Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Lektor dalšího vzdělávání
Platnost standardu: Od 6.1.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativě a systému dalšího vzdělávání pro potřeby lektora dalšího vzdělávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v Národní soustavě kvalifikací (NSK) konkrétní informaci a vysvětlit význam NSK v systému dalšího vzdělávání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v Národní soustavě povolání (NSP) konkrétní informaci a vysvětlit význam NSP v systému dalšího vzdělávání Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v zákoně č. 179/2006 Sb. konkrétní informaci týkající se vzdělávání dospělých a vysvětlit význam tohoto zákona v systému dalšího vzdělávání Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit systém rekvalifikací v ČR v návaznosti na platnou legislativu a na konkrétním příkladu uvést provázanost systému rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací Ústní ověření
e Uvést a vysvětit možnosti uplatnění lektora dalšího vzdělávání na trhu práce v návaznosti na platnou legislativu v pracovněprávní oblasti a v oblasti živnostenského podnikání; uvést pravidla pro získání živnosti v oboru lektorské činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Spolupráce lektora dalšího vzdělávání s klienty při přípravě vzdělávacích programů a vzdělávacích akcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat klientovu zakázku na realizaci vzdělávací akce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kalkulaci ceny služeb lektora a obhájit ji Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat systém vedení dokumentace vzdělávací akce v návaznosti na potřeby klientů a stanovená pravidla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Tvorba vzdělávacích programů dalšího vzdělávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit vzdělávací program dalšího vzdělávání v návaznosti na zakázku klienta; navrhnout jeho úpravy v důsledku změn parametrů a tyto úpravy obhájit s využitím znalostí didaktických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
b Na příkladu z praxe dle volby uchazeče popsat možnosti využití Národní soustavy kvalifikací při tvorbě programů dalšího vzdělávání Ústní ověření
c Vysvětlit pojmy v kontextu dalšího vzdělávání: vzdělávací program, cíle vzdělávání, kompetence ve vzdělávání, cílová skupina, profil absolventa, rámcový učební plán, obsah vzdělávání (učivo), forma vzdělávání, způsob ukončení vzdělávacího programu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Rozpracování vzdělávacího programu dalšího vzdělávání do minutového scénáře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpracovat vzdělávací program dalšího vzdělávání do minutového scénáře; navrhnout jeho úpravy v důsledku změn parametrů a tyto úpravy obhájit s využitím znalostí didaktických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit pojmy v kontextu dalšího vzdělávání: didaktická zásada, vzdělávací metoda, didaktická technika, didaktický materiál, kritérium pro ověření výsledků vzdělávání Ústní ověření
c Vysvětlit zadanou didaktickou zásadu a ilustrovat její uplatňování na konkrétním příkladu z lektorské praxe v kontextu uplatňování ostatních didaktických zásad Ústní ověření
d Popsat další možný způsob rozpracování vzdělávacího programu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Tvorba didaktických materiálů v oblasti vzdělávání dospělých

