Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout racionální technologický postup přípravy a tisku samolepicích etiket podle zadání: barevnost 6/0 (procesní čtyřbarvotisk + 2 přímé barvy), rozsah 1 strana, šíře pásu do 280 mm, tiskový obvod: do 380 mm, etiketový samolepicí papír do 75 g/m², tisk na kotoučovém flexotiskovém stroji, tiskové jednotky za sebou, po tisku navíjení pásu na kotouč Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit druh tiskových barev pro tisk procesního čtyřbarvotisku a přímých barev na flexotiskovém kotoučovém stroji (stroj se sušením potištěného pásu v každé tiskové jednotce – tisk mokrá do suché) podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady pro tisk samolepicích etiket včetně imprimovaných barevných nátisků či barevných předloh pro správné zabarvení a kontrolu při tisku procesního čtyřbarvotisku a přímých barev podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít údaje výrobního příkazu, zejména všech formátů a rozměrů tiskoviny s využitím potřebných pomůcek na vzorovém odřezu tiskového archu v souladu s požadavky na řezání, vysekávání, eventuálně v souladu s požadavky následného dalšího dokončovacího zušlechťování při tisku samolepicích etiket podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem, rastrových válců a tiskových barev na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít kotouč potiskovaného materiálu na základě údajů výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku samolepicích etiket podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít flexotiskové formy a rastrové válce pro tisk samolepicích etiket podle zadání a provést vizuální kontrolu jejich bezchybného zhotovení Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít tiskové barvy pro tisk procesního čtyřbarvotisku a přímých barev provést kontrolu čistoty, konzistence a pořadí barev na tiskovém stroji s ohledem na bezchybný technologický proces tisku procesního čtyřbarvotisku a přímých barev u samolepicích etiket podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a seřízení úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit postavení formátu pásu potiskovaného materiálu pro tisk samolepicích etiket při průchodu flexotiskovými jednotkami a dalšími funkčními celky stroje od odvíječe až po navíjení pásu pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
b Nastavit správnou funkci automatické výměny kotouče za plného chodu stroje podle zadání Praktické předvedení
c Nastavit navíjecí zařízení podle zadání Praktické předvedení
d Založit flexotiskové tiskové formy v žádaném pořadí do jednotlivých tiskových jednotek podle zadání Praktické předvedení
e Provést výběr rastrových válců barevníků podle hodnot tiskového rastru samolepicích etiket, seřídit stěrky raklových komor flexotiskových barevníků podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést seřízení přítlaků mezi rastrovými, formovými a tlakovými válci podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
g Zabarvit tiskové formy pro tisk stabilizovaného čtyřbarvotisku a přímých barev, popřípadě zkontrolovat konzistenci barev, provést kontrolu zabarvení tisku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
h Provést kontrolu zabarvení tisku procesního čtyřbarvotisku a přímých barev tisku samolepicích etiket s využitím denzitometrického měření a imprimovaných nátisků na zkušebním výtisku při tisku procesního čtyřbarvotisku ve flexotisku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
i Provést nastavení soutisku barev procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení
j Nastavit správnou funkci sušicího zařízení v tiskových jednotkách podle parametrů ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
k Provést založení rotační výsekové formy, seřízení přítlaku a seřízení správného postavení výseku podle layoutu samolepicí etikety podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržení normativu při tisku celé zakázky na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku tiskových barev potiskovaného pásu samolepicích etiket a provést manuální nebo automatickou korekci soutisku barev podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést průběžnou kontrolu hodnot správného zabarvení procesního čtyřbarvotisku a přímých barev na vytištěném pásu samolepicích etiket, případně provést manuální nebo automatickou korekci zabarvení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést průběžnou kontrolu správného vedení pásu a navinutí potištěného pásu samolepicích etiket na kotouč a provést korekce posunem potiskovaného pásu ve směru nebo napříč směru tisku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Odložit z vytištěného nákladu postupně 10 výtisků bezchybně vytištěných samolepicích etiket pro dokumentaci k výrobním podkladům a případnou zpětnou kontrolu kvality podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení tisku, předání zakázky na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukončit tiskový proces a činnost jednotlivých funkčních celků tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení
b Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných flexotiskových obalů a předat náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu důležitých celků tiskového stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro ochranu strojního zařízení podle ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vyjmutí tiskových forem, rastrových válců, čištění a mytí tiskových jednotek v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-uzkoformatovych#zdravotni-zpusobilost) a prokazuje se lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality ofsetového tisku a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-6 Flexotisk

ČSN ISO 12 647-7 Digitální nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Uchazeči jsou autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované osoby předány z jednotlivých úseků pracoviště zaměřeného na tiskovou výrobu veškeré materiály k tisku dle zadání (výrobní podklady, potiskovaný materiál, tiskové formy, tiskové barvy) na základě popisu na výrobním sáčku. Vytištěné samolepicí etikety předá uchazeč po podpisu výrobního sáčku zpět autorizované osobě, resp. autorizovanému zástupci autorizované osoby k dalšímu zpracování.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mediacore, s. r. o.

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha 1

Dataline

Sprint servis