrobků, pracovních operací, vzorků materiálů a s přehledem doporučené odborné literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Autorizovaná osoba u odborné kompetence Tvarování a pájení kovové bižuterie, připevňování různých druhů mechanik, kritérium hodnocení c), zadá jednu z technik: Měkké pájení, tvrdé pájení, a to podle zaměření konkrétní bižuterní výroby a místa konání zkoušky.

U odborné kompetence Obsluha zařízení a strojů při výrobě skleněné a kovové bižuterie bude běžná údržba zařízení a stroje provedena na jednoúčelových strojích a nástrojích podle druhu zhotoveného výrobku a podle zadání AOs.

 

Metodické pokyny pro písemné a ústní ověření: Uchazeč písemně popíše a vysvětlí postup práce při výrobě kovové bižuterie, popíše techniky zadané v kritériích hodnocení a ústně vlastními slovy doplní detaily.

Uchazeč při zkoušce prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech, vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě.

Předmětem hodnocení je kvalita zhotoveného výrobku, estetická stránka výrobku, a manuální zručnost; dále se posuzuje hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů.

 

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz výrobců bižuterie

Silikátový svaz

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Preciosa ORNELA, a. s., Desná

Preciosa, a. s., Jablonec nad Nisou

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou

Preciosa BEAUTY, s. r. o., Jablonec nad Nisou