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výukovou prezentaci v elektronickém formátu a upravit ji na základě zadaných změn parametrů Praktické předvedení
b Vytvořit pracovní list, navrhnout jeho úpravy na základě zadaných změn parametrů a tyto úpravy obhájit s využitím znalostí didaktických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit učební text, navrhnout jeho úpravy na základě zadaných změn parametrů a tyto úpravy obhájit s využitím znalostí didaktických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Vedení prezenční výuky lektorem dalšího vzdělávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést prezenční výuku pro skupinu účastníků v oboru dle zaměření lektora Praktické předvedení
b V průběhu výuky vhodnými metodami a technikami rozvíjet kompetence účastníků v souladu se vzdělávacím programem a s respektem ke zjištěným vzdělávacím potřebám účastníků Praktické předvedení
c V průběhu výuky uplatňovat didaktické zásady Praktické předvedení
d Identifikovat aktuální úroveň kompetencí účastníků, jejich očekávání a vzdělávací potřeby a přizpůsobit tomu výuku Praktické předvedení
e V průběhu výuky vhodně motivovat účastníky Praktické předvedení
f V průběhu výuky vhodně využívat didaktické materiály a didaktické pomůcky Praktické předvedení
g Vést výuku interaktivně; zapojovat a aktivizovat účastníky Praktické předvedení
h V průběhu výuky reagovat na podněty, otázky a chování účastníků Praktické předvedení
i V průběhu výuky poskytovat zpětnou vazbu účastníkům a na zpětnou vazbu od účastníků adekvátně reagovat Praktické předvedení
j V průběhu výuky uplatňovat partnerský a respektující přístup k účastníkům; udržovat pozitivní atmosféru Praktické předvedení
k V průběhu výuky využívat didaktickou techniku Praktické předvedení
l Do výuky zařadit skupinovou aktivitu Praktické předvedení
m V průběhu výuky adekvátně reagovat na neočekávané situace Praktické předvedení
n Do závěrečné fáze výuky zařadit aktivitu pro ověření a hodnocení dosažených znalostí a dovedností účastníků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Vedení online výuky lektorem dalšího vzdělávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit v online platformě vzdělávací akci a pozvat účastníky vzdělávací akce Praktické předvedení
b Vést online výuku prostřednictvím zvolené platformy; do výuky zařadit interaktivní prvek pro aktivizaci účastníků vzdělávací akce Praktické předvedení
c V průběhu online výuky využít obsah na internetu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Ověřování a hodnocení dosažených kompetencí účastníků v oblasti vzdělávání dospělých

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit zadání aktivity/aktivit pro ověření a hodnocení dosažených kompetencí účastníků; navrhnout jeho úpravy v důsledku změn parametrů a tyto úpravy obhájit s využitím znalostí didaktických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
b Na příkladu z praxe vzdělávání dospělých vysvětlit rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením Ústní ověření
c Popsat využití Národní soustavy kvalifikací při ověřování a hodnocení dosažených kompetencí účastníků v oblasti vzdělávání dospělých Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Reflexe vlastní lektorské práce a evaluace vzdělávací akce v oblasti vzdělávání dospělých

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Reflektovat vlastní lektorský výstup realizované prezenční a online výuky z hlediska cílů vzdělávání nastavených ve vzdělávacím programu Praktické předvedení
b Popsat postup evaluace vzdělávací akce v oblasti vzdělávání dospělých Ústní ověření
c Nastínit plán svého dalšího profesního rozvoje včetně příkladů vybraných vzdělávacích aktivit a příležitostí pro svůj další profesní rozvoj Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Alespoň 10 pracovních dnů před termínem konání zkoušky doručí uchazeč autorizované osobě emailem nebo jiným domluveným způsobem v elektronické podobě soubor modelových andragogických dokumentů (viz níže), které osobně zpracoval. Autorizovaná osoba při dodržení hodnoticího standardu přizpůsobí konkrétní zadání zkoušky (tj. úkoly, úlohy a otázky) těmto modelovým andragogickým dokumentům. Modelové andragogické dokumenty jsou podkladem pro hodnocení odborných způsobilostí uchazeče.

Soubor modelových andragogických dokumentů - povinné součásti:

 1. Modelová zakázka klienta obsahující minimálně tyto informace: cíle vzdělávání, požadované kompetence, pojetí výuky, obsah vzdělávání, charakteristiky cílové skupiny, předcházející a navazující vzdělávací a rozvojové aktivity, materiálně-technické zajištění, forma vzdělávací akce, místo a časový rozsah výuky – vše formulované z pohledu klienta. Klient může být hypotetický, modelový.

 2. Modelový vzdělávací program v rozsahu 7 výukových hodin v prezenční formě a 1 výukové hodiny v online formě, tzn. celodenní program. Modelový vzdělávací program bude obsahovat minimálně tyto informace:  název, profil absolventa, vstupní požadavky na účastníky, cíle vzdělávání, kompetence absolventa, obsah vzdělávání (učivo), rámcový učební plán, způsob ukončení, kritéria pro hodnocení dosažených kompetencí absolventa, materiálně-technické zabezpečení výuky.

