Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Studnař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavbu studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a technickou dokumentaci pro stavbu studny Ústní ověření nad technickými výkresy
b Pracovat s dodanou technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést předpisy a normy pro stavbu studní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava staveniště a jeho zabezpečení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení Ústní ověření
b Připravit staveniště pro stavbu studní a jeho zabezpečení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat rozdíly v přípravě staveniště pro kopané a vrtané studny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zřizování a rekonstrukce povrchových studní a pramenných jímek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup prací podle schválené dokumentace Praktické předvedení nad technickou dokumentací
b Upravit prameniště před osazením prefabrikátů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit bezpečnost práce při studnařských pracích Praktické předvedení a ústní ověření
d Osadit prefabrikáty Praktické předvedení
e Popsat způsob čištění jímek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zakládání a zřizování studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup prací podle projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit bezpečnost práce při zakládání a zřizování studní Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit část kopané studny (minimálně o výšce jedné skruže) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit část vrtané studny (minimálně 2 m) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat druhy studní a postupy jejich zřizování Ústní ověření
f Popsat vady nedodržením pracovních postupů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zřizování vrtu pro tepelná čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup prací podle schválené projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit bezpečnost práce při zakládání a zřizování vrtu Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit pažnice před osazením Praktické předvedení
d Zhotovit část vrtu pro tepelné čerpadlo Praktické předvedení a ústní ověření
e Osadit pažnice Praktické předvedení
f Popsat vady nedodržením pracovních postupů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění izolací studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předpisy pro izolaci pláště studny a úpravy jejího okolí Ústní ověření
b Provést izolaci pláště kopané studny podle projektu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést izolaci pláště vrtané studny podle projektu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Čištění a dezinfekce studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup prací čištění a dezinfekce studní Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčistit, dezinfikovat a odčerpat závadnou vodu, provést odběr vzorků pro rozbory složení a hygienické nezávadnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy nebo výměny vadného pláště studny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby oprav nebo výměny pláště studny Ústní ověření
b Provést opravu poškozeného pláště nebo hlavy studny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rekonstrukce a oživování studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit požadavky a stanovit postup práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Odstranit usazeniny a kaly, případně tekuté písky ručním odtěžením nebo odčerpáním kalovými čerpadly Praktické předvedení
c Popsat užívané technologie rekonstrukce a oživování studní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava trhacích prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup trhacích prací Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zásady BOZP při provádění trhacích prací Ústní ověření
c Připravit odstřel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro studnařské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními pro studnařské práce Ústní ověření
b Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných kompetencí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha

SUDOP Brno

Statikum Brno

EUROGEMA CZ