Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Průvodce přírodou
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava a prezentace interpretačních aktivit průvodce přírodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit hlavní zásady přípravy dobré interpretace (přednášky a vedené exkurze) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat podklady k přednášce na vybrané téma z různých zdrojů, včetně krátké elektronické prezentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat podklady k vedené exkurzi na vybrané téma z různých zdrojů, včetně krátké prezentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Na základě zpracovaných podkladů předvést průběh vedené exkurze (úvod exkurze, přivítání účastníků, výklad trasy, motivace účastníků, zásady bezpečnosti na exkurzi) Praktické předvedení
e Předvést popis a výklad k vybrané přírodnině na základě zpracovaných podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést způsoby aktivního zapojení účastníků do exkurze, prohlídky výstavy nebo přednášky, zvýšení jejich motivace, způsoby udržení pozornosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v přírodovědě a v ochraně přírody a krajiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit minimálně 20 ze 30 předložených druhů organismů, hornin a nerostů, typů biotopů či ekosystémů, rozpoznat hlasy a stopy živočichů a siluety ptáků vyskytujících se v daném regionu (kraj, NP, CHKO) s důrazem na chráněné, vzácné a invazní druhy s jejich stručnou charakteristikou a zajímavostmi Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat stanoviště a jejich vztahy mezi horninovým prostředím lokality, vegetací a živočichy v dané lokalitě v rámci daného regionu Ústní ověření
c Popsat historii osídlení a socioekonomické vztahy a vliv na ochranu přírody daného území Ústní ověření
d Vysvětlit systém ochrany přírody v ČR včetně kontextu k EU a relevantní legislativní normy (Natura 2000, CITES) Ústní ověření
e Charakterizovat náhodně vybrané národní parky a chráněné krajinné oblasti v ČR i s jejich interpretačním potenciálem Ústní ověření
f Charakterizovat vybraná příhraniční chráněná území (navazující na ČR) v Evropě Ústní ověření
g Popsat zajímavá a důležitá místa (další zajímavosti, integrovaný záchranný systém, dopravu atd.) v okolí daného území Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizační příprava a zabezpečení exkurze vedené průvodcem přírodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup přípravy exkurze a uvést požadované vstupní informace pro její realizaci Písemné a ústní ověření
b Předpovědět počasí podle synoptické mapy, stávajícího stavu počasí nebo volně dostupného zdroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojem pocitová teplota a uvést nebezpečí z ní vyplývající Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat specifika podnebí a dalších relevantních přírodních podmínek v různých velkoplošných zvláště chráněných územích v ČR Písemné ověření
e Specifikovat jednotlivé typy cílových skupin včetně skupin se zvláštními potřebami a uvést jejich vliv na rozdíly interpretace a plánování exkurze Písemné ověření
f Uvést zásady bezpečného pobytu a pohybu v různých typech terénu v letním i zimním období s různou cílovou skupinou účastníků Ústní ověření
g Uvést doporučené vybavení průvodce a účastníků a popsat vlastnosti tohoto vybavení Ústní ověření
h Uvést a předvést řešení krizových a neobvyklých situací v terénu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v terénu a mapách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit/navrhnout trasu exkurze podle mapy včetně zajímavých, únikových a kritických míst a vypracovat její výškový profil a časový průběh Praktické předvedení
b Číst funkčně v topografických mapách, charakterizovat měřítka a legendy map, předvést práci s digitálními mapami (veřejné mapové servery apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit azimut, pojmenovat a určit místo podle mapy, najít na mapě konkrétní turisticky významné místo, stanovit jeho zeměpisné souřadnice Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit jednoduchý plánek nebo nákres terénu podle reálné situace v terénu Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit vzdálenosti terénních a místopisných bodů v terénu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování první pomoci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat bezpečnostní pravidla před zahájením první pomoci Ústní ověření
b Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
d Uvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/pruvodce-prirodou#zdravotni-zpusobilost).

 

Autorizovaná osoba ve své první reakci na obdrženou žádost uchazeče informuje uchazeče, že k výkonu povolání je potřebné také jazykové vzdělání v cizím jazyce na maturitní úrovni (B1) a dobrá tělesná zdatnost.