 3. Modelový minutový scénář v rozsahu celého modelového vzdělávacího programu, tzn. 8 výukových hodin, z nichž
  jedna je určena pro online výuku. Obsahuje vnitřně provázané informace minimálně v tomto rozsahu: čas, téma, postup výuky, metody, pomůcky, poznámky, určení platformy pro online výuku.

 4. Soubor didaktických materiálů vztahujících se k modelovému vzdělávacímu programu:

  1. výuková/é prezentace v elektronickém formátu;

  2. pracovní list/y;

  3. učební text přizpůsobený pro samostudium.

 5. Modelové zadání aktivity/aktivit pro ověření a hodnocení dosažených kompetencí. Účelem aktivity/aktivit je ověřit, do jaké míry účastníci vzdělávací akce získali kompetence projektované v modulovém vzdělávacím programu. Aktivita/aktivity musí tedy být vzhledem k projektovaným cílům vzdělávání relevantní, s vysokou mírou validity, reliability a objektivity. Příklady aktivit: praktická zkouška, ústní zkouška, písemná zkouška (např. test), kombinované aktivity.

 

Uchazeč může při zkoušce využívat:

 • vlastní počítač,

 • vlastní didaktické pomůcky a materiály,

 • vlastní kancelářské potřeby.

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese soubor modelových andragogických dokumentů v zaslaném rozsahu a v takové podobě, která mu umožní realizovat výuku kterékoliv části modelového vzdělávacího programu.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnoticím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Předmětem ověřování a hodnocení všech kritérií je:

 • terminologická správnost;

 • dodržení pravidel společenského chování;

 • dodržení legislativy.

 

Zkouška probíhá vždy právě pro jednoho uchazeče. Po celou dobu zkoušky je uchazeči k dispozici připojení k internetu, jehož obsah může využívat v plném rozsahu.

 

Specifické pokyny k vybraným odborným způsobilostem a kritériím

 

U vybraných kritérií hodnocení (viz níže) je ověřována také dovednost uchazeče upravit andragogický dokument na základě změn parametrů zadaných zkušební komisí. Zkušební komise zadává změny těch parametrů, které jsou pro daný andragogický dokument relevantní.  Příklady parametrů k výběru:

 • cílová skupina vzdělávání, její heterogenita/homogenita, míra zkušeností účastníků s tématem atd. (koho vzdělávat);

 • cíle vzdělávání, kompetence účastníků vzdělávání atd. (s jakými cíli vzdělávat);

 • počet lektorů, zaměření lektorů, struktura lektorského sboru atd. (kdo vzdělává);

 • metody a techniky vzdělávání, ověřování, hodnocení; poměr výuky teoretické/praktické, formy vzdělávání atd. (jak vzdělávat);

 • obsah vzdělávání (učivo), tematické okruhy atd. (co vyučovat);

 • charakteristiky místa/míst vzdělávání, změny místa atd. (kde vzdělávat);

 • harmonogram vzdělávání, délka vzdělávání atd. (kdy vzdělávat);

 • výukové materiály, studijní zdroje, pomůcky, didaktická technika, internet atd. (s podporou čeho vzdělávat);

 • náklady na realizaci vzdělávací akce, cenový rámec/limit, změny cen na trhu atd. (za kolik vzdělávat);

 • parametry didaktických materiálů: struktura, délka, podrobnost, názornost (obrázky), barevnost, počet snímků/stran/kapitol, umístění/přemístění informace, zvýraznění, velikost písma, animace, redukce/rozšíření informací atd.

 

Odborná způsobilost Orientace v legislativě a systému dalšího vzdělávání pro potřeby lektora dalšího vzdělávání:

 • kritéria a), b), c): Informaci určenou k vyhledání zadá zkušební komise v době konání zkoušky; hodnotí se správnost a pohotovost vyhledání.

