Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Stavební truhlář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci stavební a stavebně-truhlářského výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou stavební dokumentaci v tištěné i elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat odpovídajícím způsobem dokumentaci stavebně-truhlářského výrobku v tištěné i elektronické formě Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zpracování výrobního výkresu obkladů, schodišť a podlah, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace truhlářské prvky obkladů Praktické předvedení
b Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace truhlářské prvky schodišť Praktické předvedení
c Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace truhlářské prvky podlah Praktické předvedení
d Vypracovat jednotlivé kusovníky pro obklady, schodiště, podlahy a provést související výpočty dle konkrétního zadání Praktické předvedení
e Rozkreslit jednotlivé konstrukční prvky a konstrukční spoje, používané u obkladů, schodišť a podlah Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování a montáži obkladů, schodišť a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle technické dokumentace konkrétního zadání zvolit druh, množství a kvalitu surovin, polotovarů a součástek Praktické předvedení
b Podle technické dokumentace konkrétního zadání zvolit postup práce, způsob provedení technologických operací při zhotovování a montáži obkladů, schodišť a podlah Praktické předvedení
c Podle technické dokumentace konkrétního zadání zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro zhotovení a montáž obkladů, schodišť a podlah Praktické předvedení
d Popsat organizaci práce při výrobě a montáži obkladů, schodišť a podlah podle konkrétního zadání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy, materiálové provedení a důležité parametry obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných, kovových a plastových materiálů Ústní ověření
b Zvolit a použít nástroje, nářadí, pomůcky a materiály pro obrábění a spojování dřevěných, kovových a plastových materiálů při výrobě obkladů, schodišť, podlah Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a použít pracovní postupy řezání, hoblování, frézování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení a lepení dřevěných, kovových a plastových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést obrábění a opracování dřevěných, kovových a plastových materiálů v odpovídající kvalitě Praktické předvedení
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a montáž obkladů, schodišť a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodný technologický postup při výrobě a montáži obkladů včetně dokončovacích prací Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a použít vhodný technologický postup při výrobě a montáži schodišť včetně dokončovacích prací Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a použít vhodný technologický postup při výrobě a montáži podlah včetně dokončovacích prací Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava dřevěných obkladů, schodišť a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy povrchových úprav dřevěných obkladů, schodišť a podlah Ústní ověření
b Zvolit vhodné druhy materiálů pro povrchovou úpravu obkladů, schodišť a podlah Praktické předvedení
c Připravit povrch materiálů pro povrchovou úpravu Praktické předvedení
d Zvolit, použít a dodržet technologické postupy dokončování povrchů výrobků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Popsat ošetřování a údržbu stavebně truhlářských výrobků Ústní ověření
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice obkladů, schodišť a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Ústní ověření
b Popsat zásady značení výrobků podle platných právních předpisů Ústní ověření
c Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsoby expedice a dopravy Ústní ověření
d Popsat a předvést zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě a montáži obkladů, schodišť a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh technologického procesu výroby Praktické předvedení
b Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení v truhlářské výrobě, používaných při výrobě a montáži obkladů, schodišť a podlah Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při truhlářské výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při truhlářské výrobě Ústní ověření
c Provést úklid a roztřídění odpadu vzniklého při výrobě obkladů, schodišť a podlah Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-truhlar#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování kritérií hodnocení bude kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím k samostatnému rozhodování a ekonomickému hledisku výroby. Zadávané úkoly budou zaměřeny na práci s technickou dokumentací stavební a stavebně-truhlářského výrobku, na volbu postupu práce, nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného výrobku, na výrobu a montáž zadaného výrobku, manipulaci s materiálem, obsluhu, seřizování a běžnou údržbu dřevoobráběcích strojů a nástrojů.

 

Uchazeč v rámci zkoušky zpracuje technickou dokumentaci a dle konkrétního zadání provedeí:

  1. výroba a montáž obkladů: výroba a montáž latí roštu (uchazeč navrhne rozteč latí), montáž palubek – založení obkladu, obložení rohu a ukončení obkladu zalištováním, připevnění palubek např. pomocí kotvicích sponek a vrutů
  2. výroba a montáž schodišť: vyrobí a provede montáž minimálně 3 schodišťových stupňů
  3. výroba montáž podlah: výroba a montáž hranolů roštu (uchazeč navrhne rozteč hranolů), montáž prkenné nebo palubové podlahy – založení podlahy, obložení rohu a ukončení podlahy zalištováním, připevnění podlahovek k hranolům bude provedeno pomocí vrutů do per.

 

Při ověřování odborných kompetencí:

  1. Orientace v technické dokumentaci stavební a stavebně-truhlářského výrobku: autorizovaná osoba posoudí, jak se uchazeč pomocí čtení výkresů orientuje v technické dokumentaci.
  2. Zpracování výrobního výkresu obkladu, schodišť a podlah, včetně výpočtů a rozpisu materiálu: autorizovaná osoba připraví technickou dokumentaci, podle které uchazeč vypracuje kusovník s potřebnými výpočty a provede rozkreslení konstrukčních spojů.
  3. Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování oken a dveří: autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje uchazeče při výběru kvality materiálů, volbě nástrojů a nářadí a pracovních postupů.
  4. Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastů a kovu: uchazeč popíše základní druhy obráběcích nástrojů s ohledem na jejich důležité parametry. Autorizovaná osoba sleduje a posuzuje uchazeče při volbě a použití strojů a nástrojů, pracovních postupů opracování materiálů.
  5. Výroba a montáž obkladů, schodišť a podlah: autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje pracovní postupy uchazeče při výrobě a montáži obkladů, schodišť a podlah a dokončovacích prací.
  6. Povrchová úprava dřevěných obkladů, schodišť a podlah: autorizovaná osoba vybere jeden z uvedených způsobů povrchové úpravy moření, nanášení tmelů, laků, kterou uchazeč provede.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA, s. r. o., Blatno 118

ESOZ Chomutov

KERNER, s. r. o., Chomutov

SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava

LINETA, a. s., Praha