Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Operátor poštovního provozu
Platnost standardu: Od 27.8.2012 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vyúčtování poštovních zásilek s poštovními doručovateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít nedoručené poštovní zásilky a platební doklady Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu technologického zpracování vrácených zásilek a zapsat je do dodávacích dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat a převzít finanční hotovost od poštovních doručovatelů Praktické předvedení a ústní ověření
d Odevzdat vrácenou hotovost na stanovené pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění listovních a balíkových zásilek, včetně dodržování zásad BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit listovní a balíkové zásilky podle druhu a způsobu dodání Praktické předvedení
b Zapsat zásilku do dodávacích dokladů Praktické předvedení
c Předat zásilky doručovatelům a přepážkovým zaměstnancům Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat BOZP při všech činnostech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vybírání poštovních schránek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při vybírání zásilek z poštovní schránky Ústní ověření
b Popsat způsob kontroly technického stavu poštovní schránky Ústní ověření
c Zpracovat zásilky vybrané z poštovní schránky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Manipulace s penězi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit žádost o příděl finanční hotovosti Praktické předvedení
b Převzít a stvrdit finanční hotovost Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyúčtovat a odevzdat vrácenou hotovost na stanoveném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
d Najít a popsat základní ochranné prvky bankovek, rozeznat oběhem opotřebované a běžně poškozené bankovky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování zásilek a dokladů při nepravidelnostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé nepravidelnosti a postupy zacházení s takovýmito zásilkami Ústní ověření
b Identifikovat zásilky s nepravidelnostmi Praktické předvedení
c Zpracovat a zaevidovat zásilky s nepravidelnostmi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč prokáže svou totožnost předložením platného osobního dokladu a předloží dokument o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování minimálně dvaceti fiktivních poštovních zásilek.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování poštovních předpisů.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.