Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Zedník , Omítkář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Číst prováděcí stavební výkresy (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup zhotovení vícevrstvé omítky na příčce z plných cihel, odůvodnit výběr Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Navrhnout postup zhotovení tenkovrstvé omítky na přesném zdivu, odůvodnit výběr Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení vápenocementové omítky u keramického zdiva, návrh odůvodnit Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Navrhnout pracovní postup zhotovení sádrové stěrky pro sádrokartonovou konstrukci, návrh odůvodnit Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů a povinnosti výrobců Písemné a ústní ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočty spotřeby materiálu pro omítání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochy a objemy z údajů zjištěných ve stavebních výkresech nebo naměřených na stavbě Písemné ověření s výpočtem
b Vypočítat teoretickou spotřebu vápenocementové vnitřní omítky tl. 10 mm na ploše 2,40 x 3 m Písemné ověření s výpočtem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění a opravy vícevrstvých omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Měřit odchylky podkladu srovnávací latí Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Upravit podklad pod omítky Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zhotovit maltové omítníky, resp. osadit dřevěné nebo kovové omítníky Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Omítnout stěnu 2 x 2 m jádrovou omítkou Praktické předvedení
e Upravit povrch jádrové omítky štukováním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN EN 13914-1, část 1 a 2.
3

Provádění a opravy tenkovrstvých omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podklad pod omítku Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Nanést tenkovrstvou omítku na plochu 2 x 2 m a upravit povrch Praktické předvedení
c Provést povrchovou úpravu omítky hydrofobizačním nebo barevným nátěrem Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba malt ze suchých směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup pro přípravu malt a omítkových směsí k omítání Písemné a ústní ověření
b Připravit maltu ze suchých směsí (podle ČSN 72 24 30) pro jádrovou omítku (pro plochu 4 m2) Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 72 2430.
2

Obsluha strojních zařízení pro omítkářské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje a zařízení používané při strojním omítání Písemné a ústní ověření
b Obsluhovat, ošetřovat a udržovat stroje a zařízení pro omítkářské práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

 

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části zkoušky může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí

 

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem v platném znění:

 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní ustanovení

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění – Část 1: Přesnost osazení

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti – Část 1: Základní ustanovení

ČSN ISO 1803 (73 0201) Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů – Zásady a názvosloví

ČSN ISO 7078 Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování – slovník a vysvětlivky

ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek –

Část 1: Vnější omítky

ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek –

Část 2: Příprava návrhů a základní postupy pro vnitřní omítky

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné

ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení

ČSN 73 3713 Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů

ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení

EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – Část 1: Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

 

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Kritéria kvality pro odbornou způsobilost Provádění a opravy vícevrstvých omítek a Provádění a opravy tenkovrstvých omítek:

a. odchylka lícovaného povrchu (rovinnosti) zdiva určeného k omítání kontrolovaná příměrnou latí délky 2000 mm: +/- 10 mm.

b. odchylka lícovaného povrchu (rovinnosti) omítek kontrolovaná příměrnou latí délky 2000 mm - omítka hrubá venkovní: +/- 5 mm, hrubá omítka: +/- 5 mm, hladká omítka: +/- 2,5 mm.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

METROSTAV, a. s.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví