Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Art grafik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů při navrhování designu tiskovin a multimediálních programů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat zadavateli technologický postup předtiskové přípravy a zhotovení tiskoviny formátu A4 210 x 297 mm, dvousloupcová sazba, barevnost 4/4 (stabilizovaný čtyřbarvotisk), rozsah 4 strany Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu odrazových a průsvitových hmotných podkladů pro reprodukci v předtiskové přípravě tiskoviny dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu a navrhnout zadavateli výměnu nevhodných obrazových podkladů nebo nekorektních dat a popisu tiskové zakázky nebo dalších mediální prostředků dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit skicu grafického návrhu a ideového řešení zadané tiskoviny nebo dalších mediální prostředků dle zadání Praktické předvedení
e Vytvořit skicu grafického návrhu a ideového řešení obalu potravinářského produktu pro tisk a dokončovací zpracování v příslušných grafických programech dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a), b) a c). Z kritérií d), e) je třeba splnit jedno kritérium.
3

Základní úpravy digitálních obrazových záznamů pomocí grafických programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit podle typu předlohy velikost snímání na skenerech, rozlišení, barevnost a procentuální zvětšení výstupu obrazových podkladů pro tiskové techniky podle zadání a typu skeneru Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést úpravu formátu a výřezu obrazových prvků, retuše v grafickém programu bitmapové grafiky v souladu s požadavky na kvalitní tisk a v souladu s normami a platnými technologickými postupy v jednotlivých tiskových technikách Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést úpravu grafických prvků (loga, linky, ornamenty…) v grafickém programu vektorové grafiky podle zadání v souladu s požadavky na kvalitní tisk Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a platných typografických pravidlech sazby, úprav a zlomu textů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit v příslušném grafickém programu sazební obrazec (layout) pro zlom tiskoviny nebo tvorbu dalších mediální prostředků a umístění textových, obrazových a grafických prvků podle zadání a typografických pravidel pro tvorbu stran akcidenčních tiskovin v souladu s technologickými požadavky tisku a dokončovacího zpracování tiskoviny Praktické předvedení
b Zvolit a umístit do layoutu tiskoviny nebo dalších mediální prostředků obrazové a grafické prvky s vhodným přesahem pro ořez dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést v příslušném grafickém programu umístění textových, obrazových a grafických prvků podle předpisu grafického manuálu dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Upravit text s pomocí textových editorů a umístit ho do připraveného sazebního obrazce dvousloupcové sazby podle zadání a typografických pravidel sazby Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit styly odstavců a umístit příslušný typ písma v textové části tiskoviny nebo v dalších mediálních prostředcích včetně titulků a vyznačovacích řezů podle typografických pravidel sazby dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Projednávání grafického řešení reklam se zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat koncepční přípravu a odůvodnit řešení grafického návrhu tiskoviny nebo dalších mediální prostředků při komunikaci se zadavatelem dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout zadavateli průběh a typ kontrolního procesu předtiskové přípravy tiskoviny nebo dalších mediální prostředků při komunikaci se zadavatelem dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Zapracovat připomínky zadavatele do grafického návrhu prospektu či webové a multimediální prezentace při komunikaci se zadavatelem dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit a navrhnout zadavateli alternativní řešení realizace tiskoviny nebo dalších mediálních prostředků, a to s ohledem na jejich obsahovou a konstrukční strukturu a ekonomicko-technické možnosti technologického řešení dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Projednávání změn a úprav grafického zpracování složitějších výtvarných řešení reklam se zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat koncepční přípravu ideového záměru grafického řešení reklamního sdělení několika tiskovin nebo dalších mediálních prostředků podle předpisu grafického manuálu prostřednictvím tištěného náhledu (Hardproof) dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Prezentovat koncepční přípravu ideového záměru grafického řešení reklamního sdělení několika tiskovin a dalších mediálních prostředků podle předpisu grafického manuálu prostřednictvím náhledu na monitoru (SoftProof) Praktické předvedení a ústní ověření
c Prezentovat koncepční přípravu ideového záměru k vytvoření grafického manuálu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést změny v grafickém řešení reklamního sdělení tiskovin a dalších mediálních prostředků v průběhu komunikace se zadavatelem Praktické předvedení a ústní ověření
Vždy je třeba splnit kritéria c) a d). Z kritérií a), b) je třeba splnit jedno kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/art-grafik#zdravotni-zpusobilost), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality předtiskové přípravy a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat

ČSN ISO 12 646 Displeje pro kontrolní nátisk

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-2 Ofset

ČSN ISO 12 647-3 Novinový tisk ofsetem

ČSN ISO 12 647-6 Flexotisk

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Při ověřování kompetence Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů při navrhování designu tiskovin a multimediálních programů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky má uchazeč možnost volby výběru kritérií d) a e) podle svého zaměření; při ověřování kompetence Projednávání změn a úprav grafického zpracování složitějších výtvarných řešení reklam se zákazníky má uchazeč možnost volby výběru kritérií a) a b).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha 1, Hellichova 22

Svaz polygrafických podnikatelů

Společnost tisku při ČVTS

Studio Najbrt, s. r. o.

Ondřej Žáček (OSVČ)