Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor bodystylingu
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídicí složka) Písemné ověření
b Prokázat znalost struktury, tvaru a funkcí jednotlivých kostí a kloubů s důrazem na funkci a členění páteře Písemné ověření
c Prokázat znalost druhů svalové tkáně, fyziologie svalové činnosti a obecných typů svalových kontrakcí Písemné ověření
d Prokázat znalost nejdůležitějších svalů a svalových skupin z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby posilovacích forem cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat správné držení těla a pohybové stereotypy a uvést nejčastější odchylky od normy Ústní ověření
b Provést základní analýzu držení těla a základních pohybových stereotypů, rozpoznat případné odchylky od normy a navrhnout vhodné cviky a cvičební programy pro jejich zmírnění nebo odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci posilovacích forem cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit specifika posilování, metody a jeho odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů Písemné ověření
b Uvést obecné zásady stavby lekce bodystylingu: hlavní cíle a cviky v úvodní části (warm up), obecné cíle hlavní části (work out), obecné cíle v závěrečné části (strečink) Písemné ověření
c Vysvětlit a předvést základní principy posilování, techniku cvičení, vysvětlit jejich důležitost a využití během cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a předvést základní principy strečinku, techniku cvičení, vysvětlit jeho důležitost a využití během cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést metody a postupy, jak učit klienty pochopit a osvojit si základní principy posilovacích metod Praktické předvedení a ústní ověření
f Vytvořit plán skupinové lekce bodystylingu s návrhem modifikace pro rozdílné cílové kategorie (začátečníci, pokročilí) Praktické předvedení a ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vysvětlení a předvedení posilovacích cviků, včetně techniky provedení pohybu a korekce nesprávného provedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, vysvětlit a předvést základní pozice a polohy těla užívané v metodě posilování s vahou vlastního těla Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě posilování s vahou vlastního těla Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat nejčastější příklady chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě posilování s vahou vlastního těla Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat modifikace umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod. Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést posilovací cviky s vahou vlastního těla jednotlivých úrovní (základní, střední pokročilosti a pokročilé) a každý charakterizovat Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na cviky vyšších úrovní a obecně charakterizovat rozdíly mezi cviky jednotlivých úrovní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení skupinové lekce posilovacích forem cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést skupinové lekce posilovacích forem cvičení pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a dobře viditelného ukázání správného provedení cviku Praktické předvedení
b Vést lekci plynule, ve vhodném tempu a v souladu s hudbou, navazovat cviky bez zbytečných pauz, sladit pohyb a cviky s verbálním i neverbálním vysvětlováním Praktické předvedení
c Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
d Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Modifikace cvičebního programu posilovacích cviků s využitím lehkého náčiní a dalších balančních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést příklady 2-3 cviků s využitím lehkých činek nebo lehkých zátěží na ruce a nohy do 5 kg a vysvětlit a zdůvodnit užití této pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést příklady 2-3 cviků s využitím velkého balónu a overballu a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcek v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést příklady 2-3 cviků s využitím pomůcky „rubber band“ (posilovací gumy) či "theraband" (posilovací gumové pásy) a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést příklady 2-3 cviků s využitím pomůcky „bosu“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést příklady 2-3 cviků s využitím stepu a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modifikace cviků posilovacích forem cvičení pro specifické skupiny klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla Ústní ověření
b Popsat specifika skupiny „ženy po porodu“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla Ústní ověření
c Popsat specifika skupiny „senioři“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla Ústní ověření
d Popsat specifika skupiny „lidé s poruchami pohybového systému“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla Ústní ověření
e Popsat specifika skupiny „lidé po zranění pohybového systému“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness Písemné ověření
b Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné ověření
c Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné ověření
d Uvést základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rychlé vyhodnocení nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Písemné ověření
b Rozdělit zásady prevence úrazů do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Písemné ověření
c Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů na skupinových a individuálních lekcích Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-bodystylingu#zdravotni-zpusobilost).

 

Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a používání adekvátní terminologie a názvosloví na požadované úrovni

 

Bližší pokyny k realizaci zkoušky:

Ad kompetence Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby posilovacích

forem cvičení, kritérium b)

Uchazeč na jednom modelovém cvičícím prakticky ukáže správné držení těla ve stoji i v pohybu (chůze, předklon, izolované pohyby horních i dolních končetin), v případě odchylek od normy verbálně navede modelového cvičícího do správné pozice a dle potřeby opraví prostřednictvím fyzického kontaktu.

 

Ad kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci posilovacích forem cvičení, kritérium f)

Autorizovaná osoba zašle nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky uchazeči zadání pro zpracování plánu lekce. Plán lekce dlouhé 60 minut bude graficky a písemně zpracován v elektronické podobě v rozsahu 1-2 normostrany A4 (1 normostrana je 1800 znaků). Bude rozpracován do jednotlivých částí cvičební jednotky: rozcvičení, hlavní část hodiny, strečink, práce na zemi (posilování), závěrečný strečink. Časově bude rozdělen dle jednotlivých úseků s podrobným popisem jednotlivých částí. V jednotlivých částech cvičební jednotky budou zaznamenány jednotlivé cviky jdoucí za sebou tímto způsobem: grafický záznam pohybu (figurka nebo fotografie), názvoslovný popis jednotlivých cviků, dávkování a počet opakování v sériích dle výkonnosti klientů, fyziologický účinek.

Uchazeč takto zpracovaný plán zašle v elektronické podobě nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky autorizované osobě. Ke zkoušce přinese sestavený plán praktické lekce v podobě zápisu posilovací lekce. Svůj návrh uchazeč u zkoušky obhájí a dle zadání autorizované osoby předvede vybranou část lekce.

 

Ad kompetence Vedení skupinové lekce posilovacích forem cvičení:

– uchazeč všechna kritéria předvede po dobu nejméně 15 minut cvičení

 

Ad kompetence Modifikace cviků posilovacích forem cvičení pro specifické skupiny klientů, kritérium a):

– popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat jednotlivá stadia těhotenství a uvést obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jednotlivé fáze těhotenství

 

kritérium b):

– popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky pro ženy po porodu přirozeném a po porodu císařským řezem v šestinedělí a pozdějším období

 

kritérium c):

– popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky pro jedince staršího věku a uvedení možných zdravotních rizik

 

Autorizovaná osoba si připraví pro písemnou část zkoušky:

1. soubor uzavřených otázek pro testové ověření znalostí uchazeče - týká se kompetence

- Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

2. soubor otevřených otázek pro písemné ověření znalostí uchazeče formou volné písemné odpovědi. Týká se kompetencí:

- Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci aerobních a tanečních forem cvičení

- Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

- Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

 

Písemné ověření kompetencí je realizováno formou jednoho dokumentu, který zpracuje autorizovaná osoba a bude obsahovat jak testové uzavřené otázky, tak i otevřené otázky.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek.

 

V případě, že ústní ověřování bude realizováno formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

AC Fitness Academy, Farot, s. r. o.

Česká komora fitness, z. s.