Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Železář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů výztuže a tvaru železobetonových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy, zejména výkresy výztuže a tvaru železobetonových konstrukcí Ústní ověření nad technickým výkresem
b Pracovat s dodanou technickou zprávou a technickou dokumentací Ústní ověření nad technickou dokumentací
c Uvést předpisy a normy pro železobetonové konstrukce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování, sestavování a ukládání výztuže do forem a bednění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci výztuže Ústní ověření nad technickým výkresem
b Provést dělení výztužných sítí, prutů a ohýbání výztužných prutů Praktické předvedení
c Provést sestavení a spojení výztuže v projektu předepsaným způsobem Praktické předvedení
d Uložit výztuž do formy nebo do bednění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Svařování výztuže nebo výztužných dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup montáže výztužných dílů Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit komponenty pro sestavení výztužných dílů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit bezpečnost práce při svařování Praktické předvedení a ústní ověření
d Svařit jednotlivé pruty, případně předem připravené díly Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zesilování konstrukcí z prostého, železového a předpjatého betonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup montáže dodatečné výztuže v souladu s projektovou dokumentací a předepsanými technologickými postupy Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit postup montáže výztužných prvků Praktické předvedení a ústní ověření
c Předepsaným způsobem ukotvit ztužující prvky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro dělení, ohýbání a svařování výztuže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními v železářských dílnách a na staveništi Ústní ověření
b Stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční a strojní stříhání a ohýbání betonářské oceli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst projektovou dokumentaci výztuže Ústní ověření nad projektovou dokumentací
b Provést ruční a strojní dělení ocelových prutů a jejich ohnutí dle výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Splétání tří a více drátů na splétacím stroji pro předepínání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci Ústní ověření nad technickým výkresem
b Vytvořit pletenec drátů na splétacím stroji dle výkresové dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Navíjení spirál z různých druhů betonářské oceli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst projektovou dokumentaci k tomuto typu výztuže - spirála Ústní ověření nad projektovou dokumentací
b Navinout spirálu z různých druhů betonářské oceli dle výkresové dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o svařování kovů (svářečský průkaz) ‒ základní zkouška ‒ odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1.

 

Hodnocení uchazeče vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce.

 

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Trimax, a. s.

OHL ŽS, a. s.

TOPGEO, s. r. o.