 • kritérium d): Konkrétní příklad volí uchazeč.

 
Odborná způsobilost Spolupráce lektora dalšího vzdělávání s klienty při přípravě vzdělávacích programů a vzdělávacích akcí:

 • kritérium a): Uchazeč odprezentuje modelovou zakázku klienta zaslanou předem v rámci souboru modelových andragogických dokumentů a poté zkušební komise položí doplňující otázky.

 • kritérium b): Kalkulaci ceny služeb lektora provede uchazeč na základě písemně zpracované případové studie zadané zkušební komisí. Případová studie bude obsahovat minimálně tyto, vnitřně provázané, informace: charakteristika klienta, kompetence absolventa vzdělávací akce, časový harmonogram vzdělávací akce, místo/místa vzdělávání, předpokládaný počet účastníků, požadavky na výukové materiály; další materiálně-technické požadavky, další specifické požadavky klienta. Pokud bude uchazeči k provedení kalkulace chybět v případové studii nějaká informace, položí zkušební komisi dotaz.

 • kritérium c): Konkrétní systém dokumentace volí uchazeč.

 

Odborná způsobilost Tvorba vzdělávacích programů dalšího vzdělávání:

 • kritérium a): Uchazeč nejprve odprezentuje modelový vzdělávací program zaslaný v rámci souboru modelových andragogických dokumentů. Zkušební komise poté zadá změnu jednoho až dvou parametrů (viz výše). Uchazeč na základě tohoto zadání ústně navrhne adekvátní úpravy modelového vzdělávacího programu a navržené úpravy obhájí.

 

Odborná způsobilost Rozpracování vzdělávacího programu dalšího vzdělávání do minutového scénáře:

 • kritérium a): Uchazeč nejprve odprezentuje modelový minutový scénář - jeho strukturu, pojetí, vnitřní vazby a návaznosti na modelový vzdělávací program. Zkušební komise poté zadá změnu jednoho až dvou parametrů (viz výše) a určí, pro kterou část modelového minutového scénáře má uchazeč navrhnout úpravy. Uchazeč na základě tohoto zadání ústně navrhne adekvátní úpravy modelového minutového scénáře a navržené úpravy obhájí.

 • kritérium c): Uchazeč popíše další možný způsob rozpracování vzdělávacího programu dle své volby.

 

Odborná způsobilost Tvorba didaktických materiálů v oblasti vzdělávání dospělých:

 • kritérium a): Zkušební komise zadá změnu jednoho až dvou parametrů (viz výše). Uchazeč provede úpravy do výukové prezentace zaslané v rámci souboru modelových andragogických dokumentů.

 • kritéria b) – c): Uchazeč postupně odprezentuje pojetí obou didaktických materiálů předem zaslaných v rámci modelových andragogických dokumentů. Zkušební komise zadá pro oba materiály změnu jednoho až dvou parametrů. Uchazeč ústně navrhne jejich úpravy na základě změn parametrů a úpravy obhájí.

 

Odborná způsobilost Vedení prezenční výuky lektorem dalšího vzdělávání:

Zkušební komise vybere z modelového minutového scénáře jednu ucelenou část v délce cca 45 minut určenou k prezenční výuce a v době konání zkoušky ji zadá uchazeči k praktickému předvedení. Všechna kritéria budou ověřena prostřednictvím uceleného a nepřerušovaného lektorského výstupu uchazeče. Členové zkušební komise aktivně hrají roli účastníků, do výuky tedy nevstupují v roli zkoušejících. Předmětem hodnocení není správnost týkající se oblasti odbornosti lektora. V rámci kritéria m) zadá zkušební komise náhlou a neočekávanou změnu okolnosti výuky (např. porucha didaktické techniky) a uchazeč této změně přizpůsobí výuku.

