Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Tiskař
Platnost standardu: Od 29.4.2013 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.9.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na novinových ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup tisku novinové složky evropského formátu 470 x 315 mm, barevnost 4/4 (procesní novinový čtyřbarvotisk), rozsah 8 stran, tisk rub a líc, formát šíře kotouče: 1260 mm, gramáž 42 g.m-² novinový papír na čtyřbarvovém ofsetovém novinovém kotoučovém stroji (coldset), tisková jednotka guma/guma Ústní a písemné ověření
b Navrhnout správný pracovní postup přípravy a tisku novinové složky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Navrhnout druh tiskových barev pro tisk procesního novinového čtyřbarvotisku na novinovém (coldsetovém – stroj bez sušení po tisku) kotoučovém stroji podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na novinových ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat výrobní podklady pro tisk novinové složky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Převzít z výrobního příkazu údaje o formátu a rozsahu novinové složky pro přípravu řezání, skládání a dokončovací zpracování v souladu se schématem vyřazení podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Převzít barevné nátisky titulu a důležitých vnitřních stran pro tisk procesního čtyřbarvotisku novinové složky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev na novinových ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít kotouč potiskovaného materiálu na základě údajů výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Převzít tiskové desky a provést vizuální kontrolu s ohledem na mechanické poškození desek a na označení pozice vyřazení, pořadí stránek ve složce podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Zkontrolovat tiskové barvy v jednotlivých tiskových jednotkách pro tisk procesního čtyřbarvotisku v coldsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a seřízení novinových ofsetových kotoučových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit postavení formátu pásu papíru pro tisk při průchodu tiskovými jednotkami a funkčními celky stroje s ohledem na řezání a skládání novinové složky a bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
b Nastavit správnou funkci automatické výměny kotouče za plného chodu stroje pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
c Nastavit řezací a skládací mechanizmy podélných řezů a lomů na skládacím trojhranu, příčných lomů, řezů, popřípadě šití hotové časopisecké složky drátem ve hřbetě ve skládacím agregátu. Provést seřízení skládacího agregátu pro jedno nebo dvojnásobnou produkci podle zadání Praktické předvedení
d Založit tiskové desky v žádaném pořadí a podle schématu vyřazení stránek novinové složky na formové válce jednotlivých tiskových jednotek pro lícní i rubový tisk. Provést vyřazení stran pro jedno nebo dvojnásobné produkce. Provést nastavení soutisku barev a stránkového rejstříku oboustranného tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Seřídit na řídicím pultu zónové i celkové odběry jednotlivých tiskových barev z barevnic pro tisk procesního novinového čtyřbarvotisku u novinové složky s využitím barevných nátisků a vizuální kontroly podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Překontrolovat v pomalém běhu stroje správnou funkci všech funkčních celků kvůli bezchybné tiskové produkci a dokončovacímu zpracování novinové složky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Provést kontrolu zabarvení denzitometrickým a spektrofotometrickým měřením na zkušebním tiskovém archu s využitím imprimovaných nátisků při tisku procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržení normativu při tisku celé zakázky na novinových ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku jednotlivých tiskových barev na lícní a rubové straně novinové složky, provést manuální nebo automatickou korekci soutisku barev podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Kontrolovat průběžně správné zabarvení při tisku procesního čtyřbarvotisku novinové složky na lícní a rubové straně, provést manuální nebo automatickou korekci zabarvení podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Kontrolovat průběžně správné provedení lomů a řezů, popřípadě šití drátem na vytištěných složkách a provést korekce posunem potiskovaného pásu ve směru nebo napříč směru tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Archivovat z vytištěného nákladu postupně 10 signálních bezchybně vytištěných novinových složek podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení tisku, předání zakázky na novinových ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukončit tiskový proces postupným ukončením činnosti jednotlivých funkčních celků tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení
b Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných novinových složek včetně přídavků pro tisk a dokončovací zpracování podle údajů výrobního příkazu a předat náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu funkcí důležitých celků tiskového stroje v souladu s předpisy pro kontrolu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést údržbové práce u tiskového stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést vyjmutí tiskových forem, čištění a mytí barevníků, tlakových a ofsetových válců v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha řídící (RIP) a osvitové jednotky (CtP) (Computer to plate) včetně periférií, nastavení laserového osvitového zařízení, obsluha vyvolávací linky ve výrobě tiskových forem v novinovém ofsetu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup zhotovení tiskových forem na zařízení CtP pro tisk novinové složky evropského formátu 470 x 315 mm, barevnost 4/4 (procesní novinový čtyřbarvotisk), rozsah 8 stran, tisk rub a líc, formát šíře kotouče: 1260 mm Ústní a písemné ověření
b Nastavit před zpracováním dat v jednotce RIP parametry pro osvit tiskových forem na zařízení CtP – hustota, tvar, natočení tiskového rastru, přesah barev (trapping), další přímé barvy pro ofsetovou tiskovou techniku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést přenos a kontrolu přenosu datových souborů do počítačových systémů osvitu v ofsetové tiskové technice podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Nastavit parametry pro osvit tiskových desek v ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Nastavit čistotu, teplotu a intervaly regenerace vyvolávacího roztoku a rychlost vyvolávací linky při finálním zpracování tiskové formy v ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Nastavit oplachování, nanesení konzervačního roztoku a teplotu sušení tiskové desky na vyvolávací lince v ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Provést mezioperační kontrolu na testu kvality zhotovených tiskových forem podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100233&kod_sm1=33), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

 

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality ofsetového tisku a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-2 Ofset

ČSN ISO 12 647-3 Novinový tisk ofsetem

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mediacore, s. r. o.

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha 1

Eclipse Print, a. s.