 

Je třeba využívat komplexní úkoly, např. u kompetence „Příprava a prezentace interpretačních aktivit průvodce přírodou“ připravené podklady k přednášce a exkurzi využít při plnění kritérií a), b), c), d) a e).

 

Pokyny k odevzdání písemných prací a připravených elektronických prezentací:

  • Práce se tematicky věnují uchazečem vybranému velkoplošnému chráněnému území nebo regionu.
  • Uchazeč předá připravené písemné podklady 30 dní před zkouškou autorizované osobě k prostudování a sdělí, který region v ČR (kraj, NP, CHKO) si vybral. Sdělí témata, která si vybral pro kompetenci „Příprava a prezentace interpretačních aktivit průvodce přírodou“, kritéria b), c) a d), přírodninu pro kritérium e). Zároveň sdělí, kterou lokalitu si vybral pro kompetenci „Orientace v přírodovědě a v ochraně přírody a krajiny“, kritéria b), c) a g). Autorizovaná osoba vybraná témata, přírodninu a lokalitu potvrdí, nebo požádá o jejich změnu s doporučením, co považuje za vhodné, a to nejpozději 7 dní po obdržení podkladů, minimálně 21 dní před datem konání zkoušky.

 

Kompetence „Příprava a prezentace interpretačních aktivit průvodce přírodou“, kritérium b)

  • Pokyny k připravené přednášce: uchazeč si sám vybere region (viz předchozí bod) a přírodní hodnoty daného regionu, práce v rozsahu 10 normostran; elektronická prezentace bude vyhotovena v např. MS Powerpoint nebo podobném prezentačním softwaru v délce 15 minut.

 

Kompetence „Příprava a prezentace interpretačních aktivit průvodce přírodou“, kritérium c)

  • Podklady mají podobu zpracované trasy se zastaveními; komisi bude předána osnova exkurze s trasou vyznačenou na mapě; uchazeč si ji vybere sám: 1. region a jeho přírodní hodnoty, 2. cílovou skupinu, exkurze bude prezentována desetiminutovým výkladem a fotografiemi trasy a zastavení.

Kompetence „Příprava a prezentace interpretačních aktivit průvodce přírodou“, kritérium c)

  • Uchazeč provede popis přírodniny, kterou si předem vybral, až při zkoušce. Toto kritérium ověřuje především komunikační schopnosti uchazeče.

Kompetence „Příprava a prezentace interpretačních aktivit průvodce přírodou“, kritérium f)

  • Lze hodnotit v rámci předvedení kritéria d), pokud by chybělo, vyzve zkoušející uchazeče k samostatnému předvedení.

 

Kompetence „Orientace v přírodovědě a v ochraně přírody a krajiny“, kritérium a)

  • Uchazeč musí z předložených 30 přírodnin a hlasů živočichů 20 správně určit. Výběr předložených 30 ukázek bude respektovat regionální zaměření zvolené uchazečem (viz Pokyny k odevzdání písemných prací).
  • Kritéria b), c), d), e), f), g) budou hodnocena u zkoušky ústním ověřením.

 

Kompetence „Organizační příprava a zabezpečení exkurze vedené průvodcem přírodou“, kritérium h)

  • Jedná se o ověření schopností improvizace uchazeče. Modelové krizové situace zadá zkoušející v průběhu zkoušky. Zkoušející zde mohou uplatnit své zkušenosti z praxe. Příklady krizových situací jsou: krupobití (kroupy o průměru 3 cm), zlomená noha účastníka, uštknutí zmijí uchazeče jako vedoucího výpravy, neprůjezdná silnice či neprůchodná cesta na trase.

 

Kompetence „Orientace v terénu a mapách“, kritérium a)

  • Autorizovaná osoba zadá uchazeči na místě trasu v uchazečem zvoleném území nebo regionu, uchazeč zpracuje na místě ve 20 minutách a autorizované osobě předloží.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správa Národního parku České Švýcarsko

Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava

Správa Krkonošského národního parku