Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro silnoproud
Platnost standardu: Od 1.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
b Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně, s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony)) Písemné ověření a ústní zdůvodnění nad schématy
c Popsat rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)) Písemné ověření a ústní zdůvodnění nad schématy
d Uvést a popsat způsoby značení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) Písemné ověření a ústní zdůvodnění nad schématy
e Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrickém zařízení, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
b Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmů „práce na elektrickém zařízení bez napětí“, „práce na elektrickém zařízení pod napětím“ a „práce v blízkosti částí pod napětím“ postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu, odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice ‒ vyhláška č. 50/1978 Sb., §3 až §6) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
c Uvést prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení, vysvětlit jejich funkci (uvedení jednotlivých prostředků ochrany při poruše ‒ přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí; vysvětlení účelu, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
d Praktické provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem (vhodná kombinace prostředků pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Vysvětlit princip proudového chrániče, uvést příklady použití a praktické zapojení proudového chrániče Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dimenzování, jištění elektrických vedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní zásady pro dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost Písemné ověření a ústní zdůvodnění s využitím ČSN
b Vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům a přepětím Písemné ověření a ústní zdůvodnění s využitím ČSN
c Popsat základní zásady pro uložení elektrických vedení (způsoby spojování vodičů, druhy a provedení prostup vedení zdí a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru a ochrany před vnějšími vlivy, uložení kabelů a vodičů v kabelových prostorech a kanálech, uložení pohyblivých přívodů) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání technické dokumentace a elektrotechnických norem při výrobě rozvaděčů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit na výkresech schematické elektrotechnické značky pro elektrická zařízení a rozvaděče Praktické předvedení na výkresu
b Rozvrhnout a umístit součásti a zařízení rozvaděče podle technické dokumentace. Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Zapojit elektroměrový rozváděč a příslušnou rozvodnici s přepínáním sazby a blokováním Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy elektrických zařízení rozvaděčů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat pracovní postup montáže součástí rozvaděče a jejich zapojení, podle zadané technické dokumentace Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Naplánovat pracovní postup zapojení rozvaděče do sítě se zdůrazněním podmínek BOZP Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Zvolit pro každý zadaný úkol nezbytné nářadí, materiál a měřicí přístroje Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování, montáž, zapojování a oživování elektrických zařízení rozvaděčů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést elektrotechnické práce při montáži a zapojování elektrických rozvaděčů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Zapojit přístroje v obvodech elektrických rozvaděčů, dodržovat zásady pro připojení elektrických přístrojů a spotřebičů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Provádět montážní práce na elektrotechnických zařízeních Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Zapojovat elektrotechnické součásti elektrických zařízení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Připojovat elektrická zařízení a rozvaděče, popsat druhy a provedení pohyblivých přívodů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění základních operací při zhotovení nosných a pomocných konstrukčních prvků rozvaděčů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obrábět ručně kovové i nekovové materiály Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Provést spojení a montáž jednotlivých konstrukčních dílů i jejich demontáž Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Provést montáž a připevnit elektrické zařízení a elektrické přístroje k nosné konstrukci (šasi přístroje) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostikování poruch elektrických zařízení a rozvaděčů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzkoušet funkčnost jednotlivých zařízení a kompletního rozvaděče Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Diagnostikovat simulovanou poruchu, rozhodnout o postupu odstranění závady a provést její odstranění Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření elektrických veličin a jejich parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné měřící metody a přístroje k měření určeného obvodu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Vyhodnotit a správně interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení, ústní a písemné zdůvodnění
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
b Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu ‒ vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=125&kod_sm1=38).

Při ověřování kompetence č. 4 - Dimenzování a jištění elektrických vedení, dostane zkoušený k využití příslušnou ČSN.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

První elektro, a. s., Chomutov

SŠEaS Chomutov

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

ISŠ Sokolnice