Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Technik řízení jakosti ve strojírenství
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách jakosti a kvality ve strojírenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v normách jakosti a kvality Praktické předvedení a ústní ověření
c Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zavádění systému řízení jakosti a kvality do výrobního procesu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody zavádění systémů řízení jakosti do výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat metody vyhodnocování jakosti výrobků, výkonů, služeb a jiných výstupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se ve zkratkách a charakterizovat pojmy používané v procesech řízení jakosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování plánů řízení jakosti nových výrobků a procesů ve strojírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat metody zpracování plánů řízení jakosti nových výrobků a procesů Ústní ověření
b Vypracovat plán řízení jakosti nových výrobků za podmínky dodržení požadavků na jakost Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit matice odpovědnosti při výrobě nového produktu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování postupů hodnocení a třídění jakosti a přejímacích podmínek ve strojírenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postupy dosahování požadované úrovně jakosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat prognózy a programy zvyšování jakosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovovat způsoby kontroly jakosti a technických zkoušek Praktické předvedení a ústní ověření
d Označit výrobky třídou a jakostí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dohled nad prováděním revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení z hlediska předepsané jakosti a kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provádění revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení podle stanovených technických předpisů, norem a bezpečnostních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vystavit revizní zprávu a protokol, vedení předepsané dokumentace a agendy revizních zpráv Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti ve strojírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technicko-ekonomický rozbor jakosti ve strojírenské výrobě Praktické předvedení
b Vyhodnotit ekonomické ztráty v případě nekvality Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zjišťování příčin snížené kvality strojírenských výrobků a návrhy opatření k dosažení předepsané jakosti a kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody zjišťování příčin snížené jakosti, identifikace chyb a výskytu vad Praktické předvedení a ústní ověření
b Analyzovat a vyhodnotit výsledky zjištění Praktické předvedení
c Navrhovat nápravní opatření k dosažení žádoucí jakosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly ve strojírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit způsob hodnocení a třídění jakosti vstupů do procesů výroby Praktické předvedení
b Stanovit způsob hodnocení a třídění jakosti v průběhu procesů výroby Praktické předvedení
c Stanovit způsob hodnocení a třídění jakosti výstupů z procesů výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technik-rizeni-jakosti-ve#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VIZA AUTO CZ, s. r. o.

Vítkovice, a. s.

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

SPŠ Strojnická prof. Švejnara