Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník výroby dřevařských polotovarů
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování výrobků na bázi dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst jednoduchý výkres výrobku podle konkrétního zadání Praktické předvedení
b Vypracovat a zdůvodnit výpis materiálu pro zhotovení jednoduchého výrobku ze dřeva na základě konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výběr a manipulace s materiály, polotovary a dřevním odpadem při výrobě dřevařských polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zdůvodnit druh použitého dřevařského materiálu nebo polotovaru s ohledem na jejich vlastnosti a konkrétní zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat a zdůvodnit druh dřevního odpadu s ohledem na jejich vlastnosti a konkrétní zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést třídění a likvidaci dřevního odpadu vzniklého při výrobě s ohledem na BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení při zpracování dřeva a výrobě dřevařských výrobků dle provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zdůvodnit použití vybraných strojů a zařízení podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit provozní podmínky zvolených strojů a zařízení podle provozní dokumentace Praktické předvedení
c Vyrobit sortiment dřevařských výrobků podle konkrétního zadání v předepsaném množství a předepsané kvalitě Praktické předvedení
d Uvést do provozu briketovací nebo peletovací zařízení podle provozní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést běžnou údržbu a čištění stroje a zařízení při zpracování dřeva, výrobě dřevařských výrobků, dřevěných pelet nebo dřevěných briket Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Skladování dřevařských výrobků a polotovarů dle provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a zdůvodnit způsob skladování, uskladnit dřevěné výrobky a polotovary vyrobené podle konkrétního zadání v souladu s platnými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržet zásady BOZP a PO při skladování a manipulaci s dřevěnými výrobky a polotovary Praktické předvedení
c Provést obsluhu a údržbu manipulační techniky použité podle konkrétního zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Balení a expedice dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby expedice a dopravy dřevařských výrobků a polotovarů Ústní ověření
b Předvést a zdůvodnit způsob balení vyrobených výrobků nebo polotovarů podle jejich charakteru a množství v souladu se zásadami BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést obsluhu a údržbu balicí techniky použité podle konkrétního zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-drevozpracujici-#zdravotni-zpusobilost).

 

Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria sestaveny v dílčí pracovní procesy (provedení pracovní operace nebo souboru pracovních operací v technologické návaznosti), při kterých se klade důraz zejména na respektování předloženého zadání úkolů, použití vhodných druhů dřevařských materiálů a na kvalitu provedené práce:

 • provede obsluhu, seřízení, základní údržbu a nastavení minimálně dvou dřevařských strojů na zpracování pilařských jehličnatých i listnatých výřezů (kulatiny) nebo prizem:
  • katr – pro zpracování kulatiny různého průměru na výrobu řeziva, prizem
  • kmenová pásová pila – k podélnému rozřezávání pilařských výřezů nebo prizem na deskové řezivo a hranoly
  • zkracovací pila – ke zkracování kulatin, dřevařských výrobků na požadovanou délku
  • rámová pila – k podélnému rozřezávání pilařských výřezů nebo prizem na deskové řezivo a hranoly
  • omítací pila – k dělení dřevěných polotovarů na požadované řezivo podélným řezáním
  • kapovací pila – k příčnému řezání desek na nastavený rozměr
  • rozmítací pila – šířkové řezání, rozmítání – výroba prken, fošen apod.
 • provede obsluhu, seřízení, základní údržbu a nastavení zařízení na výrobu dřevěných pelet nebo briket - podle konkrétního zadání vyrobí minimálně 10 kg dřevěných briket nebo peletek,
 • vyrobí minimálně tři druhy řeziva různého tvaru a rozměrů průřezu, omítané, neomítané, kapované, nekapované - včetně obsluhy a seřízení příslušných strojů a zařízení - od každého druhu řeziva vyrobí zhruba 0,25 m² a autorizovaná osoba určí konkrétní zadání pro jednotlivé druhy řeziva:
  • prkna, fošny, krajiny
 • hranoly, hranolky
 • latě, lišty
 • trámy, povaly
 • palubky apod. dřevařské výrobky.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Uchazeč musí mít vlastní ochranný oděv, obuv a OPP podle konkrétního zadání (ochranu zraku, brýle nebo štít, pracovní rukavice).

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA s. r. o., Blatno 118

ESOZ Chomutov

LINETA, a. s.

Radek Nový - RN střechy