 

Odborná způsobilost Vedení online výuky lektorem dalšího vzdělávání:

Zkušební komise vybere z modelového minutového scénáře jednu ucelenou část v délce cca 15 minut určenou k online výuce a v době konání zkoušky ji zadá uchazeči k praktickému předvedení. Zkušební komise umožní uchazeči realizaci online výuky v té platformě, která byla uchazečem identifikována v modelovém minutovém scénáři. Členové zkušební komise aktivně hrají roli účastníků, do výuky tedy nevstupují v roli zkoušejících. Předmětem hodnocení není správnost týkající se oblasti odbornosti lektora.

 

Odborná způsobilost Ověřování a hodnocení výsledků vzdělávání účastníků v oblasti vzdělávání dospělých:

 • kritérium a): Uchazeč nejprve odprezentuje modelové zadání aktivity/aktivit pro ověření a hodnocení dosažených kompetencí - jeho strukturu, pojetí, vnitřní vazby a návaznosti na modelový vzdělávací program. Zkušební komise poté zadá změnu jednoho až dvou parametrů (viz výše) a určí, pro kterou část zadání má uchazeč navrhnout úpravy. Uchazeč na tomto základě ústně navrhne adekvátní úpravy modelového zadání aktivity/aktivit a navržené úpravy obhájí.

 

Odborná způsobilost Reflexe lektorské práce a evaluace vzdělávací akce v oblasti vzdělávání dospělých:

 • kritérium a): Zkušební komise vede s uchazečem reflektivní rozhovor zaměřený na lektorské výstupy realizované u zkoušky v prezenční i online formě. Cílem je ověřit schopnost uchazeče reflektovat své profesní silné/slabé stránky a příležitosti pro profesní růst.

 • kritérium b): Uchazeč popíše postup evaluace dle svého výběru.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Výklad vybraných pojmů (slouží pouze pro sjednocení pojetí zkoušek u různých autorizovaných osob):

 • Vzdělávací program dalšího vzdělávání – strukturovaný andragogický dokument obsahující vnitřně provázané informace minimálně v tomto rozsahu: název vzdělávacího programu, cíle vzdělávání, kompetence absolventů vzdělávání, obsah vzdělávání (učivo), metody a formy vzdělávání, rámcový učební plán, délky trvání základních celků (pokud jsou stanoveny), identifikace způsobu ověřování a hodnocení dosažených kompetencí, kritéria pro hodnocení, způsob certifikace, materiálně-technické zabezpečení výuky.

 • Minutový scénář – strukturovaný andragogický dokument, prostřednictvím kterého lektor rozpracovává vzdělávací program pro svou potřebu do podrobné přípravy; obsahuje vnitřně provázané informace minimálně v tomto rozsahu: čas, téma, postup výuky, metody, pomůcky, poznámky (viz LANGER, Tomáš. Moderní lektor. Průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých. Praha: Grada, 2016. Popř. aktuální vydání.)

 • Didaktické zásady ve výuce: zásada názornosti; zásada propojení teorie a praxe; zásada individuálního přístupu; zásada zpětné vazby; zásada přiměřenosti; zásada aktivity; zásada trvalosti; zásada komplexnosti; zásada soustavnosti; zásada vědeckosti.

 • Vzdělávací akce: ucelená aktivita pod vedením lektora/lektorů vedoucí ke zvýšení kompetencí účastníků; pojem je adekvátní pojmům: vzdělávací aktivita, kurz apod.

 • Cíle vzdělávání v sobě zahrnují vedle kompetencí absolventa i širší záměry, např. zvýšení sebedůvěry účastníků, zvýšení efektivity práce účastníků, zlepšení vztahů mezi účastníky, posílení loajality k zaměstnavateli, zvýšení kreativity a agility účastníků, zlepšení komunikace v týmu atd.

 • Kompetence - zahrnuje vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, jejichž specifické kombinace v daném kontextu umožňují kompetentní výkon.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a odborníky z praxe z těchto subjektů:

 • NPI ČR

 • ABS WYDA, s. r. o.

 • Hodina H, z. s.  

 

Kvalifikační standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.