Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Zedník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Číst prováděcí stavební výkresy (podle ČSN 01 3420) Ústní ověření nad technickým výkresem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup prací pro dva užívané druhy zdicích materiálů (pálené cihly Porotherm, porobetonové tvárnice Ytong), odůvodnit výběr Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vysvětlit postup prací pro zdicí materiály Porotherm a Ytong Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, příček, kleneb a komínů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zdění nosné stěny z keramických cihel a návrh zdůvodnit Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Navrhnout pracovní postup zdění příček, kleneb, komínů a návrh odůvodnit Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů a povinnosti výrobců Písemné a ústní ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly - metr, laserový metr, laserový nivelační přístroj, vodováha), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup vytyčení konstrukčních prvků u vyzdívání nosného obvodového zdiva Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vytyčit jednoduchou konstrukci nosného obvodového zdiva Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočty spotřeby materiálu pro zdění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochy a objemy z údajů zjištěných ve stavebních výkresech nebo naměřených na stavbě Písemné ověření s výpočtem
b Vypočítat a nacenit spotřebu materiálů pro zdění v dokumentaci vybrané části obvodového zdiva Písemné ověření s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup výroby malty a betonu ze suché směsi Písemné a ústní ověření
b Připravit maltu nebo čerstvý beton ze suchých směsí (podle ČSN 72 2430) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 72 2430.
2

Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zdění nosné stěny a volně stojícího pilíře Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést přípravné práce pro zdění nosné stěny – výškové a polohové vytyčení konstrukce, organizovat pracoviště (připravit materiál, nářadí a pracovní pomůcky) Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zdít konstrukci nosné stěny - keramické cihly na maltu Praktické předvedení
d Osadit a zazdít dveřní zárubeň Praktické předvedení
e Popsat druhy lešení, BOZP na lešení, při dopravě materiálů a pracovníků na lešení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění svislých konstrukcí z betonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit prostor pro betonáž nosné stěny Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Dopravit a uložit beton do prostoru pro betonáž Praktické předvedení
c Zhutnit beton a upravit povrch Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN EN 13670.
3

Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy výztuže trámu, překladu, věnce Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Dělit výztuž na předepsané délky Praktické předvedení
c Vázat výztuž Praktické předvedení
d Uložit výztuž do bednění nebo konstrukce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit výztuž do bednění nebo konstrukce Praktické předvedení
b Zhotovit vodicí pásy z betonu nebo osadit vodicí latě Praktické předvedení
c Dopravit a uložit beton Praktické předvedení
d Zhutnit beton a upravit povrch Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zdění komínů jednovrstvých

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zdění jednovrstvého komína podle zadání, včetně cihelných vazeb a druhu materiálu Písemné a ústní ověření
b Založit komínové zdivo podle prováděcího výkresu Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zdít komínové zdivo z plných cihel (podle ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6 a ČSN 73 4201 ed.2) Praktické předvedení
d Omítnout vnitřní povrch komínového průduchu Praktické předvedení
e Omítnout vnější plášť komínového tělesa Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž komínů z komínových tvárnic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zdění jednoprůduchového komína z komínových tvárnic Písemné a ústní ověření
b Založit komín podle prováděcího výkresu Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zdít komín z jednoprůduchových tvárnic 360x360x250 mm nebo (250x250x330 mm) a montovat šamotovou komínovou vložku o průměru 160 mm včetně izolace Praktické předvedení
d Omítnout vnější plášť komínového tělesa Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup osazování prefabrikátů rovného nadpraží okenního otvoru v nosné zdi Písemné a ústní ověření
b Osadit prefabrikát rovného okenního nadpraží pro stěnu tl. 440 mm Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha strojních zařízení pro zednické práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje a zařízení používané při zednických pracích Písemné a ústní ověření
b Obsluhovat, ošetřovat a udržovat stroje a zařízení pro zednické práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

 

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části zkoušky může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

 

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup, na jehož konci je výsledek – hotové dílo).

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem v platném znění:

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní ustanovení

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění – Část 1: Přesnost osazení

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti – Část 1: Základní ustanovení

ČSN ISO 1803 (73 0201) Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů – Zásady a názvosloví

ČSN ISO 7078 Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování – slovník a vysvětlivky

ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné

ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 3713 Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů

ČSN 73 4201 ed.2 Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443 Komíny – Obecné požadavky

ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení

ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – Část 1: Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

 

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

 

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

 

Kritéria kvality pro odbornou způsobilost Provádění svislých konstrukcí z betonu, Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě a Zdění komínů jednovrstvých:

a. odchylka lícovaného povrchu (rovinnosti) zdiva určeného k omítání kontrolovaná příměrnou latí délky 2000 mm: +/- 10 mm.

b. odchylka lícovaného povrchu (rovinnosti) omítek kontrolovaná příměrnou latí délky 2000 mm omítka hrubá venkovní: +/- 5 mm, hrubá omítka: +/- 5 mm, hladká omítka: +/- 2,5 mm.

 

Kritéria kvality pro odbornou způsobilost Zdění komínů jednovrstvých, kritérium c) Zdít komínové zdivo z plných cihel (podle ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6 a ČSN 73 4201 ed.2):

i. odchylka vodorovné spáry na deseti metrech: +/- 20 mm

ii. odchylka svislosti zdiva na výšku jednoho podlaží:+/- 10 mm

iii. odchylka v tloušťce zdiva a rozměrech otvorů: +/- 10 mm

iv. odchylka lícovaného povrchu (rovinnosti) zdiva určeného k omítání kontrolovaná příměrnou latí délky 2000 mm: +/- 10 mm

 

Kritéria kvality pro odbornou způsobilost Obsluha strojních zařízení pro zednické práce:

c. odchylka rovinnosti povrchu betonové mazaniny (cementového potěru) kontrolovaná příměrnou latí délky 2000 mm: +/- 3 mm

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky

.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

METROSTAV, a. s.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví