Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Operátor poštovního provozu
Platnost standardu: Od 27.8.2012 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vyúčtování poštovních zásilek a finanční hotovosti po skončení doručování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat nedoručené poštovní zásilky Praktické předvedení
b Zapsat nedoručené zásilky do dodávacích dokladů Praktické předvedení
c Předat zásilky přijaté na pochůzce Praktické předvedení
d Vyúčtovat finanční hotovost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování informací a nabídka služeb pošty a jejich smluvních partnerů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v produktech pošty a smluvních partnerů Ústní ověření
b Poskytnout klientům informace o produktech pošty a smluvních partnerů Praktické předvedení a ústní ověření
c Nabídnout klientům službu či produkt podle jejich potřeb Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prodej doplňkového zboží a cenin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabídnout klientům produkty doplňkového sortimentu Praktické předvedení a ústní ověření
b Realizovat prodej doplňkového zboží nebo ceniny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zakládání a nakládka balíkových zásilek, včetně dodržování zásad BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít, roztřídit a zapsat balíkovou zásilku dle druhu do dodacích dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup při nakládce balíkových zásilek a jejich uložení podle směru pochůzky Ústní ověření
c Dodržovat BOZP při všech činnostech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Svoz zásilek od hromadného podavatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít zásilky a podací doklady od hromadného podavatele Praktické předvedení a ústní ověření
b Předat zásilky na stanoveném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Vybírání poštovních schránek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při vybírání zásilek z poštovní schránky Ústní ověření
b Popsat způsob kontroly technického stavu poštovní schránky Ústní ověření
c Popsat postup při předání zásilek na stanoveném pracovišti v provozovně České pošty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Doručování poštovních zásilek všech druhů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Doručit adresátovi obyčejnou listovní zásilku, doporučenou zásilku, balíkovou zásilku, zásilku na dobírku Praktické předvedení
b Doručit poštovní zásilku náhradnímu příjemci Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vyplácení poštovních poukázek, platebních dokladů a důchodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplatit poštovní poukázku, důchod přesně dle technologických postupů Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit a provést identifikaci, kontrolu klienta podle zákona č. 253/2008 Sb. v platném znění pozdějších právních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Třídění, převzetí a zakládání listovních poštovních zásilek na doručovací pochůzku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít, roztřídit a zapsat poštovní zásilku podle druhu do dodacích dokladů podle technologických postupů Praktické předvedení
b Založit poštovní zásilky na doručovací pochůzku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Manipulace s penězi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit žádost o příděl finanční hotovosti Praktické předvedení
b Převzít a stvrdit finanční hotovost Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyúčtovat a odevzdat vrácenou hotovost na stanoveném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
d Najít a popsat základní ochranné prvky bankovek, rozeznat oběhem opotřebované a běžně poškozené bankovky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zprostředkování příjmu poštovních zásilek, plateb SIPO a peněžních poukázek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout poštovní zásilku, platbu SIPO, peněžní poukázku Praktické předvedení
b Zkontrolovat dodržení zasílacích podmínek u přijímaných zásilek Praktické předvedení
c Vyhotovit zatímní podací stvrzenku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč prokáže svou totožnost předložením platného osobního dokladu a předloží dokument o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu doručení minimálně dvaceti fiktivních poštovních zásilek, peněžních poukázek, výplatních dokladů, důchodu a platebního dokladu SIPO.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování poštovních předpisů.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.